Navigation:  Obecná pravidla platná pro celý systém >

Základní ovládací prvky oken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V Soft-4-Sale existují tyto typické druhy formulářů (oken), se kterými se setkáte ve všech modulech:

Přehledové okno
Tiskový formulář
Křížové tabulky
Číselníky

note2 Cíl je usnadnit uživateli práci se zpracováním dat a mít více času na komunikaci se zákazníky.

Přehledové okno

Přehledové okno zobrazuje seznam všech evidovaných položek vybrané skupiny (např. zboží, kontakty, faktury vystavené, atd.)

note2 K omezení výběru zobrazených položek seznamu lze využít výběrových a třídících kritérií umístěných v horní části formuláře.

tip Dvojklikem myši na začátek řádku (šedé pole) zobrazíte detailní informace o vybraném zboží (kartu zboží)

prehled1

Ukázka přehledu zboží evidovaného v systému Soft-4-Sale

Funkční klávesa vyber: Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

Funkční klávesa vymaz: Provede nastavení výběrových kriterií do výchozího stavu.

Funkční klávesa suma: Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

Funkční klávesa marketing: Zobrazí okno vygenerování marketingového výběru zboží, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

3-stavová tlačítka výběru

Ve všech přehledových sestavách platí výběrová tlačítka, u kterých můžete volit ze tří variant:

1. stav - vybere všechny karty, které mají příznak výběr 1 var1
2. stav - vynechá všechny karty, které mají příznak výběr 1 var2
3. stav - vybere všechny karta nehledě na příznak 1 stav3

filtr

 

Byla vytvořena funkčnost, která se aplikuje na veškeré Přehledy se záložkami (oušky). Systém si pamatuje poslední otevřenou záložku a při novém otevření přehledové karty na ni přepne. Funkčnost je vázaná na konkrétního uživatele, ale není konfigurovatelná.

Pamět  výběrových kritérií fotak  (Ctrl+B)

Systém Soft-4-Sale disponuje funkcí -  pamět nastavení výběrových kritérií. Tato funkce se dotýká všech:

přehledových sestav
tiskových sestav
statistik

Uživatel může uložit své nastavení hodnot výběrových kritérií včetně způsobu třídění a logických podmínek a pak je opakovaně používat. Uživatel si může uložit sadu nejčastěji používaných filtrů a jeden z nich označit za implicitní - tzn. hodnoty tohoto filtru budou automatiky použity při otevření příslušné karty nebo přehledu. Filtry musí uživatel pojmenovat (max 32 znaků).

Lze tak dosáhnout např. toho, že po spuštění přehledu nabídek uvidí uživatel pouze nabídky s číslem začínající znaky N8, vytvořené konkrétním obchodníkem. Pro aktivaci systému paměti hodnot výběrových kritérií je připravena nová ikona na nástrojové liště - fotak. Tato funkce je současně dostupná i na horkou klávesu  CTRL-B.

fotak2

Přechod na jinou kartu (tisk, info, výběr, cross) prechod

Pro případ, že jste si vytvořili nějaký výběr  a rozhodli jste se s ním dále pracovat, tzn. vytisknout si ho, zpracovat ho do křížové tabulky, je pro Vás připraveno tlačítko přeskoku na dané karty včetně vybraných kritérií, které se přenáší současně.

preskok

Kontrola gramatiky

V G5 funguje kontrola gramatiky stejně jako v ostatních produktech MS, kontrola gramatiky probíhá vždy nad polem, kde se právě nachází kurzor ! Volba kontroly gramatiky najdete v  menu Standard – Rychlé akce – Kontrola gramatiky + Ikona v liště nástrojů. Pro vyvolání kontroly gramatiky je také možno využít horké klávesy. V případě, že uživatel nepoužívá RTF texty, ale pouze zvětšovací lupu, lze provést kontrolu gramatiky přes tlačítko kontroly i nad tímto formulářem.

Zvětšovací okno

SHIFT F3

Při zadávání textu můžete narazit na problém, že pole je pro Vaše oči příliš malé nebo zadávaný text je příliš dlouhý a vy vidíte pouze jeho část. Kdykoliv při zadávání textu můžete stisknout kombinaci kláves shift+f3 a zvětšit právě zadávané pole v tzv. zvětšovacím okně. Zvětšovací okno je dost velké a informace je v něm napsána dostatečně velkými písmeny.

Po zapsání textu stisknete klávesu enter. Zvětšovací okno zmizí a informace se objeví v původním poli. Klávesa Enter však nemůže posloužit k vytvoření nového řádku, protože její funkcí je potvrzení celé poznámky. Pro vytvoření nového řádku použijte kombinaci kláves ctrl+enter.

lupa

Zvětšovací okno

Použití zvětšovacího okna je vhodné především u položek s dlouhým textem.

