Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady > Převzetí faktur vystavených >

Faktura v režimu PDP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V režimu přenesené daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce - odběratel.

Trvalému použití režimu přenesení daňové povinnosti podléhá:

dodání zlata
dodání zboží uvedeného v příloze číslo 5 (odpady)
poskytnutí stavebních a montážních prací zatříděných v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43
dodání nemovité věci plátci, pokud se uplatňuje daň

 

Dočasnému použití režimu přenesení daňové povinnosti podléhá dodání zboží či poskytnutí služeb uvedených v příloze číslo 6 a stanovené nařízením vlády:

převod povolenek na emise skleníkových plynů
dodání certifikátů elektřiny
dodání plynu a elektřiny obchodníkovi
poskytnutí telekomunikačních služeb

 

Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100.000 Kč. Dodavatel s odběratelem se mohou písemně dohodnout, že dodání vybraného zboží za cenu nižší 100.000 Kč bude režimu přenesení daňové povinnosti také podléhat.

Vybraným zbožím se rozumí:

obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy,
kovy, včetně drahých kovů,
mobilní telefony,
integrované obvody,
přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,
videoherní konzole

 

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje mezi plátci s místem plnění v tuzemsku.

PLÁTCE-DODAVATEL

je povinen vystavit daňový doklad, na kterém uvede sdělení „daň odvede zákazník“. Daň je povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (odběratel).

je povinen uvést plnění do ř25 daňového přiznání.

je povinen uvést do oddílu A1 kontrolního hlášení DIČ odběratele, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a kód předmětu plnění.

PLÁTCE-ODBĚRATEL

je povinen v evidenci pro účely DPH doplnit výši daně a za správnost vypočtené daně odpovídá,

je povinen uvést základ daně a daň na výstupu do ř10/ř11 a nárok na odpočet může uplatnit v ř43/ř44 přiznání.

je povinen uvést do oddílu B1 kontrolního hlášení DIČ dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, daň a kód předmětu plnění.