Navigation:  Ekonomika > Majetek >

Pořízení investičního majetku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kartu investičního majetku lze vytvořit jako nový záznam z menu, nebo ji lze vygenerovat na Přijatou fakturou pomocí generátoru InMaj.

Karta investičního majetku

Karta investičního majetku

Karta investičního majetku obsahuje základní informace o majetku, metodu odepisování, přehled vygenerovaných odpisů apod.

 

ButonGenerujNoveIDvygeneruje nové číslo investičního majetku. Jestliže již uživatel ručně vytvořil karty majetku v určité číselné řadě, která končí obecně číslem, funkce vyhledá poslední v řadě a na konec přidá jedničku. Jestliže uživatel dosud žádnou řadu nezačal (jedná se například o první kartu), nebo stávající řada končí letopočtem (1/2019), přidává se jednička k poslední číslici před lomítkem. V novém účetním roce začne karty majetku zase číslovat od jedničky (1/2020).

 

 

ButonPlanujEKOvygeneruje podle zvolené metody plán účetních a daňových odpisů
ButonOdpisyvygeneruje a zaúčtuje účetní odpis podle plánu
ButonRegenerujEKOpřepočte a doplní plán odpisů podle zbývající Zůstatkové ceny (například po technickém zhodnocení)
ButonPLUS-Zlutepřepočte hodnotu účetních a daňových oprávek podle již zaúčtovaných odpisů a zaktualizuje Cenu oprávek a Zůstatkovou cenu na kartě majetku.