Tiskový formulář

Tiskové formuláře Soft-4-Sale jsou složeny ze tří oblastí:

oblast kritérií výběru
oblast způsobu třídění
typ výstupní sestavy

tip Před tím než vytisknete zvolenou sestavu můžete si nechat zobrazit výsledek přes tlačítko Ukaž.

tisk.ceniku

Ukázka tiskového formuláře Parametry tisku ceníků

 

tisk2        Při použití klávesy TISK se tiskne přímo na standardní tiskárnu (default) nastavenou ve Windows. Tiskne se jedna kopie celé sestavy.

ukaz         Zobrazí náhled před tiskem.

vymaz         Nastaví do výchozího stavu.

modifikace         Pomocí pole modifikace si můžete definovat titulek (název).

volby        Nastavení zobrazení informací na tiskové sestavě (formát ceny, zaokrouhlení cen, popis položek, atd.).

hlavicka         Konfigurace hlavičky při tisku ceníku (uvádět výběrové parametry do hlavičky).

cenovka         Konfigurace etiket pro zboží.

zpet         Zavře okno.

Křížové tabulky

Nejnovější metodou statistického hodnocení informací, kterou systém Soft-4-Sale obsahuje jsou křížové tabulky. Pojem křížové tabulky je obecný pojem, který bude aplikován na všechny moduly systému Soft-4-Sale. Křížové tabulky představují metodu, která umožňuje dvourozměrné statistické hodnocení, při kterém se definuje  co bude zobrazeno na řádku tabulky, co bude zobrazeno jako sloupec tabulky a co bude zobrazeno jako hodnota uvnitř tabulky.

Největší využití křížových tabulek se předpokládá v oblasti marketingu pro hodnocení práce obchodníků / analýzy záznamů z jednání, vyhodnocení nabídek…./. Nesporně důležitou analýzou je analýza kompletní báze firem – hodnocení základních marketingových kriterií obsažených v kartě kontaktu / včetně obratu firem/. Křížové tabulky tedy vytvářejí jistý nátlak na pečlivé vyplňování všech důležitých kriterií na kartách kontaktů, faktur atd..  Další neméně důležitou analýzou je analýza vystavených faktur pomocí křížových tabulek. Nejčastější tabulkou v tomto případě bývá tabulka, kde na jedné ose je čas / měsíc, kvartál…/ a na ose druhé jakékoli marketingové kriterium / např. analýza fakturovaných částek dle teritorií trhu, do kterých patří jednotliví odběratelé/.

Příklad:

Vyhodnocení práce obchodníků za rok 2008, kde v řádcích sledujeme období (nyní je to měsíční pohled, mohl by být i kvartální, týdenní,...) a ve sloupcích zodpovědného obchodníka za nabídku. Výsledkem je počet  vytvořených nabídek za dané období. Výsledek je poté zobrazen na následujícím obrázku. Další možností než pouhý tabulkový pohled je vyjádření pomocí grafu. V našem případě je podíl přes sloupce, tedy obchodníka. Ukázka je zobrazena níže.

Křížové tabulky nyní nově umožňují porovnávat data různých období, např.  na řádcích roky, ve sloupcích kvartály nebo na řádcích týdny, ve sloupcích dny v týdnu.

KT-konfig

Na kartách křížových tabulek platí to samé co na tiskových formulářích. Zde je rozdělení karty do pomyslných 2 oblastí:

oblast kritérií výběru
oblast zobrazení hodnot

tip Křížové tabulky umožňují převzetí hodnot z marketingových výběrů, čímž dochází k usnadnění a zrychlení práce.

ukaz         Zobrazí náhled před tiskem.

graf        Zobrazí okno grafu, které odpovídá zadaným kritériím.

volby         Otevře okno pro konfiguraci tisku křížových tabulek.

tabulka        Zobrazí výběr dat do tabulky.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

zpet        Zavře aktuální okno.

marketing        Slouží ke generování nového marketingového výběru firem na základě výsledku vyhodnocení křížové tabulky  (například: 20 NEJ firem, které Vám za hodnocené období udělali největší obrat ...)

Číselníky

ČÍSELNÍK - jeden z konfiguračních nástrojů programu zajišťující ode všech uživatelů shodné uvádění vybraných hodnot ve formulářích. Na formulářích se nabízí v tzv. "rozbalovacích polích", kde se uživateli nabízí předem definovaná skupina použitelných hodnot. Využití číselníků následně umožňuje uživateli správné třídění, filtrování a vyhodnocování pořízených záznamů.

clip0006

          Ukázka definice číselníku oblastí produkce