Navigation:  Zakázky > Statistiky > INTRASTAT >

Zpracování výkazu INTRASTAT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Připravit a vytvořit výkaz INTRASTAT je možné nad Přehledem zboží ve fakturách přijatých nebo Přehledem zboží ve fakturách vystavených.

V těchto přehledech odfiltrujte faktury, které chcete zpracovávat, podle časových kritérií. Vykazuje se jen obchod mezi zeměmi EU, proto je třeba zatrhnout příznak „EU?“. To zajistí výběr dokladů pouze od dodavatelů nebo odběratelů ze zemí EU.

 

pozor  Přiřazením názvu a tím hlavně kódu státu na kartě kontaktu podle číselníku bude systém schopen rozeznat, zda se jedná o firmu z členského státu Evropské unie či nikoli.

 

Dalším přínosným filtrem nad Přehledem zboží je příznak "Bez váhy".

Přehled zboží ve fakturách - příprava a kontrola podkladů pro Intrastat.

Přehled zboží ve fakturách - příprava a kontrola podkladů pro Intrastat.

 

Zapnutý příznak vybere zboží, které nemá uvedenou hmotnost v technickém parametru, který máte definován v Konfiguraci Intrastatu. (menu ZAKÁZKY -> STATISTIKY -> INTRASTAT -> KONFIGURACE INTRASTAT)

 

note2Pokud není hmotnost u daného zboží nalezena, je do výkazu dosazena hodnota "1".

 

Po promáčknutí tlačítka ButonIntrastat začne generování výkazu INTRASTAT nejprve do "přípravy", ve které je možné ještě všechny údaje zkontrolovat, editovat, doplnit popřípadě vymazat, nebo i doplnit chybějící řádky.

 

tip2 Vhodné je najít a odstranit příčinu nalezených "chyb" než hodnoty jen opravit. Při dalším generování výkazu už se jednou opravené chyby neobjeví a práce s přípravou výkazu se vám tak zjednoduší.

 

Generátor výkazu INTRASTAT na Přehledu zboží ve vystavených (přijatých) fakturách.

Generátor výkazu INTRASTAT na Přehledu zboží ve vystavených (přijatých) fakturách.

 

note2 Do výkazu jsou zahrnuty pouze řádky faktur, které obsahují číslo zboží a nejsou označeny na základní ceníkové kartě zboží jako "práce".

 

V titulku Přehledové sestavy je popsán typ výkazu – pokud je generován z položek faktur přijatých, pak se jedná o PŘIJETÍ, z položek faktur vystavených pak o ODESLÁNÍ.

 

Příprava dat pro INTRASTAT

Při zpracovávání podkladů pro tvorbu výkazů Intrastat se data zapisují do centrální pomocné tabulky ([INTRASTAT DEFINITION]), kde zůstávají uchována do té doby, dokud nejsou zpracována vygenerováním výkazu, nebo dokud nejsou uživatelem nahrazena daty novými.

Tato tabulka je uložena centrálně v datech systému, je tedy možné přípravu podkladů zahájit na jednom počítači ve firmě a dokončit na jiném.

Aby uživatel při otevření podkladů pro Intrastat věděl s jakými daty pracuje, zobrazí se při jejich otevření informace o stáří dat, ale také o zdroji dat - zda se jedná o podklady z přijatých nebo vystavených faktur.

 

NovePodkladyINFO

Upozornění při tvorbě podkladů pro výkaz Intrastat.

 

Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že se pokoušíte vytvořit podklady pro výkazy Intrastat, ale systém nalezl dosud "nezpracovaná" data. Jestliže se jedná o data "čerstvá" a ze správné agendy - chcete vlastně pokračovat v přípravě podkladů - zbolte tlačítko "Otevři rozprac. podklady". V takovém případě se otevře tabulka naplněná existujícími, pravděpodobně už  i částečně zpracovanými, daty, na kterých budete pokračovat.

