Navigation:  Ekonomika > Uzávěrka > Uzávěrka kurzových rozdílů >

Kurzové rozdíly plateb

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul Ekonomika neřeší kurzové rozdíly automaticky, protože ne vždy jsou z různých důvodů vazby mezi doklady (fakturami) a platbami jednoznačné. Proto je zde připraven nástroj, který nejprve "zmapuje" situaci a ukáže uživateli aktuální stav. Uživatel tak uvidí návrh kurzových rozdílů, které lze potom v následném kroku vygenerovat, ale také všechny nesrovnalosti, které by měl nejprve vyřešit. Může se jednat o to, že k platbě nebyl nalezen doklad, nebo bylo k platbě podle VS (variabilního symbolu) nalezeno dokladů více ...

 

Typy platby

Kurzové rozdíly mohou nastávat v různých situacích, které vám tento nástroj pomůže řešit. Jednotlivé situace, typy plateb, lze řešit naráz nebo samostatně zapnutím příslušných příznaků.

pohledávky
závazky
pohledávky ze záloh
závazky ze záloh
převody

 

Kriteria výběru platby

Pro omezení množiny plateb, které chcete vyřešit, můžete použít připravená filtrační kriteria.

 

ButonUkazCerne        formou tiskové sestavy zobrazí aktuální stav dat pro vygenerování kurzových rozdílů

ButonGenerujZelene        vygeneruje interní doklady kurzových rozdílů ve zvolené číselné řadě.

ButonVymazBordo        nastaví filtrační kriteria do "továrního" nastavení

 

Důvody, proč není možné spočítat kurzové rozdíly.

Nelze zpárovat s více doklady        - k platbě bylo nalezeno více dokladů se stejným variabilním symbolem. Je třeba doklady (platby i faktury) najít a úpravou variabilního symbolu (nebo doplněním párovacího symbolu) docílit toho, aby platba byla přiřazena k dokladu jednoznačně.

Nebyl nalezen doklad        - může mít prakticky dvě příčiny. Nejčastěji nesouhlasí variabilní symbol platby s variabilním symbolem konečné faktury. Méně často, ale také, se stává, že platba je uplatněna v jiné měně,, než je zaúčtovaná faktura.

 

 

Kurzové rozdíly "pohledávek" a "závazků"

Řešení kurzových rozdílů plateb vystavených a přijatých faktur.

Řešení kurzových rozdílů plateb vystavených a přijatých faktur.

 

Pohledávky- zapnutím příznaku systém řeší platby vystavených faktur bankovním výpisem, pokladnou nebo zápočtem
Závazky- zapnutím příznaku systém řeší platby vystavených faktur bankovním výpisem, pokladnou nebo zápočtem

 

ButonUkazCerne

 

Tisková sestava se zobrazením aktuální situace a návrhem kurzových rozdílů.

Tisková sestava se zobrazením aktuální situace a návrhem kurzových rozdílů.

 

Formou tiskové sestavy se zobrazí návrh řešení kurzových rozdílů. Jestliže je k variabilnímu symbolu platby dohledán jedinečný doklad (faktura vystavená nebo přijatá) v cizí měně, systém dopočítá a zobrazí ve sloupci 'Nový KR' žlutě podbarvenou hodnotu kurzového rozdílu. Pokud již pro tuto platbu byl kurzový rozdíl dříve zaúčtován a došlo k nějaké změně, vypočte se kurzový rozdíl nový. V takovém případě je původní kurzový rozdíl zobrazen ve sloupci 'Starý KR' a hodnota nového kurzového rozdílu je podbarvena červeně.

 

Tisková sestava je rozdělena do jednotlivých oddílů podle toho, v jaké měně je platba evidována. Použitím filtru podle MĚNY můžete jednotlivé měny řešit postupně, samostatně.

 

Pokud si před otevřením tiskové sestavy zapnete příznak 'i vyrovnané', zobrazí se i platby, ke kterým není důvod kurzový rozdíl generovat, nebo u kterých je vypočtený kurzový rozdíl shodný s kurzovým rozdílem již zaúčtovaným. V takovém případě je hodnota 'Starý KR' i 'Nový KR' shodná a podbarvená šedě.

 

ButonGenerujZelene

 

pozor  Před samotným generováním dokladů kurzových rozdílů je třeba vybrat, v jaké číselné řadě se mají doklady vytvořit. Doporučujeme vytvořit si zvláštní číselnou řadu v rámci interních dokladů - např. IDK

 

Interní doklad Kurzového rozdílu.

Interní doklad Kurzového rozdílu.

