Navigation:  Výroba > Přehled výroby >

Výrobní operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta výrobní operace zobrazuje prvnotní informace pro realizaci výroby přenesené přes konkrétní objednávku z technologického postupu výrobku. Každá operace a kooperace definovaná v technologickém postupu má v zakázce svoji kartu výrobní operace.

 

Karta výrobní operace

Karta výrobní operace

 

hlavička karty výrobní operace

Hlavička výrobní operace

Hlavička výrobní operace

 

ZAKÁZKA- vazba na výrobní zakázku. Poklepáním na toto pole otevře karta zakázky.
POZICE- identifikace pozice operace v rámci výrobní zakázky
VÝROBEK- vazba na výrobek, v případě víceúrovňového zanoření vazba na dílec, k němuž operace náleží. V systému lze definovat zanoření dílců až do 99 úrovně.
SESTAVA- v případě víceúrovňového zanoření odkaz na nadřízený celek
NORMA- materiál, který je potřeba pro realizaci této operace. V případě, že operace vyžaduje použití několika materiálů, zde je uveden ten, který operaci bezprostředně předchází v technologickém postupu.
Č.OBJ.- vazba na přijatou objednávku. Poklepáním na toto pole se otevře karta přijaté objednávky.
OPERACE- název operace převzatý z technologického postupu. V případě potřeby je možné zde text upravit (max.100 znaků). Tato úprava se však projeví pouze v elektronické podobě na přehledech a odvádění výroby.
POPIS- detailní popis operace převzatý z technologického postupu. V případě potřeby je možné zde text upravit (max.4000 znaků).  Tato úprava se však projeví pouze v elektronické podobě při odvádění výroby.
TERMÍN- deadline - nejzažší termín realizace operace, aby byl dodržen celkový termín dodání výrobku zákazníkovi. Je stanoven při výrobním rozpadu potvrzeného termínu z přijaté objednávky.
KONTROLY- tlačítko, které otevře samostatné okno pro evidenci kontrolních měření s možností tisku "Prohlášení o shodě 3.1. dle ČSN EN 10204" (viz. Kontroly)

 

 

Sekce PLÁNovaných hodnot

Výrobní operace - plánované hodnoty

Výrobní operace - plánované hodnoty

START                - datum začátku realizace operace dle předběžného výrobního plánu při založení výrobní zakázky.

DATUM                - datum realizace operace dle momentálního plánu výroby.

MNOŽSTVÍ- prvotně množství dílců, které mají vzniknout realizací operace, vypočtené v závislosti na množství objednaných výrobků. Toto množství se může v průběhu výroby u jednotlivých operací změnit v závislosti na režimu reakce na vyrobené zmetky.
ČAS- celkový čas operace pro objednané množství výrobků. V průběhu výroby se již nemění (ani při výrobě zmetků). Zahrnuje 1x přípravný čas + výrobní čas podle počtu výrobků.
STROJ- plánovaný stroj předepsaný technologickým postupem
KOOPERANT- název firmy kooperanta v případě že se jedná o kartu Kooperace (K)
OBJEDNÁVKA- vazba na vystavenou objednávku, pokud byla vygenerovaná pro objednání kooperace. Poklepáním na toto pole lze objednávku otevřít.

 

 

Sekce SKUTEČNých hodnot

Výrobní operace - skutečné hodnoty

Výrobní operace - skutečné hodnoty

DATUM        - datum dokončení operace. Naplní se v okamžiku, kdy je zapnutý příznak Hotovo.
HOTOVO?- příznak, zapne se automaticky v případě, když je splněn podmínka, že skutečné odvedené množství je větší nebo rovno množství plánovanému.
MNOŽSTVÍ- celkem odvedené množství dílců na operaci. Jedná se o součet množství z jednotlivých řádků odvádění (včetně zmetků)
ČAS        - skutečně spotřebovaný čas na realizaci operace. Jedná se o součet časů z jednotlivých řádků odvádění.
MN ZMETKY- množství zmetkových dílců vzniklých na této konkrétní operaci.
ZMETKY?- příznak, že na této operaci jsou evidovány zmetky. Slouží v přehledech jako filtrační kriterium.

 

VyrobniOperacePlus        - tlačítko, které provede přepočet karty výrobní operace. Aktualizuje skutečné množství, skutečný čas, zmetky. Může změnit stav příznaku Hotovo a odstranit datum dokončení (s dotazem), pokud po přepočtu není splněna podmínka přidělení příznaku Hotovo.
VyrobniOperaceVaPaR- tlačítka, která otevřou všechny Výdejky (V), Příjemky (P), nebo Reklamace (R) spojené s touto výrobní operací. Vazba je realizovaná vyplněním čísla zakázky a pozice výrobní operace na karty jednotlivých dokladů.

 

Sekce výrobních úkonů

Ve spodní části karty výrobní operace jsou pak vidět jednotlivé řádky odvádění, tak jak byla operace postupně realizována - výrobní úkony. Výrobní operace může mít až deset tisíc dílčích řádků odvádění.

 

Výrobní operace - výrobní úkony (odvedení práce)

Výrobní operace - výrobní úkony (odvedení práce)

Výrobní úkon eviduje hlavně datum realizace (včetně času), počet zpracovaných výrobků, jméno pracovníka, stroj (pracoviště) na kterém se pracovalo, skutečný čas operace ... odkazy na související skladové pohyby.

 

 

Pohyb souvisejících operací při přeplánování termínu výrobní operace

Při změně plánovaného data na kartě výrobní operace je systém vyžaduje uživatelské rozhodnutí, jakým způsobem se má přeplánování operace promítnout na související operace téhož výrobku. (vpřed, vzad, oba směry, vůbec)

 

Volba, jak naložit se souvisejícími operacemi při změně plánu.

Volba, jak naložit se souvisejícími operacemi při změně plánu.