Jestliže zvolíte tlačítko "Vytvoř nové podklady", odstraní se veškerá rozpracovaná data a tabulka se vybuduje znovu z čistých dat dle zvolené agendy a období.

 

pozor POZOR - pokud zpracovává podklady pro výkazy Intrastat více uživatelů, aby si data vzájemně "nemazali".

 

 

Správná příprava faktur pro INTRASTAT.

Aby zpracování výkazu INTRASTAT bylo co nejméně náročné je třeba již při zpracování faktur přijatých i vystavených v "cizí" měně dodržovat určitá pravidla.

 

Intr.zahr

Karta Faktura v zahraniční měně - pole důležitá pro výkazy Intrastat.

 

Vyplněn kurz pro INTRASTAT – pole "INTR.KURZ". Kurz je měsíční, popř. 14-ti denní, a je možné si jej předvyplnit v číselníku Přehledu kurzu pro INTRASTAT. Na kartě Faktury v zahraniční měně se pak kurzy z tohoto číselníku nabízí v rozbalovacím poli.

 

Od 1.8.2016 došlo ke sjednocení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč. Pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). Kurz pro DPH se použije jak pro přepočet hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro přepočet hodnot při vykazování údajů Intrastatu. (citováno z webu celní správy).

Jestliže je na faktuře vystavené nebo přijaté jakkoli doplněn nebo změněn kurz pro cizí měnu, současně se tato změna promítne i do pole KURZ INTRASTAT. Oba dva kurzy jsou tedy vždy shodné.

Zdrojem pro pole KURZ INTRASTAT je Přehled kurzů cizích měn podle ČNB. (možno nastavit automatické stahování kurzů při spuštění systému).

 

Náklady spjaté s vykazovaným zbožím – pole "INTR.NAKL". Tato hodnota se doplňuje automaticky po promáčknutí tlačítka PlusZlute na faktuře v cizí měně. Případně je možné ji doplnit i ručně do tohoto pole. Částka se uvádí v cizí měně. Za intrastat náklad se považuje položka
s hodnotou vyšší než nula.
jenž nemá přiřazeno číslo zboží
jenž má přiřazeno číslo zboží, ale na základní ceníkové kartě zboží je označeno příznakem "práce".

 

note2 Pokud není vyplněno pole pro náklady nebo hodnota je nula, pak je hodnota fakturovaná totožná se statistickou hodnotou.

 

Dodací podmínky - pole "INTR.DOD". Přímo na faktuře je možné definovat dodací podmínky pro výkaz INTRASTAT, které se použijí automaticky do výkazu při jeho zpracování. Číselník dodacích podmínek najdete v menu ZAKÁZKY -> STATISTIKY -> KONFIGURACE INTRASTAT -> KONFIGURACE DODACÍCH PODMÍNEK INTRASTAT.
Doprava - pole "INTR.DOPR" nabízí hodnoty číselníku přepravy zboží. Najdete jej v menu ZAKÁZKY -> STATISTIKY -> KONFIGURACE INTRASTAT -> ČÍSELNÍK DRUHŮ DOPRAVY INTRASTAT.
Váha - do pole "INTR.VAHA" lze zapsat celkovou váhu zásilky. Nerozpočítává se ale do výkazu.

 

 

Výkaz intrastat - příprava

Po promáčknutí tlačítka ButonIntrastat nad Přehledem zboží ve fakturách (vystavených nebo přijatých) začne generování výkazu nejprve do "přípravy" ...

 

Karta přípravy výkazu pro Intrastat.

Karta přípravy výkazu pro Intrastat.

