Navigation:  Ekonomika > Konfigurace >

Účetní konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Účetní konfigurace je rozdělena do 6-ti záložek:

 

Členění

Definuje, zda bude nebo nebude účtováno na střediska, na činnosti a na zakázky. Je pak možné ke všem těmto členěním zobrazit a vytisknout záznamy z hlavní knihy. Na této záložce můžete také definovat výchozí hodnoty, které se pak automaticky doplňují do nových účetních dokladů při ručním vstupu.

 

KonfiguraceUcetniCleneni

 

 

Cizí měny

Umožňuje předdefinovat, zda se bude používat denní kurz, nebo pevný kurz. Pokud se jedná o denní kurz, pak existuje kurzovní lístek s možností zápisu aktuálních denních kurzů. Existuje i přehled veškerých kurzů zadaných a existuje i číselník cizích měn, pro které jsou kurzy sledovány. V rámci předkontace jsou připraveny vazby na předkontace pro kurzový zisk/ztrátu. U pohledávek a závazků a při ročním zúčtování u pokladen a bank kurzový zisk/ztráta jak bude účtována. Tzn., že je zde možné definovat předkontační předpisy pro kurzové rozdíly

 

KonfiguraceUcetniCiziMeny

 

 

DPH

Na této záložce nastavíte, zda jste plátce DPH. V případě změny v průběhu účetního období, zda jste plátce od kdy nebo do kdy. Také zda jste plátce měsíční nebo kvartální,

 

KonfiguraceUcetniDPH

 

Koeficient krácení daně- pole pro zadání hodnoty koeficientu (v %) pro část odpočtů daně v krácené výši ... (Přiznání DPH, řádek 52, oddíl C)
Účet nenárok. DPH na FÚ- slouží k definování účtu pro přeúčtování DPH při zaúčtování dokladů s datem přijetí v jiném období, než je datum zdanitelného plnění.

Pro zaúčtování takových dokladů použijte účet nejlépe 378343 (s nějakou analytikou), který již je definován v rozvaze.

Účet nazvěte třeba "Nenárokovaná pohledávka za FÚ", nebo nějak podobně.

 

Ucet378343

 

Můžete použít i jiný účet - například 395343 - ten už je ale potřeba přidat do definice Rozvahy (stejným způsobem jako účty 343xxx nebo 378xxx)

 

Ucet395343

 

Jestliže na účtu nenárokované pohledávky za FÚ je při ukončení účetního období zůstatek, přenese se dokladem počátečního stavu i do nového účetního období. Tam je zapotřebí vytvořit Interní doklad a tento zůstatek přeúčtovat na příslušné účty 343xxx. Nezapomeňte v interním dokladu vyplnit i základ DPH !!!

 

 

Účtování

Umožňuje nastavení, zda se za datum zaúčtování bude považovat datum zdanitelného plnění. V každém řádku hlavní knihy je uvedeno vedle data účetního datum uskutečnění data zdanitelného plnění, a pokud toho datum je vyplněno a pokud zvolíte tu variantu, že účetní případ dává přednost datu zdanitelného plnění, pak veškeré tiskové výstupy typu rozvaha, výsledovka jsou zpracovávány podle tohoto data. Volba dobropisy přijaté a vydané účtovat kladně znamená změnu účetní metodiky z hlediska zaúčtování obchodního dokladu typu dobropis. Standardně se účtuje se zápornými částkami, tzn., že je možné tolerovat účtování v kladných částkách. K tomu ovšem musí odpovídat i předkontační předpis. U této situace potom je nutné v rámci konfigurace převzetí faktur vystavených a faktur přijatých je nutné správně se odkázat na jiný účetní předpis pro dobropisy než pro faktury vystavené a musí být otočené strany MD a DAL. Účty zaokrouhlení pro výnosy a pro náklady souvisí s možností účtovat haléřové zaokrouhlování s účetních dokladů převzetí, týká se především faktur vystavených/přijatých, ale týká se i pokladních dokladů výdajových, pultového prodeje

 

KonfiguraceUcetniUctovani

 

 

Odpisy

Obsahuje nastavení, zda se odpisy budou účtovat podle daňového předpisu nebo se budou účtovat podle účetního předpisu jako roční odpisy nebo podle účetního předpisu jako měsíční odpisy. Navíc je tato možnost definována na každé kartě investičního majetku, tzn., tady se jedná spíš o přednastavení pro nové majetkové karty.

 

KonfiguraceUcetniOdpisy

 

 

Žurnál

Umožňuje nastavení žurnálu změn. Žurnál změn je připraven s možností standardního režimu, kdy zapisuje textové informace o změnách údajů v hlavní knize. Rozšířená varianta si pamatuje obsah záznamu v hlavní knize a ukládá ho jako starý záznam a je možné se k němu kompletně vrátit. Ta varianta s vypnutým žurnálováním v podstatě umožňuje nežurnálovat změny, ke kterým dochází v hlavní knize a je spíše myšlena pro oblast testování tohoto systému. V rámci žurnálu je definován i uživatel, který hraje roli správce účetnictví, protože při některých událostech systém používá nástroj proaktivních dokumentů, aby upozornil správce na některé závažné situace, ke kterým došlo při zpracování některých účetních dokumentů.

 

KonfiguraceUcetniZurnal