Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby >

Odvádění

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace odvádění výroby

menu VÝROBA / KONFIGURACE / KONFIGURACE VÝROBY záložka "Odvádění"

 

Karta Konfigurace výroby - záložka Odvádění.

Karta Konfigurace výroby - záložka Odvádění.

 

 

Výrobní terminál

Způsob zadávání - volba způsobu zadávání dat pomocí čteček čárového kódu nebo ručně.

Výchozí kód výroby - je pak předvyplněn na kartě výrobního terminálu. Uživatel jej může v konkrétní situaci změnit dle potřeby.

Výrobní číslo povinné - požadavek na zadání výrobního čísla pro vyskladnění materiálu nebo i naskladnění hotového polotovaru či výrobku. Buď v každém případě, nebo pouze pokud je to vyžadováno nastavení režimu evidence výrobních čísel na ceníkové kartě konkrétního výrobku.

Povolit změnu materiálu – zapnutá volba umožní uživateli při odvádění operace vybrat jiný materiál, než jaký byl předepsán technologem. V systému jsou pak vždy uloženy oba dva. Jak plánovaný, tak skutečně použitý materiál a lze výrobu z tohoto pohledu dodatečně vyhodnotit. Záměna materiálu prostřednictvím vybrání výrobního čísla probíhá automaticky bez ohledu na tuto konfiguraci.

Přidání libovolného materiálu - zapnutá volba umožní uživateli při odvádění operace přidat další materiál, který původně nebyl v technologickém postupu zadán.

Při Typu odvádění STOP VÝROBA ... - rozbalovací pole nabízí dvě hodnoty času, který se v tomto režimu odvádění použije. Buď se uživateli předvyplní "Normo čas" předepsaný technologem, nebo se čas operace naplní hodnoutou 0 (nula). Současně aktivovaná kontrola, kdy čas odváděné operace NESMí být nulový, nutí uživatele zapsat skutečný čas operace.

 Při volbě použít NORMOČAS, je pole Hodiny na kartě Výrobního terminálu znepřístupněné (čas nelze ručně přepisovat). Je možné pouze uplatnit nebo ignorovat "přípravný čas"

Čas operace zadává uživatel – volba režimu odvádění výroby je nyní přemístěna do Číselníku strojů. Máte tak možnost zvolit pro každý stroj (pracoviště) jiný způsob odvádění. Můžete volit mezi režimy STOP - jednoprůchodové odvádění, tedy jen při ukončení operace, nebo START-STOP -  – dvouprůchodové odvádění, kdy pracovník musí operaci nejprve zahájit, pak probíhá samotná práce a na konci operaci uživatel odvede (ukončí). Systém sám spočítá čas mezi zahájením a ukončením a ten do výrobního úkonu zapíše jako skutečný a uživatel nemá možnost jej změnit.

Ukončení operace – zvláštní režim, který umožní operaci ve výrobě „přeskočit“ nebo ukončit, pokud se prováděla jen na několika polotovarech – například rovnání po svařování bylo nutné provést jen u 70% svařenců. Ukončení operace provede „přeskladnění“ zbývajících 30% polotovarů na další operaci. Skutečný čas operace je v tomto případě „0“. Tuto funkci na výrobním terminálu mohou použít pouze uživatelé, kteří jsou jmenovitě vybráni nebo, kteří mají nastavena přístupová práva k výrobě na požadovanou úroveň. Vybrání úrovně přístupových práv má přednost před seznamem uživatelů. Jsou-li vyplněna obě pole, aplikuje se kontrola dle přístupových práv.

Sledovat pozdě odvedené úkony – zapnutí příznaku zajistí označení úkonů, které byly odvedeny po dokončení zakázky (příznak dokončeno na kartě zakázky) a takto odvedené úkony později dohledat a vyhodnotit.

Jestliže je výrobek hotov – nabízí dvě možnosti. UKONČIT označí, jestliže je poslední operace výrobku "hotová", všechny předchozí operace výrobku za hotové bez ohledu na to, jestli a jakém množství byly odvedeny. Druhá možnost NEŘEŠIT, jak již sám popis napovídá, neprovádí žádnou akci.

