Navigation:  »No topics above this level«

Obecná pravidla platná pro celý systém

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Základy ovládání

Každý program vytváří prostředí, které má určité zákonitosti. Aby bylo možné práci s programem srozumitelně popsat je třeba předem stanovit používanou terminologii - názvy jednotlivých objektů a událostí v systému.

MENU

textová nabídka všech dostupných funkcí systému. Menu programu je sestaveno formou tzv. "stromové struktury" - uživatel postupuje od funkcí obecných k funkcí detailním (specifickým). Vybráním položky z menu  se funkce spustí (aktivuje). Základní úroveň menu současně ukazuje seznam instalovaných modulů.

MODUL        

samostatná část programu řešící konkrétní část firemního procesu (zboží, kontakty, marketing, sklad ...). Moduly jsou rozděleny na menší celky - agendy.

AGENDA        

konkrétní sada dokumentů (ceník, poptávky, nabídky, vystavené objednávky, vystavené faktury, skladové pohyby ... ). Ucelený pohled na agendu umožňují přehledy.

PŘEHLED        

Přehledová sestava - uživatelský komplexní pohled na pořízené záznamy v databázi příslušné agendy. Mají podobu tabulky a obsahují pro uživatele nejužívanější údaje pro rychlou orientaci v agendě. Přehledové  sestavy nabízí uživatelsky nastavovat filraci a třídění záznamů. Poklepáním na řádek přehledové sestavy je možné získat detailní informace o konkrétním dokumentu.

ZÁZNAM        

řádek v tabulce databáze obsahující veškeré hodnoty týkající se jednoho dokumentu (zboží, kontakt ... faktura, objednávka, obchodník ... výkaz práce...)

FORMULÁŘ        

umožňuje uživatelský pohled na detailní hodnoty vybraného dokumentu. Využívá se k přehlednějšímu uživatelskému zadávání dat do systému (pořizování "záznamů"), případně k uživatelskému  nastavování chování programu. Nad většinou formulářů je možno využít zobrazení tzv. tiskové sestavy.

TISK                

Náhled před tiskem - Tisková sestava - graficky zpracovaný výstup dat z programu formátovaný pro tiskárnu. z programu nelze tisknout "přímo, ale vždy přes tzv. "náhled", protože  většina formulářů může mít i několik různých tiskových sestav - podle požadovaného vzhledu či obsahu dokumentu. Uživatel má tak vždy možnost nejprve vidět v jaké podobě se dokument vytiskne.

ČÍSELNÍK        

jeden z konfiguračních nástrojů programu zajišťující ode všech uživatelů shodné uvádění vybraných hodnot ve formulářích. Na formulářích se nabízí v tzv. "rozbalovacích polích", kde se uživateli nabízí předem definovaná skupina.

NÁSTROJOVÁ LIŠTA        

sada grafických symbolů (ikon), které umožňují spouštět nejčastěji používané funkce bez nutnosti jejích stálého vyhledávání ve struktuře menu. Program sám mění nabízí sady ikon, které jsou v konkrétní situaci (na aktivním formuláři) použitelné.

Ovládat systém lze obecně různými způsoby, tj. např. volbou z menu, pomocí horkých kláves (hot-keys), stiskem příslušných tlačítek apod., přičemž využívat můžete jak klávesnici, tak myš. V naprosté většině případů máte k dispozici více možností najednou a pak závisí jen na vás, kterou si vyberete, která vám v daný okamžik vyhoví nejvíce z hlediska zvyklosti, rychlosti apod.

Kromě obecného ovládání programu se dostanete při používání systému do styku s některými specifickými objekty nebo úlohami. Následující výčet upozorňuje na ty, které jsou v příslušných podkapitolách popsány podrobněji:

Přihlašovací dialog
Menu Soft-4-Sale
Hlavní okno aplikace
Základní ovládací prvky v okně
Možnosti otevření agendy a přepínání mezi agendami
Možnosti spuštění funkcí
Lišta nástrojů