Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Skladová inventura

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Doporučený postup:

Přípravné kroky (Skladový robot, Přepočet stavu zásob a dokladů) před vygenerování samotné inventury jsou NEZBYTNÉ!!
Výtisk inventury stavu zásob (aktuální nebo časově zpětný)
Vytvoření dokladu inventury (evidenční a skutečně zjištěný stav zásob na jednotlivých skladových kartách)
Vygenerování rozdílových opravných dokladů (přebytek, manko, halířové vyrovnání,)
Zaskladnění a tisk opravných dokladů (příjemek)
Přepočet skladů skladovým robotem ode dne inventury po dnešek, pokud byla inventura realizována zpětně.

Tisk inventury

Základním předpokladem pro správnou inventuru je inventurní tisková sestava zboží. Sestavu najdete buď

menu SKLAD -> TISK STAVU ZÁSOB. Tento dokument slouží k zápisu fyzického stavu skladu a to v případě, že chcete provést Inventuru k aktuálnímu dni.

 

Ukázka Tiskového výstupu:

 

 

v menu SKLAD -> REKAPITULACE je druhá možnost, která zobrazí stav zásob k vámi zadanému libovolnému dni zpětně.

 

Ukázka tiskového výstupu

 

na kartě Skladové inventury, kde je již zachycen stav k zadanému dni, pro který je inventura vygenerovaná.

 

Doklad skladové inventury

Nástroj pro vytvoření dokladu inventury nalezneme v menu SKLAD -> ADMINISTRACE SKLADU -> SKLADOVÁ INVENTURA. Zde zadáme údaje, ke kterému dni chceme inventuru provést a na jakém skladě ji chceme provést a po promáčknutí tlačítka Vytvoř systém sám zhotoví skladovou inventuru. Otevřením řádku inventury se dostaneme do celkového přehledu zásob. Systém doporučuje provést uzávěrku příslušného skladu je však na uživateli jak se rozhodne.

V záhlaví karty zadejte údaje, k jakému dni a na jakém skladě chcete inventuru vytvořit a pak použitím tlačítka systém zhotoví podklady pro skladovou inventuru. Poklepáním na řádek inventury v seznamu existujících inventur se dostanete do celkového přehledu zásob. Systém současně doporučuje provést Uzávěrku příslušného skladu, aby v průběhu zpracování inventury nebylo možno se skladovými doklady před datem inventury jakkoli manipulovat. Je však na uživateli, jak se rozhodne.

 

Vygenerování rozdílových opravných dokladů, Zaskladnění a tisk opravných dokladů

Tlačítko Vytvoř provede skladovou inventuru a zapíše se jako řádek inventury skladových zásob. Poklepnutím na řádek se otevře přehled zásob obsahující jak stav evidenční, tak pole pro zápis stavu zjištěného při inventuře.

Na přehledové kartě zásob najdeme výběrová kriteria která mají stejnou funkcionalitu jako na kterékoliv jiné přehledové sestavě systému Soft 4 Sale.Množství udávané na přehledu je dle skladové karty a pole skut. je pole kam můžete zapisovat zjištěný stav. Dále zde nalezneme tlačítko Kouzelník a tlačítko Doklady, která budou popsána níže.

Hlavní karta skladové inventury.

Hlavní karta skladové inventury.

Funkční tlačítka

Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.
Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.
Toto tlačítko slouží jako hromadný příkaz pro doplnění množství na skladových kartách do pole skutečné množství.
Nastaví zvolený typ pro vybrané položky inventury.
       
Zkopíruje umístění na skladových kartách do pole skutečně.        
Doplní nové umístění do skladových karet a to tak, že doplní jako pravdivé to první  umístění.
Vygeneruje opravné doklady ke zvolené inventuře.
doklady generovat do přípravyVypnutý příznak (výchozí stav) vygenerované opravné doklady rovnou zaskladní. Zapnutý příznak ponechá vygenerované doklady V PŘÍPRAVĚ. Zaskladnění provede až uživatel nad jednotlivými doklady.

 

Přebytek: skladová karta ukazuje 5 ks skutečnost je 8 ks je třeba vystavit opravný doklad (příjemku na 3 ks nebo výdejku na -3 ks). Tento doklad vznikne promáčknutím tlačítka Doklady
Manko: skladová karta ukazuje 5ks skutečnost jsou 2ks je třeba vystavit opravný doklad (výdejku na 3 ks). Tento doklad vznikne promáčknutím tlačítka  Doklady
Haléřové vyrovnání: Pokud nastane situace kdy množstevní stavy na skladě jsou oba nulové a finanční hodnota je nenulová, pak tlačítko Doklady vystaví příjemku, kde bude uvedeno nulové množství a v ceně finanční hodnota s opačným znaménkem. Tento doklad realizuje halířové vyrovnání u skladových karet, kde zůstal při nulovém množství finanční přebytek nebo manko.
Záměna:

V případě, že potřebuje filtrovat pouze přebytky (manka, vyrovnání nebo záměnu) využijte roletové menu,ve kterém si vyberete skupinu, která Vás zajímá a promáčkněte ikonu , která aplikuje filtrování.

Nad Přehledem inventury lze také filtrovat položky, které mají zapnutou nějakou evidenci výrobních čísel nebo rozměrů. Ve filtračních kritériích pro tuto potřebu najdete trojstavový příznak "S evidencí výr. čísla"

 

Po zaskladnění spustíte Skladového robota, který přepočte výdejky na průměrové ceny.

Export/import skladové inventury

Skladovou inventuru je možné exportovat a importovat prostřednictvím souborů *.xls. Export je možné provést přes menu STANDARD -> OBECNÝ EXPORT DAT.

export.pripni

V tomto okně je třeba vyplnit adresář pro export, název souboru a vybrat konkrétní tabulku pro export. Pomocí ikony vedle výběru tabulky se Vám otevře daná přehledová sestava, kde si odfiltrujete požadovaná data a přes tlačítko "připínáček" přenesete parametry filtrace pro export. Poté už stačí vybrat formát exportu "Excel 2003" a promáčknout tlačítko Export.

 

Informační tlačítko SUMA zobrazuje:

počet záznamů
suma položek přebytků (po zatypování)
suma položek manka (po zatypování)
suma položek vyrovnání (po zatypování)
suma položek záměna (po zatypování)
saldo rozdílů  = přebytky versus manka


 
Relevantní hodnoty v této rekapitulaci se objeví až po "zatypování" rozdílů mezi inventurní sestavou a skutečností (tlačítko Zatypovat v hlavičce invetury).