 

 

Ovládací prvky

Období (rrmm)je doplňováno automaticky dle aktuálního data počítače, lze je však modifikovat (je třeba uvádět v naznačeném formátu = rok, měsíc = například pro srpen 2009 to bude 0908)
ButonVyberpotvrzení zadaných filtračních kritérií a provedení výběru v přehledovém okně.
ButonVymaznastavení (vymazání) filtračních kriterií do výchozího stavu.
ButonSumazobrazí součty předdefinovaných hodnot položek odpovídajících právě nastavenému filtru.
ButonDoplnslouží k hromadnému doplnění hodnot nastavených v zelených záhlavích sloupců do zobrazených položek přehledu.
ButonSeskupitpo korektním doplnění všech údajů se provede „seskupení“ záznamů s výslednou sumou fakturovaných hodnot, statistických hodnot, hmotností a množství, dle prvních 4 sloupců se shodnou hodnotou a posledních 5 sloupců se shodnou hodnotou. Tímto krokem minimalizuje počet řádků ve výkazu.
ButonNahledtisková podoba výkazu určená k osobnímu předání celnímu úřadu. Tisknou se řádky dle nastaveného výběru potvrzené tlačítkem „Výběr“.
ButonCSVvIexport do CSV souboru – stejně jako u tiskového výstupu je generován soubor CSV, který je určen pro export záznamů do aplikace IDES. Aplikace IDES umožňuje elektronicky odeslat data na centrálu, kde proběhne zpracování. Je nutné mít nakonfigurován IDES pro import z jiných aplikací dle konfigurační tabulky uvedené v konfiguraci INTRASTAT v S4S.

Soubor ve formátu CSV je možno vytvořit ve dvou formátech ...

Vkládá hodnoty do uvozovek. Oddělovačem hodnot je středník, hodnoty hmotnosti a množství uvedeny ve formátu 0,000

VykazIntrastat-CSVvI

Tento formát je NENÍ vhodný pro podání v aplikaci INSTAT ONLINE. Potřebujete-li exportovat data pro tuto aplikaci, použijte tlačítko ButonCSVvII na Přehledu výkazů pro INTRASTAT.

 

ButonZapispřenesení vytvořeného výkazu v přípravě do uložených výkazů INTRASTAT.

 

Popis sloupců výkazu v přípravě

?– indikuje nalezenou chybu při generování výkazu znakem „!“. Poklepáním lze řádek otevřít do detailu, kde jsou konkrétní nalezené chyby popsány.
Pol.- číslo daňového dokladu s číslem pozice. Slouží pouze pro informaci Poklepáním lze zobrazit celý daňový doklad.
Č. zboží- číslo zboží, je uvedeno vždy. Slouží pouze jako informace. Poklepnutím lze zobrazit ceníkovou kartu zboží.
Kód zboží- kód zboží INTRASTAT. Musí být vyplněn. Dohledává se nejprve z ceníkové technické karty zboží. Pokud není zadán na kartě zboží, pokusí se jej systém dohledat v souvisejícím číselníku Typu zboží. Pokud není nalezen ani tam, zůstatne pole prázdné. V takovém případě je možné kód vybrat přímo ve výkazu. Po jeho vybrání z číselníku následuje dotaz:

AktualizaceKoduIntrastat

1ř. výkaz – změní kód zboží pouze na aktuálním řádku výkazu.

Nř. výkaz – změní kód zboží na všech řádcích výkazu, kde se nachází stejné číslo zboží.

1ř. a karta zboží – změní kód zboží na aktuálním řádku výkazu a zároveň doplní tento kód do karty zboží.

Nř. a karta zboží - změní kód zboží na všech řádcích kde se nachází stejné číslo zboží a zároveň doplní tento kód do karty zboží.

 

St.Odsl.- stát odeslání je předvyplněn podle karty firmy z hlavičky faktury.
St.Pův.- stát původu se dohledává na ceníkové technické kartě zboží. Pokud není nalezen, je možné jej doplnit přímo zde na tomto přehledu. Možnosti editace tohoto pole jsou obdobné jako u kódu zboží - je možné stát přiřadit hromadně více řádkům a také jej nechat zapsat přímo na kartu zboží pro opakované použití.
Kr.Urč.- kraj učení se dohledává na ceníkové technické kartě zboží. Pokud není nalezen, je možné jej doplnit přímo zde na tomto přehledu. Možnosti editace tohoto pole jsou obdobné jako u kódu zboží.

