Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Výrobek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul Výroba obsahuje řešení speciální zakázkové výroby. Život výrobní zakázky začíná od definice nové výrobní položky, kdy jsou do ceníku zařazovány nové produkty. Nový produkt je popsán:

svou materiálovou normou
časovou normou
výrobní operací - strojem, na kterém se bude tento produkt vyrábět
vyráběným množstvím

 

Po kalkulaci dostane tento výrobek svoji cenu. Příchod nové výrobní zakázky spočívá nejdříve v tom, že musí být zařazena nová položka do databáze zboží.

 

Ceníková karta zboží - VÝROBEK.

Ceníková karta zboží - VÝROBEK.

 

Na kartě Výrobek je třeba definovat technologický postup, do kterého se definují následující typy položek:

 

M – materiál – výběr z ceníku

P – podsestava (polotovar) – hotová část výrobku, která má definovaný vlastní technolog.postup

U plotovarů a materiálu se nastaví nakupní cena do pole CENA MJ a do pole MNOŽST je třeba zadat množství potřebného materiálu na 1 kus

 

O – operace/stroj – pracovní úkon

U operce je třeba nastavit CENA HOD, TAC – čas trvání vlastní operace pro 1 kus (v min.), TBC – přípravný čas, který bude započítán pouze 1x (pro jeden kus, v min.) a příp. počet dnů do ple Dod, které se připočtou k vypočtené délce operace v zhledem k počtu kusů a zadané délce operace na kus, do pole POPIS lze zadat informaci, která se zobrazí na kartě výrobního terminálu

 

K – kooperace - nastavení kooperací

U kooperace je třeba zadat CENA HOD a do poel Dod počet dnů, které se vždy počátají pro celé objednané množství

 

C - calculate        - slouží uživateli při tvorbě technologického postupu k rozebrání Operace na dílčí činnosti (Příprava CNC programu, seřízení stroje, nástrojů, příprava zásobníku s materiálem apod.), které se ale ve výrobě samotné nebudou odvádět samostatně, ale jako celek - Příprava CNC stroje. V rámci kalkulace je tedy možno detailně nadefinovat časy těchto jednotlivých činností s tím, zda se jedná o přípravný čas operace, nebo výkonný čas operace.

V rámci technologického postupu (karta zboží Výrobek - Celá norma) musí být uvedeny PŘED operací, kterou detailně popisují.

Na kartě zboží Výrobek, záložka "Celá norma" je dostupné tlačítko ButonCalculate (ovšem až po zapnutí funkce v Konfiguraci výroby - "umožnit kumulaci časů operace"). Použitím tohoto tlačítka se provede součet přípravných, výkonných časů a doby prodlení u řádků typu "C" a ten se zapíše do první následující operace typu "O" (každý druh času samostatně a pouze v případě, že jeho součet je > než 0). Texty z názvů "C" operací se zapíší jako textový řetězec do popisu "O" operace a tím se k pracovníkům ve výrobě dostane i detailní rozpis "jejich" operace.

 

note2 Řádky typu "C" se neobjevují ve výrobním rozpadu !! Slouží pouze ke zpřehlednění kalkulace. Samostatně se nekalkulují !!

 

Jednotlivé typy operací se zadávají pomocí předdefinovaných číselníků STROJů a Kooperací dostupných v menu Výroba – Konfigurace – Číselník strojů / Číselník kooperací.

 

 

Připojené objekty k výrobku dostupné i na výrobním terminálu

pod ikonou "zeměkoule" se nabídne odkaz na všechny objekty, které jsou připojeny ke kartě zboží a také všechny objekty, které byly připojeny ke kartě "výrobku" před zadáním do výroby. Informace o připojených objektech k operacím se přenáší z tabulky CENIK VYROBA (technologie, záložka Výrobek) přes výrobní rozpad do položky výrobní zakázky ... a odtud je potom zobrazuje výrobní terminál. Změna v připojených objektech u operací v technilogickém postupu se projeví teprve v následující vygenerované zakázce.
v náhledovém okně výrobního terminálu se zobrazí první připojený objekt ve formátu JPG nebo BMP. Pokud je přípojeno více "obrázků", přednostně se ukáže objekt, který má v poli POUŽITÍ uveden text "Průvodka".

 

Připojení objektu k výrobní operaci:

takto připojené objekty se nabízí na výrobním terminálu pouze u konkrétní operace
připojují se přes ikonu zeměkoule - kurzor ale musí být umístěn na řádku konkrétní operace => karta Zboží / záložka Výrobek / tlačítko Operace
poklepáním na vyplněné pole OBJEKTY se otevře Přehled připojených objektů a použitím filtru "Označené" lze zobrazit všechny objekty právě připojené k aktuální operaci.
v Přehledu připojených objektů lze v této situaci vybrat další (již existující) objekty a tlačítkem "-> výroba" je přenést do seznamu objektů aktuální operace (POZOR - přenáší se vždy kompletní seznam. Chcete-li přidat jeden objekt ke třem již připojeným, musíte mít před použitím tlačítka mít vybrány (označeny) všechny čtyři objekty.
tímto způsobem lze k různým operacím připojit stejný objekt aniž by musely vznikat nové a nové záznamy v tabulce OBJECT
jestliže znáte ID objektu, lze jej k operaci "připojit" i tak, že do pole OBJEKTY na kartě výrobku zapíšete toto ID. Seznam ID musí být oddělen středníkem.

Ve výrobním rozpadu nebo v přehledu výroby lze seznam připojených objektů zviditelnit pomocí designera - zdroj OBJECT ID LIST

 

Pole "Přípravek" a "Pozice výkresu"

Pole Přípravek je také zobrazeno na záložce Operace, pole Pozice výkresu je i na záložce Materiál.

Pole Přípravek lze prokliknout - zobrazí se číselník. Pomocí výběru checkboxu nebo doubleclickem se do cílového pole (ze kterého byl proveden proklik) doplní / odebere kód Přípravku. Pokud je cílové pole naplněno (nelze přidat více záznamů) je o tom uživatel informován. Pole je veliké 255 znaků. Pole Pozice výkresu je velké 16 znaků.

 

Číselník Přípravků je dostupný v menu VÝROBA -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK PŘÍPRAVKŮ.

 

cel.norma