Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby >

Výrobní sklady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

menu VÝROBA / KONFIGURACE / KONFIGURACE VÝROBY

Na první záložce konfigurační karty lze nastavit režim vyskladňování materiálů, naskladňování a vyskladňování polotovarů rozpracované výroby, převádění rozpracovaných polotvarů na sklad kooperací a naskladňování hotového výrobku.

 

Konfigurace výroby - SKLADY - definice režimů práce při tvorbě skladových pohybů "z výroby".

Konfigurace výroby - SKLADY - definice režimů práce při tvorbě skladových pohybů "z výroby".

 

Pro každý úsek výroby lze definovat, na kterém skladu se výrobek právě nachází. Ze kterého skladu se má vyskladnit materiály, na kterém skladě se eviduje rozpracovaná výroba, který sklad eviduje polotovary u kooperantů a konečně na kterém skladě mohou obchodníci očekávat hotové výrobky. Pro skladové doklady, které vznikají v těchto etapách výroby lze definovat samostatně kódy pohybu, které jsou do těchto dokladů automaticky doplňovány.

Pro vyskladňování materiálů, příjem zbytků a příjem hotových výrobků lze zvolit jeden z režimů automatizace tvorby skladových dokladů.

 

konfig02

 

AUTOskladové doklady vznikají automaticky na pozadí bez zásahu uživatele vždy po odvedení výrobní operace. Vždy se vyskladní všechny materiály, polotovary, polotovary rozpracované výroby, které bezprostředně předchází odváděné operaci. Pro každý výše definovaný sklad vznikne samostatný doklad.
MANUALvytvoří v zakázce zvláštní výrobní operace (typu Q) vyskladnění materiálu, příjmu zbytků nebo příjmu hotového výrobku. Každá operace již obsahuje odkaz na výdejku / příjemku „v přípravě“, ve které jsou všechny položky k vyskladnění uvedeny souhrnně. Provedením takového dokladu se výrobní operace označí jako „hotová“. POZOR – doklad má datum vygenerování výrobní operace! Nemusí být tedy v souladu datum vyskladnění s fyzickým výdejem materiálu, nebo pořadí dokladů neodpovídá postupující číselné řadě. Je třeba si uvědomit, jak nastavit konfiguraci provádění skladových dokladů (Konfigurace použití datumu ...). Tento režim může také zkreslovat pohled na dostupnost materiálu.
JEDNOTLIVĚtaktéž vytvoří v zakázce zvláštní výrobní operace (typu Q). Pro výdej / příjem každého materiálu vznikne samostatná operace. K těmto operacím nevznikají předem žádné skladové doklady. Operace se odvádí stejně jako jiné výrobní operace a teprve v okamžiku odvedení vznikne příslušný skladový doklad. Tento režim je sice administrativně náročnější, ovšem přesnější co se týká skutečného pohybu materiálu ve výrobě, hlavně v případech, že si pracovníci fasují materiál postupně a v delším časovém období.
NEŘEŠITnevznikají žádné skladové doklady ani zvláštní výrobní operace typu Q. Skladové pohyby jsou řešeny jinak, mimo výrobu.

 

Příjem hotových výrobků - Označování "interní" přijaté objednávky jako DODÁNO

Při odvádění výroby se "interní" Přijatá objednávka (na sklad) označí jako dodaná, jen pokud je dle Konfigurace výroby režim příjmu hotových výrobků AUTO.

 

Pro "interní" přijaté objednávky ve výrobě tedy platí tato pravidla:

jestliže je režim příjmu hotových výrobků AUTO  => označuje se položka Přijaté objednávky jako dodaná odvedením poslední operace výrobku
jestliže je režim příjmu hotových výrobků NEŘEŠIT => NEoznačuje se položka Přijaté objednávky jako dodaná
jestliže je režim příjmu hotových výrobků MANUAL => NEoznačuje se položka Přijaté objednávky jako dodaná

 

note2 Teprve při provedení Příjemky hotových výrobků generované nad "interní" přijatou objednávkou se do řádku objednávky zapíše "dodané" množství. Případně se označí příznak dodáno na řádku a v hlavičce (+ datum dodání) přijaté objednávky.