Vedoucí výroby – zde se uvádí číslo zaměstnance (z číselníku Zaměstnanců), kterým budou na výrobním terminálu umožněny speciální akce aniž by se musel znovu přihlašovat do systému pod svým jménem (například otevření Přehledu výroby).

Pouze jedna zahájená operace uživatelem - zapnutý příznak nedovolí zaměstnanci zahájit další operace, pokud má již jednu zahájenou (rozpracovanou)

Kontrola kompletnosti odvedení - možnost zvolit úroveň kontroly a konkrétní operaci, při které má ke kontrole, zda jsou všechny předcházející operace "hotové". Výchozí hodnotou této volby je "poslední operace".

Povolit přidání úkonu do hotové operace" má následující možnosti:

POVOLITumožní doplnění všem uživatelům s právy V3 a vyššími. Systém vždy zobrazí uživateli dotaz, pro případ, že by se jednalo o omyl.
POVOLIT DO 24Hv období do uplynutí 24 hodin od dokončení operace umožní doplnění všem uživatelům s právy V3 nebo V4. Uživatel s právy V5 může úkon do "hotové" operace doplnit i po uplynutí této doby. Systém vždy zobrazí uživateli dotaz, pro případ, že by se jednalo o omyl.
ZAKÁZATUživatel s právy V5 může úkon do "hotové" operace doplnit, systém vždy zobrazí uživateli dotaz, pro případ, že by se jednalo o omyl. Uživatel s nižšími právy úkon do "hotové" operace již doplnit nemohou.

 

 

Časová karta

Spotřeba materiálu – je možno volit mezi režimem „dle skutečnosti“ nebo „plánovaná“. Při zapnutí režimu dle skutečnosti musí uživatel při odvádění výroby doplnit skutečnou spotřebu materiálu. Ovlivňuje i možnost editovat množství použitého materiálu na Výrobním terminálu.

 

Upozornění

V této sekci lze zadat seznamy uživatelů, kterým se v případě nastalé skutečnosti vygeneruje proaktivita. Jména uživatelů se vypisují ručně. Více uživatelů oddělte středníkem.

Při vyšším odvedení materiálu – proaktivita se generuje v situaci, kdy na operaci je vydáno větší množství materiálu než bylo plánováno (v režimu spotřeba materiálu dle skutečnosti. Proaktivita má znění například: „Na zakázce Z13_1316 a pozici 001-002 bylo spotřebováno více materiálu“

Při chybě odvedení – proaktivita se generuje v situaci, kdy v průběhu akce odvádění operace došlo k nějaké chybě. Proaktivita má znění například: „Na zakázce: Z13_1098~001-087 vznikla chyba: --- PohybSilentSave ---.“ Nejčastějším důvodem je nevyplnění odváděného materiálu a výrobního čísla, když je toto vyžadováno. Taková situace může nastat jedině v případě, že k odvádění operace nedochází standardním způsobem – přes terminál, časovou kartu. Obvykle taková chyba je známkou toho, že uživatel odvedl operaci přímo na kartě výrobní operace. Tomu lze zabránit nastavením detailních přístupových práv ke kartě výrobní operace na úroveň Read (viz. Detailní přístupová práva).

Při odvádění zmetků – proaktivita se generuje v situaci, kdy na výrobní operaci jsou při odvádění zaznamenány zmetky. Proaktivita má znění například: „Na zakázce: Z13_1292~001-004 byly odvedeny zmetky“.

 

Jestliže v konfiguraci u upozornění není uveden žádný uživatel, pak se pro příslušný typ situace negeneruje žádná proaktivita, funkce je tím vypnuta. Z karty proaktivity generováné v jedné z popsaných situace lze poklepáním na ZDROJ proaktivity nebo ikonu vedle něj otevřít přímo kartu výrobní operace, pro kterou k upozornění došlo.

 

Obecné

Reakce na zmetky – umožňuje volit režim, jakým má systém reagovat v případě evidence zmetků při odvedení výrobní operace. Výchozí volbou je režim A2, tedy automaticky navýšit množství předchozích operací.

