Navigation:  Sklad >

Přehled umístění na skladech

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zapnutí evidence umístění na skladě.

Pro jednotlivé sklady lze zavést požadavek na sledování umístění na skladě. Tato volba je potom platná pro všechny položky, které jsou na tomto skladě vedeny a stanovéní umístění na skladě je vyžadováno na všech skladových dokladech - příjemkách, výdejkách, převodkách.

Funkčnost se aktivuje zapnutím příznaku v sekci "UMÍSTĚNÍ" v Číselníku skladů (menu SKLAD -> KONFIGURACE -> SKLADY)

 

Příznak aktivující sledování Umístění na skladech.

Příznak aktivující sledování Umístění na skladech.

 

Mimo zapnutí evidence sledování umístění na skladě, je pro vybraný sklad možné stanovit takzvané výchozí umístění. Praktické využití této možnosti bude popsáno dále.

Poklepáním na pole pro hodnotu výchozího umístění se otevře Číselník umístění na skladech. (jinak je též dostupný z menu SKLAD -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK FYZICKÝCH UMÍSTĚNÍ).

 

Číselník fyzických umístění na skladech.

Číselník fyzických umístění na skladech.

 

 

Zadání Umístění zboží na skladových dokladech

Umístění se definuje samostatně pro jednotlivé sklady. Na skladových dokladech příslušného skladu pak lze vybírat pouze z hodnot jemu přidělených. Pole pro výběr umístění jednotlivých položek na skladovém dokladu najdete ve výchozím stavu na konci řádku dokladu (pomocí funkce z menu STANDARD -> RYCHLÉ AKCE -> NASTAVENÍ DESIGNU si můžete později polohu tohoto pole změnit podle potřeby)

 

UmisteniNaSkladovemDokladu

 

Umístění můžete jednotlivým položkám přidělovat jednotlivě, řádek po řádku. Jestliže chcete všem položkám dokladu přidělit stejné Umístění, můžete k tomu využít hromadný nástroj dostupný na dokladu pod tlačítkem ButonOprava.. Často může být výchozím Umístění například "RAMPA", kdy skladník zboží složí a napřijímá z kamionu na vyhrazené místo a teprve potom, dodatečně je rozváží do finálních Umístění po skladě.

 

Seznam hromadných akcí pro opravu Příjemky.

Seznam hromadných akcí pro opravu Příjemky.

 

Vyberte akci "Sklad. umístění pro příjem". V parametrech akce pak můžete volit mezi několika možnostmi.

 

INIT – doplní hodnotu výchozího Umístění z Číselníku skladů
SKLAD – převezme hodnotu výchozího Umístění ze skladové karty příslušného zboží
CENIK – převezme hodnotu z technické ceníkové karty zboží
OPAKUJ – vyhledá záznam o posledním příjmu položky a použije stejné Umístění
MAX – v evidenci Umístění zboží vyhledátakové, na kterém je umístěno nejvíce ks (jednotek) konkrétního zboží

 

Doplňujícím příznakem pak můžete zvolit, zda má být Umístění doplněno jen k položkám, které ještě žádné nemají, nebo na všech.

 

Když mají všechny položky dokladu přiděleno Umístění, můžete doklad "provést" (realizovat). Při "provádění" (zaskladňování / vyskladňování) dokladů systém kontroluje, zda mají všechny položky Umístění zadáno. Pokud ne, je provádění skladového dokladu zastaveno, doklad zůstane nadále "V přípravě".

 

Pro zboží se zapnutou evidencí výrobních čísel nebo šarží se Umístění přiděluje na formuláři současně s výrobními čísly nebo šaržemi.

 

Výrobní čísla na kartě Příjemky - s umístěním na skladě.

Výrobní čísla na kartě Příjemky - s umístěním na skladě.

 

tip2Při generování výrobních čísel můžete využít toho, že pokud je již přiděleno "Umístění" na řádku příjemky, generované řádky výrobních čísel je převezmou. Samozřejmě je můžete před zaskladnění podle potřaby změnit.

 

 

 

Přemístění zboží v rámci skladu.

Na zaskladněné příjemce se následně objeví tlačítko ButonPremisteni, pomocí kterého lze otevřít formulář "Přemístění zboží" umožňující změnit umístění zboží na skladě ke kterému patří právě provedený doklad.

 

Tlačítko "Přemístění" na zaskladněné Příjemce.

