Navigation:  Výroba > Výrobní terminál > Dostupnost materiálu >

Částečný výdej materiálu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

IkonaPenize Příplatková funkčnost - případě zájmu zašleme nabídku.

 

V některých výrobních zakázkách se může stát, že v okamžiku zahájení výroby není k dipozici veškerý předepsaný materiál nebo jej záměrně nechcete nebo nemůžete vydat. Přesto potřebujete výrobu zahájit, nebo dokonce i ukončit s tím, a neztratit informaci o tom, jaký materiál a v jakém množství má být vydán a k výrobku připojen dodatečně.

Funkce částečného výdeje materiálu pak umožňuje takové situace sledovat a najít ve výrobě operace, k nimž je třeba materiál ještě vydat.

 

pozor Funkčnost je integrovaná POUZE do Výrobního terminálu !!! Žádné jiné způsoby odvádění nebo editace záznamů výroby NEPODPORUJE !!!

 

Po dokoupení v Konfiguraci výroby najdete příznak, po jehož zapnutí je funce aktivována.

Konfigurace výroby - aktivace funkce "Částečného výdeje materiálu"

Konfigurace výroby - aktivace funkce "Částečného výdeje materiálu"

 

Při odvádění materiálu k výrobní operaci začně systém sledovat, kolik materiálu bylo vydáno. Jestliže má být vydáno méně materiálu, než předpokládá norma, systém vyžaduje vystvětlení. Může se totiž jednat o úsporu materiálu, nebo o záměrný částečný výdej. Pracovník tedy musí pomocí kódu tuto situaci objasnit.

 

Je-li vydávané množství materiálu menší než plánované, je třeba vybrat kód.

Je-li vydávané množství materiálu menší než plánované, je třeba vybrat kód.

 

Kód "0"        - nerozhodnuto (výchozí stav). S tímto kódem nelze výrobní operaci odvést!

Kód "1"        - vydáno množství shodné s plánem (nastavuje se pouze automaticky)

Kód "2"        - vydáno více, než bylo plánováno (nastavuje se pouze automaticky)

Kód "3"        - úspora materiálu (nastavuje pracovník podle situace). Jedná se o úsporu, materiál se již vydávat nebude.

Kód "4" - částečný výdej (nastavuje pracovník podle situace). Zbývající množství materiálu se musí, byť později, vydat.

 

Jestliže pracovník použije kód "4", systém si zapamatuje, kolik materiálu zbývá vydat.

Při dalším odvádění téže operace, v situaci, kdy je 'Odvedené' množství rovno NULE (!), systém nabídne všechny položky materiálu, který byl u této operace vydán jen částečně a nějaké množství stále zbývá vydat.

Výrobní terminál - nabídka materiálu pro Dodatečný výdej.

Výrobní terminál - nabídka materiálu pro Dodatečný výdej.

 

Jestliže pracovník posléze (před samotným odvedením) změní (zapíše skutečné) odváděné množství, obnoví se množství materiálu k vyskladnění podle normy a vrátí se hodnoty polí na výchozí hodnoty. Takovou situaci systém považuje za běžné odvedení operace s výdejem materiálu podle odváděného množství.

Výrobní termniál - nabídka materiálu při běžném odvádění.

Výrobní termniál - nabídka materiálu při běžném odvádění.

 

Dodatečný (odložený) výdej - postup

Pracovník odvádí operaci s vyskladněním materiálu. Systém pokud je odváděné = 0 ( jinak NE !!) a pokud se u operace eviduje nějaké množství k dodatečnému výdeji, zobrazí na Výrobním terminálu v založce "materiály a polotovary" kumulovaný seznam a množství materiálů k vyskladnění. Zobrazí se všechny položky materiálu, kterým byl při předcházejícím odvádění přidělen kód "4".

 

pozor V tomto případě se nabízí opět původně plánovaný materiál, ne ten, který byl naposled skutečně použit !!

 

Odvedením takové operace se založí nový výrobní úkon, zapíše se do něj datum, pracovník, stroj atd. podle načtené operace. Zadané/Odvedené množství = 0 (!!). Čas/Norma podle skutečnosti a režimu. KÓD = "Výdej dodatečný".

 

"Dodatečný výdej" lze opakovat tak dlouho, dokud nenastane situace, že všechny materiály dané operace mají kód <> "4" a tudíž celá Výrobní operace má příznak - Výdej materiálu kompletní.

 

Jestliže výrobní operace je již HOTOVÁ, ale nemá kompletní výdej materiálu, načte se pracovníkovi do Výrobního terminálu bez připomínek o tom, že nelze přidávat další úkon do hotové operace. Pokud ale uživatel následně změní odváděné množství (nejedná se už tedy pouze o dodatečný výdej materiálu), zafunguje kontrola podle konfigurace s dotazem, že "... operace je již HOTOVÁ, chcete přidat další výrobní úkon? ... (běžná funkčnost).

 

Pro možnost sledování výrobních operací, které nemají kompletně dořešen výdej materiálu (například nadřízeným, nebo pracovníkem odpovědným za výdej materiálu), je na Přehledu výroby k dispozici filtr Výdej materiálu kompletní, který umožní takové operace najít. Lze jej využít například k vytvoření Procesního panelu, pomocí kterého bude takové operace hlídat.

Přehled výroby - zobrazení výrobních operací, které nemají dořešen výdej materiálu.

Přehled výroby - zobrazení výrobních operací, které nemají dořešen výdej materiálu.

 

Zodpovědný pracovník prostřednictvím Přehledu výroby našel opraci, u které je potřeba dodatečeně vydat materiál? Nepotřebuje k tomu hledat Průvodku a čtečku čárových kódů, aby mohl situaci vyřešit.

Z Přehledu výroby tuto operaci poklepáním na řádek otevře ...

Karta výrobní operace s možností přímého načtení do Výrobního terminálu.

Karta výrobní operace s možností přímého načtení do Výrobního terminálu.

 

... a pomocí tlačítka 'Výrobní terminál' operaci přímo načte do Výrobního terminálu ...

Výrobní terminál - materiál k dodatečnému vydání.

Výrobní terminál - materiál k dodatečnému vydání.

 

... protože se operace načte do terminálu s nulovým množstvím výrobků, rovnou se uživateli nabídne záložka materiálů k dodatečnému výdeji. Uživatel tedy jen zkontroluje množství vydávaného materiálu, hodnotu v poli 'Odvedené mn.' NEMĚNÍ, a operaci odvede.

Množství materiálu k dodatečnému výdeji je v kartě terminálu již vyplněno. Hodnota u každého materiálu odpovídá množství, které ještě zbývá vydat, aby byl výdej kompletní.

Uživatel ovšem i nyní může, pokud k tomu má důvod, předepsané množství materiálu změnit. Systém pak postupuje tak, jak bylo popsáno výše - nové zbývající množství si zase pamatuje, uživatel musí nedořešené položky označit kódem, a operace po odvedení stále nemusí mít příznak Výdej materiálu kompletní a stále tedy může v Přehledu výroby figurovat.

 

Jestliže se zbytek materiálu už vydávat nebude, nebo ne v takovém množství, jaké zbývá - musí pracovník takové položky také dořešit (!) = použít kód "3" (úspora materiálu).