 

Pro každý kurzový rozdíl vznikne samostatný interní doklad. Datumy na dokladu jsou shodné s datem platby, ke které kurzový rozdíl řešíte.
Doklady kurzových rozdílů jsou vygenerovány do "přípravy" (nejsou rovnou zaúčtovány do hlavní knihy). Najdete je v Přehledu účetních dokladů odkud je můžete hromadně zaúčtovat.
V případě existence "starého kurzového rozdílu" a současném návrhu "nového kurzového rozdílu" se vygeneruje interní doklad na částku, která je jejich rozdílem ("starý kurzový rozdíl" automaticky se neodstraňuje)

 

Mezi kurzové rozdíly pohledávek a závazků patří i situace, kdy konečná faktura je zaplacena 100% zálohou.

 

Návrh kurzových rozdílů u faktur 100% "zaplacených" zálohou.

Návrh kurzových rozdílů u faktur 100% "zaplacených" zálohou.

 

V takovém případě 'Celkem ze zálohových faktur' hraje roli platby a systém dopočítává kurzový rozdíl vůči účtu 321xxx nebo 311xxx a vyrovnává tak saldo faktury.

 

 

 

Kurzové rozdíly pohledávek a závazků "ze záloh"

O zálohových fakturách se neúčtuje, proto lze platbu zálohové faktury porovnávat pouze s částkou uplatněnou na související konečné faktuře.

Jedná o řešení platby zálohové faktury (bankou nebo pokladnou) v cizí měně.

 

Řešení kurzových rozdílů plateb zálohových faktur.

Řešení kurzových rozdílů plateb zálohových faktur.

 

Kurzový rozdíl k zaplacené záloze se počítá tak, že se spočte v Kč hodnota platby (hodnota platby x kurz platby) a podle dohledané konečné faktury v Ekonomice se spočte hodnota této platby vůči kurzu na faktuře (hodnota platby x kurz konečné faktury) - a to je kurzový rozdíl této platby.

 

Aby se při řešení kurzových rozdílů plateb záloh správně dohledala konečná faktura, vůči níž se záloha uplatnila, je třeba variabilní symbol platby "zaměnit" za variabilní symbol faktury. Z tohoto důvodu je třeba nejprve "převzít" Platby záloh (menu Ekonomika -> Účetní doklady -> Převzetí plateb záloh). Při převzetí těchto plateb se finančně vlastně nic nestane, doklad je nulový, pouze se převede u platby variabilní symbol ze zálohové faktury na fakturu konečnou.  

V tiskové sestavě mají takové položky popis 'Vazba zálohy faktury ....'.

 

Návrh kurzových rozdílů plateb zálohových faktur.

Návrh kurzových rozdílů plateb zálohových faktur.

 

Další postup je naprosto shodný, jak bylo popsáno v předchozím bodě. Systém dopočítává kurzový rozdíl vůči účtu záloh 324xxx nebo 314xxx (také 15xxxx) a tím je vyrovnává.

 

 

Kurzové rozdíly "převodů" peněz

Kurzové rozdíly mohou nastat i při "převodech peněz mezi účty nebo pokladnami a účty vedenými v různých měnách.

Převod peněz bankovními výpisy z účtu vedeného v EUR na účet vedený v USD (obecně v různých měnách)
Převod peněz bankovním výpisem a pokladním dokladem z účtu vedeného v Kč do pokladny vedené například v DKK

 

Řešení kurzových rozdílů z Převodů peněz

Řešení kurzových rozdílů z Převodů peněz

 

Pohyby v bankovním výpise označte typem "R".

V Konfiguraci převzetí bankovních výpisů je definice pole "Peníze na cestě" - přes tento účet se budou přenášet peníze spárovaných pohybů.

 

pozor  POZOR na Konfiguraci převzetí pokladen, aby byl použit stejný účet).

 

Jestliže bude na položce bankovního výpisu současně s Typem "R" použita i OBLAST nebo ÚČET, dojde zaúčtování pohybu podle nich.

U řádků "R" se v rozbalovacím poli pro doklady nabídnou položky "R" z ostatních bankovních výpisů a všechny pokladní doklady "opačného směru" (proti výběru hotovosti z účtu se nabídnou příjmové pokladní doklady a opačně). Doklady jsou řazeny nejblíže podle částky z bankovního výpisu.

Párování převodů peněz provádějte vždy z bankovního výpisu. Po výběru vhodného "protidokladu" tlačítko ZAPIŠ vygeneruje vlastní VS (variabilní symbol) a zapíše jej do obou spárovaných dokladů (<999><datum platby><pořadí>).

V Uzávěrce kurzových rozdílů pak zapněte volbu "Převody" (je potřeba vybrat převodový účet, který se má právě řešit - může být i syntetika).

 

Návrh kurzových rozdílů z převodu mezi účty nebo pokladnami.

Návrh kurzových rozdílů z převodu mezi účty nebo pokladnami.

----