Tlačítko "Přemístění" na zaskladněné Příjemce.

 

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete dodatečně položky z Příjemky roztřídit do finálních Umístění na skladě.

 

pozor Tato volba je dostupná pro první změnu Umístění položky dokladu od jeho zaskladnění. Pokud už dojde k přesunu byt jediného zboží z dokladu, je nadále tato volba již nedostupná.

 

 

Formulář pro "Přemístění" zboží na skladě.

Formulář pro "Přemístění" zboží na skladě.

 

pozor Přemisťovat zboží lze pouze v rámci jednoho skladu !! Pro přesun zboží mezi sklady použijte Převodku.

 

 

Na formuláři vyplňujete pouze žlutá pole - tedy "NOVÉ UMÍSTĚNÍ" a "MNOŽSTVÍ". Lze přemístit také jen část původního množství na jinou lokaci. Kopírováním řádku lze celkové množství zboží rozdělit do více dalších lokací.

Jakmile máte návrh přemístění hotov, použijte tlačítko ButonProved. Dojde ke snížení množství zboží na původním Umístění, načtení množství zboží na nové Umístění a kompletnímu přepočtu stavu Umístění všech položek, u kterých došlo tímto přemístěním ke změně.

 

V rámci "provedení" přemístění probíhají následující kontroly:

 

Zaokrouhlení množství na nastavený počet desetinných míst (pokud je to třeba)
Zda pro každý řádek přemístění je zadáno nové Umístění
Zda množství zboží, které je přimisťováno, je vůbec dostupné. Tj. zda na novou pozici nepřemisťujete větší počet, než jaký byl na výchozí pozici.

 

Příklad

Pokud na původním Umístění bylo např 20 ks a na nové Umístění přemisťujete 5 ks, bude bude na novém Umístění 5 ks a na původním 15 ks.

 

 

Přehled - Umístění na skladech

Celkový přehled o Umístění jednotlivého zboží na skladech můžete mít v přehledové sestavě dostupné v menu SKLAD -> PŘEHLED UMÍSTĚNÍ NA SKLADECH

 

Přehledová sestava Umístění zboží na skladech.

Přehledová sestava Umístění zboží na skladech.

 

Nad tímto přehledem je také dostupná funkce pro hromadné přemístění zboží.

Pomocí příznaku v zeleném výběrovém sloupci označíte položky, které chcete přemístit a použijete tlačítko ButonPremisteni. Systém kontroluje, abyste nedopatřením nevybrali zboží z více skladů. Pokud k tomu dojde, systém vás upozorní a akce se přeruší. Je-li všechno v pořádku, otevře se stejný formulář jako nad jednotlivým dokladem a také práce s ním je naprosto stejná.

 

 

Přehled o Umístění zboží na skladové kartě.

 

Přehled Umístění zboží na skladové kartě.

Přehled Umístění zboží na skladové kartě.

 

Přímo na skladové kartě je k dispozici tlačítko ButonUmisteni, které má dvě funkce:

 

Kontroluje, zda všechny skladované kusy jsou "umístěny" a pokud ne, zobrazí se dotaz, zda chce uživatel pro "neumístěné" kusy zadat Umístění.

 

UmisteniNaSklade-Kontrola

 

note2 Při kladné odpovědi se všem "neumístěným" kusům doplní Umístění dle rozbalovacího pole na skladové kartě.

 

Pokud všechny kusy "Umístění" mají, zobrazí se přehled umístění na skladě rovnou filtrovaný pro sklad a zboží podle aktuálně otevřené skladové karty.

 

Umístění na skladě pro konkrétní skladovou kartu (s výrobními čísly).

Umístění na skladě pro konkrétní skladovou kartu (s výrobními čísly).

 

 

Tisková sestava pro "umístění na skladě"

 

Jestliže na vybraném skladě je aktivní evidence skladového umístění, je možné prostřednictvím tiskové sestavy zobrazit hromadně přehled o umístění jednotlivých skladových položek. Jestliže u položky jsou navíc evidována výrobní čísla nebo textové atributy, zobrazí se na tiskové sestavě i toto detailní členění.

 

Tisková sestava nad Přehledem umístění na skladech.

Tisková sestava nad Přehledem umístění na skladech.

 

Tiskovou sestavu najdete přímo nad Přehledem umístění na skladech. Dostupná je přes ikonu běžného náhledu před tiskem.