Navigation:  Výroba >

Přehled výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled výroby nabízí komplexní pohled na výrobní operace jednotlivých výrobních zakázek s bohatým nástrojem pro filtraci. Vhodným nastavením filtrů a za pomoci nástrojů jako jsou „foťák“ nebo Procesní panel, které jsou schopny si nastavená kriteria zapamatovat a snadno opakovaně aplikovat, lze tento přehled využít jako silný nástroj pro sledování dění ve výrobě, odhalení chyb jak pracovníků, tak třeba i v samotné technologii.

Přehled výroby - výrobní operace zakázek.

Přehled výroby - výrobní operace zakázek.

Výkonná tlačítka:

vyber        provede filtraci a seřazení položek v přehledu podle nastavených kriterií

vymaz        nastaví výběrová a filtrační kriteria do výchozí stavu

suma2        zobrazí součty základních hodnot přehledu

gener        aktualizuje informaci zahájených operacích (má význam pouze pro režim odvádění výroby, kdy se zvlášť zadává čas zahájení operace a čas ukončení operace.

sipkaprava                zobrazí přehled zahájených a dosud neukončených operací (pouze pro uživatele s právy V5)

         

Přehled "zahájených" dosud neukončených operací.

Přehled "zahájených" dosud neukončených operací.

VObj        generátor vystavené objednávky kooperace. Má význam pouze pro položky typu „K“ (kooperace). Jestliže jsou ve výběru položky pro více kooperantů, vygeneruje se tolik objednávek, kolik je kooperantů.

 

tip2Poklepáním na pole POZ (pozice výrobní operace) se otevře detailní karta výrobní operace.

 

Filtrační příznaky jsou specifické pro výrobní operace a jejich význam je následující.

 

priznak01- zobrazí pouze položky z dokončených zakázek
priznak02- zobrazí pouze dokončené výrobní položky (v přehledu podbarveny modře)
priznak03- zobrazí pouze položky typu „O“ práce ve vlastní firmě
priznak04- zobrazí pouze položky typu „K“ práce mimo firmu (v přehledu podbarveny hnědě)
priznak05- zobrazí položky zařazené na výrobní příkaz
priznak06- zobrazí položky objednané u kooperanta
priznak07- zobrazí položky, které se právě zpracovávají, nebo mají zpracovávat (její předchozí položka je hotová)
priznak08- zobrazí pouze vybrané položky (prostřednictvím zeleného sloupce s otazníkem)
priznak09- zobrazí výrobní operace, které byly zahájeny (má smysl pouze v režimu odvádění, kdy se u operace zadává zvlášť zahájení  a ukončení).

 

Mezi filtračními kriterii najdete i speciální „kontrolní“ kriterium, které umožní najít položky jejichž skutečně odvedený čas se liší od času plánovaného (normového).

 

priznak11  - číselná hodnota udává interval neshody času -10% až +10%. Stav příznaku určuje, zda nás zajímají hodnoty uvnitř intervalu (položky, které se liší od plánu o méně než 10%), nebo vně intervalu (položky, které se liší od plánu o více než 10%).

 

V Přehledu výroby je dostupná i filtrace "Termín od - do", neboli datum plánovaného deadline, které je každé operaci přiděleno v rámci výrobního rozpadu výrobku zpětnou metodou podle potvrzeného termínu dodání výrobku.

 

 

Příklady:

Přehled výroby - výrobní operace

Přehled výroby - výrobní operace

 

Přehled výroby - barevně odlišené kooperace a operace ve vlastní výrobě

Přehled výroby - barevně odlišené kooperace a operace ve vlastní výrobě

 

 

DeadLine v Přehledu výroby

U dlouhých operací, které trvají více dní je důležité. kdy nejpozději se s výrobou musí začít, aby byl dodržen slíbený termín. Při výrobním rozpadu objednávky se nejprve zjišťuje datum 'DeadLine DO' (kdy operace nejpozději musí skončit) a následně se k ní zjišťuje datum 'DeadLine OD' (kdy nejpozději musí operace začít). U běžných operací bývají obvykle tyto dva datumy stejné, ale u těch "dlouhých" (nebo kooperací) už je třeba je rozlišovat a zajímat se právě o ten 'DeadLine OD'

 

zdroj sloupce DEADLINE zobrazuje "začátek DeadLine" (kdy nejpozději musí operace začít)
filtrační kritérium DEADLINE OD (vyhodnocuje hodnotu "začátek DeadLine")
přidáno řazení dle DEADLINE OD (vyhodnocuje hodnotu "začátek DeadLine")

 

 

Sloupec ">" (zahájené operace)

Tyrkysový sloupec ">" obsahuje needitovatelný příznak, který ukazuje, že operace je zahájena na výrobním terminálu (v tomto okamžiku se jí tedy pracovník věnuje) nebo že je zahájena kooperace takzvaným "předáním do kooperace" a současně vyplněné množství v poli "ZAD M." v řádku odvedené koperace je větší než množství v poli "ODV M." (stále je více dílců zadáno do kooperace než se dosud vrátilo).

