Navigation:  Ekonomika > Příklady účtování >

Pořízení a zaúčtování JSD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pojem JSD - jednotný správní doklad - dnes nahradil dříve používanou zkratku JCD a pojem jednotná celní deklarace.

JSD je dokument, kterým je zboží propuštěno do celního režimu při dovozu zboží do České republiky nebo při vývozu z Evropské Unie. JSD je využíván také ve speciálních celních režimech, kdy sice zboží neopustí hranice našeho státu, ale je uloženo například do celního skladu nebo svobodného celního pásma. Doklad JSD je předkládán celnímu úřadu při celním odbavení zboží a zejména při dovozu zboží pak slouží k vyměření daní a jiných poplatků, souvisejících s dovozem zboží do České republiky.

 

Konečná přijatá faktura za dovoz zboží mimo EU.

 

Faktura mající vytvořené JSD nevstupuje do přiznání DPH, do přiznání vstupuje až toto JSD.

Konečnou přijatou fakturu za zboží nebo služby tedy vytvořte s nulovou sazbou DPH. Do vazebního pole JCD, posléze uvedete (vyberete) číslo přijaté JSD faktury, která k tomuto dovozu náleží ... Jedna JSD faktura může být společná pro několik dovozových faktur.

 

PrijataFakturaDovozMimoEU

Faktura za dovoz zboží ze státu mimo EU - s vazbou na příslušnou JSD.

 

Vazba na JSD nemá nijak zvláštní význam, spíše slouží jako informace o existenci JSD a vysvětlení, proč není na faktuře vyčísleno DPH. Poklepáním na toto pole pak lze přímo související JSD doklad otevřít.

 

Vytvoření JSD (JCD) dokladu

 

Podle doručeného dokladu vytvoříte novou Přijatou fakturu. Můžete ji vést ve zvláštní číselné řadě. Můžete ji vést také ve stejné číselné řadě, jen oddělenou Typem faktury. Každopádně zapnutím příznaku "JCD?" deklarujete, že se jedná právě o doklad tohoto typu.

 

PrijataFakturaJCD-01

Přijatá faktura označená jako JSD.

 

Na zapnutý příznak "JCD?" systém reaguje také takto. Přestože je na řádku vyplněna sazba DPH, po propočtení dokladu se do hlavičky zapíše pouze základ DPH příslušné sazby, ale samotná hodnota DPH zůstane nulová. Sazba DPH uvedená na řádku dokladu se využije pro výpočet hodnoty DPH při převzetí a zaúčtování v modulu Ekonomika.

 

PrijataFakturaJCD-02

JSD doklad propočtený použitím "žlutého plus".

 

Do dokladu doplňte další řádek, který bude mít stejnou hodnotu jako celý doklad, ovšem s opačným znaménkem. Doklad propočtěte "žlutým plus". Tím pádem bude hodnota celého dokladu nulová jak k ůhradě, tak nákladově.

 

PrijataFakturaJCD-03

Doplněním korekčního řádku bude mít doklad jak nákladově, tak k úhradě nulovou hodnotu.

 

V pravém dolním rohu dokumentu vyberte odpovídající typ Reverse Charge ... 14 nebo 15.

 

PrijataFakturaJCD-04

Výběr Reverse Charge pro zaúčtování.

 

Doklad nakonec propočtěte, označte jako Zaplacený a "Proveďte" - tím je připraven k převzetí do modulu Ekonomika.

 

Konfigurace PŘEVZETÍ v modulu Ekonomika

 

Konfiguraci samotného zaúčtování JSD dokladu musí předcházet nastavení základních číselníků:

Typ DPH - zajišťuje vazbu na konkrétní řádky daňového přiznání. (menu EKONOMIKA -> DPH -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK KÓDŮ TYPŮ DPH)

Předkontace - umožní pro účtování reverse charge použít vlastní zvolenou analytiku. (menu EKONOMIKA -> KONFIGURACE -> PŘEDKONTACE)

 

V konfiguraci převzetí faktur Přijatých (menu EKONOMIKA -> ÚČETNÍ DOKLADY -> KONFIGURACE -> PŘEVZETÍ FAKTUR PŘIJATÝCH) na záložce Rev-Charge nastavte pro příslušné používané typy Reverse Charge systém například takto:

ParametryPrevzetiFakturPrijatychReverseCharge

Příklad nastavení konfigurace Reverse Charge

 

Použité Typy DPH je nasměrují do příslušných řádků daňového příznání ...

TypDPHNeEUNar

Typ DPH "NeEUNar" se na daňovém přiznání objeví na řádku 43.

 

TypDPHNeEUPov

Typ DPH "NeEUPov" se na daňovém přiznání objeví na řádcích 7 nebo 8.

 

Díky nastavené Předkontaci "DPH neEU" se pro účtování reverse charge typu 14 a 15 použije účet 379100 (Závazky vůči celním orgánům)

Predkontace-DPHneEU

Příklad nastavení Předkontace pro účtování reverse charge - dovoz.

 

Převzetí a zaúčtování JSD dokladu.

 

Pro samotné převzetí JSD dokladu nabízí systém dvě možnosti:

- jednotlivě přímo z karty pořízeného dokladu použitím tlačítka PlusZelene

- hromadně převzetím spolu s ostatními přijatými fakturami v menu EKONOMIKA -> ÚČETNÍ DOKLADY -> PŘEVZETÍ FAKTUR PŘIJATÝCH.

 

Výsledkem převzetí je pak účetní doklad ...

PrijataFakturaJCDEkoDoklad

Dokument JSD převzatý a zaúčtovaný v modulu Ekonomika.

 

... který se v daňovém přiznámí objeví na řádcích 7 a 43 ...

PrijataFakturaJCDPodkladDPH

Kontrolní tisková sestava ukazuje, kde na daňovém přiznání se "náš" zaúčtovaný JSD doklad objeví.