Fakturováno v Kč - editovatelné pole. Hodnota je vypočítaná a vyplněná jen za předpokladu, že má faktura v "jiné" měně vyplněn INTRASTAT kurz. Přepočtem  tímto kurzem dosadí systém do tohoto pole hodnotu jako jednotkovou cenu v cizí měně vynásobenou množstvím. Hodnota se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Jestliže jsou na faktuře vyčísleny i náklady Intrastat, je hodnota rovnou ještě navýšena o tyto náklady. Např. doprava zboží. Hodnota se vypočítá z fakturované hodnoty k níž se váženým průměrem vy počítají a přičtou náklady v "jiné" měně zadané v poli „INTRA.NAKL.“ na kartě faktury v zahraniční měně. Při výpočtu se bere v úvahu i celková sleva zapsaná jako řádek faktury, čili hodnota záporná.

Hmotnost v Kg- hmotnost dohledává v jednom z 10-ti technických parametrů nebo ve speciálně k tomu určeném poli "INTRAS.VÁHA" na ceníkové technické kartě zboží, dle nastavené Konfigurace INTRASTAT. Pokud na kartě zboží není vyplněna hmotnost, nebo je nulová, pak se automaticky dosazuje hodnota "1".
Množství v MJ- množství uvedené na řádku faktury.
Trans.- transakce dle číselníku. Konfigurací lze zajistit hromadné naplnění.
Dod.- dodací podmínky se přebírají z faktury. Pokud nejsou vyplněny ve faktuře, tak se převezmou ze základní konfigurace INTRASTATu.
Dopr.- způsob dopravy se přebírá z faktury. Pokud není vyplněny ve faktuře, tak se převezme ze základní konfigurace INTRASTATu.
Stat.Zn.- statistický znak dle číselníku. Konfigurací lze zajistit hromadné naplnění.
Zvl.Poh.- zvláštní pohyb dle číselníku. Konfigurací lze zajistit hromadné naplnění.

 

Sloupce které se doplňují pouze dle nastavené konfigurace:

Transakce – typ transakce, který je uveden v konfiguraci INTRASTAT
Druh dopravy – nastavená hodnota v konfiguraci pro INTRASTAT
Statistický znak – nastavená hodnota v konfiguraci pro INTRASTAT
Zvláštní pohyb – nastavená hodnota v konfiguraci pro INTRASTAT

 

Hromadné doplnění některých údajů v přípravě je možné tlačítkem ButonDopln, které do řádků dle filtračního výběru doplní zadané hodnoty nad těmito sloupci. Pokud do hlavičky pro doplnění zapíšete text NULL, budou po použití tlačítka hodnoty v tomto sloupci vymazány, ovšem jen nad daným výběrem. Pokud pole v záhlaví neobsahuje žádnou hodnotu, neprovede se žádná změna v tomto sloupci.

Po otevření detailu řádku výkazu, je možné doplnit údaje přímo na této kartě.

 

Karta detailu řádku přípravy výkazu Intrastat se zobrazením chyb.

Karta detailu řádku přípravy výkazu Intrastat se zobrazením chyb.

 

V poli „Popis chyb:“ je popis chybných voleb či doplnění, které byly při generování přehledu zjištěny, a které je nutné opravit, aby bylo možné výkaz úspěšně podat. Po opětovném spuštění přípravy, případně obnově dat, je seznam chyb aktualizován. Odstraněné chyb z něj tedy "zmizí".

 

 

Uložení výkazu Intrastat

Tlačítkem ButonZapis na kartě přípravy lze uložit již hotový a zkontrolovaný výkaz INTRASTAT do Přehledu výkazů INTRASTAT pro pozdější použití.