Pole ZAKÁZKA a POZ. je u takových položek taktéž barveně označeno (tyrkysová). Na přehledu výroby je pro takové položky samostatný filtrační příznak "zahájeno".

 

Přehled výroby - zahájené operace (právě se na nich pracuje)

Přehled výroby - zahájené operace (právě se na nich pracuje)

 

Tlačítko vedle tohoto příznaku umožňuje uživatelům s přístupovými právy (V5) otevřít přehled všech zahájených operace na výrobním terminálu. Může totiž nastat situace, že pracovník na výrobním terminálu zahájí operaci a "zapomene" ji ukončit. Uživatel s odpovídajícími přístupovými právy může tedy tuto situaci napravit.

 

Přehled výroby - zahájené operace - filtr a funkční tlačítko

Přehled výroby - zahájené operace - filtr a funkční tlačítko

 

V otevřeném přehledu zahájených operací může editovat datum a čas zahájení operace (ČAS OD), aby po odvedení celkový čas odpovídal co nejvíce realitě. Poklepáním na řádek v tomto přehledu přenese rozpracovanou operaci zakázky přímo do výrobního terminálu k ukončení.

 

Přehled zahájených operací - všech pracovníků na všech strojích

Přehled zahájených operací - všech pracovníků na všech strojích

 

Podobně přímo na kartě výrobního terminálu lze, po zadání kódu nebo jména pracovníka, zobrazit přehled jeho rozpracovaných výrobních operací a poklpáním na řádek rozpracované operace přenést tuto operaci přímo do výrobního terminálu k řádnému ukončení (opět k této akci musí mít přihlášený uživatel práva V5).

 

Přehled zahájených operací - konkrétní pracovník (použito funkční tlačítko na kartě Výrobního terminálu)

Přehled zahájených operací - konkrétní pracovník (použito funkční tlačítko na kartě Výrobního terminálu)

 

V našem příkladu se jedná o velmi dávno zahájenou operaci, proto výsledný čas operace systém spočítal na 844,5 hodiny. Při nápravě takových nedostatků věnujte, prosím, pozornost poli ČAS OD a hodnotu v tomto poli upravte na požadovanou. Jiným způsobem výsledný čas operace ovlivnit nemůžete. Čas operace potom má vliv na výpočet skutečných nákladů zakázky.

 

Poklepáním se načte vybraná operace do Výrobního terminálu k řádnému ukončení

Poklepáním se načte vybraná operace do Výrobního terminálu k řádnému ukončení

 

 

Možnost generování Výrobního příkazu nad Přehledem výroby

Položky, které hodně nafiltrujete můžete rovnou použít pro vytvoření Výrobního příkazu - použijte tlačítko

 

ButonPrikaz- vytvoří nebo doplní Výrobní příkaz z položek odpovídajích právě nastavenému filtru.

 

pozor Počet položek, které je možné jednorázově vložit do výrobního příkazu, je 500.

 

pozor Do Výrobního příkazu lze vybrat pouze položky, které mají shodný stroj. Použijte vždy filtraci na STROJ !!

 

Po použití tohoto tlačítka následuje upřesňující dotaz

 

Upřesnění generování výrobního příkazu.

Upřesnění generování výrobního příkazu.

 

Zde můžete nechat vytvořit nový Výrobní příkaz nebo vybrané položky doplnit do příkazu již existujícího (dosud rozpracovaného).

Pro tvorbu nového příkazu můžete využít možnost zadání termínu dokončení výrobního příkazu. Toto datum by mělo pomoci pracovníkům se v časové kartě zorientovat, zda zpracovávaná položka je v termínu, nebo už po něm. Není však nijak omezující pro práci. Typicky tedy zadáte datum shodné s obdobím, které používáte pro filtraci výrobních operací v přehledu - například konec příštího týdne.

Jestliže "jen" doplňujete operace nových zakázek do již rozpracovaného období, použijete sekci "Doplň", kde vyberete příslušný z rozpracovaných Výrobních příkazů. V rozbalovacím poli "Příkaz" se nabízí pouze výrobní příkazy, které mají status "Rozpracován". Pokud již výrobní příkaz byl předán do výroby, můžete vytvořit příkaz nový se stejným termínem.