Režim „je na řadě“ – systém umožňuje označovat operace, které se mají právě zpracovávat, příznakem „na řadě“. Tento příznak lze využít jako jedno z filtračních kriteriích na přehledech. Uživatel tak může sledovat v jaké fázi se právě nachází zakázka, jaká operace se na kterém pracovišti právě zpracovává, nebo z pohledu pracovníka u stroje – jakou operací by se měl právě zabývat.

                 a) podle HOTOVO - všechny předcházející operace musí být ve stavu Hotovo. "Na řadě“ je pak první nehotová, byť by za ní následovala operace hotová.

 b) podle ODVEDENÉHO MNOŽSTVÍ - "na řadě" je každá taková operace, kdy na předchozí operaci je odveden alespoň 1 ks a současně odvedené množství předchozí operace mínus dosud odvedené množství aktuální operace je větší nebo rovno právě odváděnému množství.

Odvádět v závislosti ... – doplňuje předchozí režim „je na řadě“ a lze touto konfigurací upozorňovat na nedostatky v odvádění výroby co nejdříve, nebo jim rovnou zamezovat. Vyhodnocuje se situace, zda množství odvedené předchozí operací mínus dosud odvedené množství aktuální operace je větší nebo rovno právě odváděnému množství. Pokud je tato podmínka splněna, dojde k odvedení operace bez připomínek. Pokud splněna není, řídí se systém jedním ze zvolených režimů.

 V režimu odvádění výroby Start-Stop, může k této kontrole docházet už při zahájení operace (více v kapitole Kontrola návaznosti operací).

 a) NEŘEŠIT - (výchozí stav) odvedení proběhne kompletně bez omezení. Na skladech rozpracované výroby (polotovarů) může v důsledku toho docházet k výdeji „do mínusu“, což se následně projeví ve skladovém robotovi. Pokud tato situace není řešena, dojde ke zkreslení ceny výroby.

 b) UPOZORNIT – uživateli se zobrazízpráva "Odvádíte více kusů, než bylo odvedeno předchozí operací. Chcete skutečně pokračovat? Ne/Ano". Při volbě NE se uživatel vrátí zpět na kartu terminálu a může množství korigovat. Při volbě ANO systém pokračuje dál v odvádění (odešle však proaktivitu ve znění například "Na zakázce Z13_1315 a pozici 001-003 bylo odvedeno více kusů než vyrobila předchozí operace." na uživatele uvedeného v konfiguraci "Při chybě odvedení ...."). Na skladech rozpracované výroby (polotovarů) může v důsledku toho docházet k výdeji „do mínusu“!

 c) ZABLOKOVAT – uživateli se zobrazí zpráva "Nelze odvést více, než bylo odvedeno předchozí operací. OK." Uživatel je vrácen zpět na terminál a může množství korigovat. Jinou možnost nemá.

 

 

Význam konfigurace - vedoucí výroby

Do konfigurace výroby je přidáno pole pro definici režimu "Vedoucí výroby", kam se zadává číslo zaměstnanců, kteří mají pravomoci vedoucího výroby. Na tuto konfiguraci budou nově vázány funkčnosti, kdy není žádoucí se přihlašovat pod jiným uživatelem. Běžní pracovníci u terminálů mají obvykle pouze základní přístupová práva pro jejich ovládání. Je možné zadat více zaměstnanců oddělených středníkem.

 

terminal41

 

Jestliže se pak takový zaměstnanec přihlásí do okna Výrobního terminálu (pole Pracovník), zobrazí se mu vedle Pozice tlačítko pro zobrazení Přehledu výroby.

 

Funkčí tlačítko dostupné "vedoucímu výroby"

Funkčí tlačítko dostupné "vedoucímu výroby"

 

Načtením libovolné operace z Průvodky se mu po použití tohoto tlačítka otevře Přehled výroby, který je přímo nafiltrován na konkrétní zakázku a pozici výrobku. Jestliže není právě vybrána žádná zakázka a pozice, otevře se celý, nefiltrovaný Přehled výroby (lze jej tedy takto zobrazit i na stanicích, kdy běžný přihlášený uživatel nemá přes menu k tomuto přehledu vůbec přístup).

 

Přehled výroby - otevřený z Výrobního terminálu

Přehled výroby - otevřený z Výrobního terminálu