 

 

Příjem zmetků

Konfigurace výroby nabízí možnost definovat a zapnout příjem zmetků na definovaný sklad. Definovat lze SKLAD, KÓD POHYB. Režim nabízí pouze dvě možnosti.

KonfiguraceVyrobyZmetkyPrijem

 

NEŘEŠIT (výchozí)        funkčnost je vypnutá.

AUTOodvedením zmetků dojde automaticky k příjmu příslušného počtu polotovarů (hotových výrobků) na definovaný sklad.

 

note2 Naskladňuje se vždy polotovar dle výrobního rozpadu, na kterém k odvedení zmetků došlo, např.  POL00125|4 (polotovar po 4. operaci)

 

Pokud je skladové hospodářství firmy složitější a nelze si ve výrobě vystačit s výše uvedenými typy skladů, je možné zapnutím příznaku použít režim „Upřednostnit domovské sklady“

 

konfig05

 

Týká se skladu vlastního materiálu, skladu hotových polotovarů, skladu hotových výrobků. Definice domovského skladu má přednost před základním rozdělením skladů v této konfiguraci. Pokud má materiál, polotovar nebo výrobek uveden na „technické“ ceníkové kartě domovský sklad, je tento použit přednostně při tvorbě skladové dokladu v rámci odvedení operace.

 

Definice !domovského skladu" na ceníkové kartě výrobku.

Definice !domovského skladu" na ceníkové kartě výrobku.

 

pozor U polotovarů typu "H" je třeba nastavit "domovský" sklad a zapnout příznak "Upřednostnit domovské sklady" pro správné naskladnění takového hotového polotovaru a jeho následného vyskladnění do výrobní zakázky.

 

Detailní evidence polotovarů rozpracované výroby

Zapnutí příznaku zajistí nastavení režimu evidence polotovarů rozpracované výroby tak, že odvedením výroby po každé operaci se vytvoří příjem polotovaru aktuální operace a výdej polotovaru předchozí operace. Lze tak detailně sledovat skladovou evidenci a inventarizovat fyzický stav polotovarů rozpracované výroby po každé operaci ("výrobek|1, výrobek|2 atd.).

 

Výdej materiálu do výroby - středisko

Konfigurace výdeje materiálu pro výrobu je doplněna o definici "Středisko". Vybrané středisko je doplňováno při generování výdeje materiálů (jak z vlastního skladu, tak ze skladu materiálu zákazníka) na skladové doklady. Stejně tak pro případné vracení zbytkových materiálů. Pro výdej materiálů a pro vracení zbytků je možno samostatně definovat různá střediska.

 

Možnost definice středisek, která se pak zapisují na příslušné skladové doklady.

Možnost definice středisek, která se pak zapisují na příslušné skladové doklady.

 

 

Uživatelská konfigurace použitých skladů ve výrobě

Rozšířena konfigurace výroby

pokud uživatel neuloží svoje nastavení skladu polotovarů, bude výroba fungovat dle skladu nedokončené výroby - tedy jako doposud

 

Postup nastavení „nového“ skladu polotovarů v průběhu rozpracované výroby, kdy tato byla vedena na skladu například SNV a byla rozšířena o SPT

Doklady (příjmy a výdeje) rozpracované a i dříve dokončené výroby budou tedy vázány na sklad SNV. Výrobní robot je nepřeskladní, jen je správně finančně ocení (odkaz v odvádění jej stále vede na sklad SNV, kde doklady dosud existují). Nové příjmy a výdeje budou probíhat už na novém skladu SPT.

Může nastat situace, kdy příjem rozpracované výroby proběhl na SNV, ale výdej po změně konfigurace již probíhá na SPT ... výsledkem tedy bude na skladu SPT záporný stav polotovarů a na skladu SNV stav kladný.

Jedním řešením je, po změně konfigurace hromadně, převést všechny reálné (nenulové množství) polotovary ze SNV na SPT
Druhé řešení by znamenalo opravit všechny doklady příjmu a výdejů polotovarů u živých zakázek na nový sklad včetně odkazů do výroby, a spustit pak přepočet skladů.