Navigation:  Sklad > Administrace skladů > Skladová inventura >

Komplexní

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Nástroj pro vytvoření dokladu inventury naleznete v menu SKLAD -> ADMINISTRACE SKLADU -> SKLADOVÁ INVENTURA. Zde zadáte údaje, ke kterému dni a na jakém skladě chcete inventuru provést. Po promáčknutí tlačítka Vytvoř systém připraví podklady pro skladovou inventuru.

 

V záhlaví karty zadejte údaje, k jakému dni a na jakém skladě chcete inventuru vytvořit a pak použitím tlačítka systém zhotoví podklady pro skladovou inventuru.  Systém současně doporučuje provést Uzávěrku příslušného skladu, aby v průběhu zpracování inventury nebylo možno se skladovými doklady před datem inventury jakkoli manipulovat. Je však na uživateli, jak se rozhodne.

 

note2Jestliže nevyplníte konkrétní sklad, vytvoří se podklady inventury pro všechny "platné" sklady.

 

Poklepáním na řádek inventury v seznamu existujících inventur se dostanete do celkového přehledu zásob.

 

Skladová inventura - hlavní karta (inventura skladového množství)

Skladová inventura - hlavní karta (inventura skladového množství)

 

Na hlavní kartu Skladové inventury byl doplněn status inventury

V přípravě        - skladová inventura je připravena ke zpracování. Může být i částečně zpracovaná, ale není kompletně dokončena = některé z položek nemají odkaz na inventurní opravný doklad.

Dokončena        - skladová inventura je kompletně zpracovaná.

 

Nově lze inventuru zpracovávat po částech. Lze tedy vyřešit pouze určitou skupinu zboží (například podle Typu zboží) a vygenerovat pro ně opravný doklad. Opravný doklad se generuje pouze pro položky, které MAJÍ vyplněné pole 'Skutečně'. Odkaz na opravný doklad se zapíše na řádek položky do pole 'Opravný výdej' nebo 'Opravný příjem' podle zvoleného typu opravného dokladu. Tímto je položka považována za vyřešenou.

 

Status zpracování jednotlivých inventur je vidět i v jejich Přehledu.

Přehled skladových inventur

Přehled skladových inventur

 

Inventura je strukturovaná tak, že může být víceúrovňová - klasická inventura skladového množství může být doplněna inventurou výrobních čísel, nebo inventurou umístění na skladě, nebo dokonce oběma úrovněmi. Struktura inventury tedy může vypadat takto:

SkladovaInventura_Struktury

 

Skladovou inventuru je tedy třeba vždy zpracovávat od nejnižší úrovně její struktury. Kumulované množství zapsané v nižší úrovni se propisuje do úrovně vyšší. Z toho důvodu nelze považovat Skladovou inventuru za "Dokončenou" pokud nejsou vyřešeny i všechny její 'dílčí' inventury.

 

Skladová inventura - postupné zpracování od nejdetailnější úrovně. Po použití tlačítka "Načti z dílčích".

Skladová inventura - postupné zpracování od nejdetailnější úrovně. Po použití tlačítka "Načti z dílčích".

 

Jestliže má zboží zapnutou evidenci výrobních čísel (vygenerovala se současně Inventura výrobních čísel), nelze skutečné množství editovat na hlavní kartě inventury (!), ale pouze na kartě Inventury výrobních čísel. Skutečné množství na hlavní kartu se propíše použitím funkce 'Načti z dílčích'.
Jestliže má sklad zapnutou evidenci Umístění (vygenerovala se současně Inventura umístění na skladě), nelze skutečné množství editovat na hlavní kartě inventury (!), nebo na kartě Inventury výrobních čísel, ale pouze na kartě Inventury umístění na skladě. Skutečné množství na kartu inventury výrobních čísel a na hlavní kartu se propíše použitím funkce 'Načti z dílčích'.

 

note2Zpracování těchto dílčích inventur je popsáno samostatně v následující kapitole.

 

Tlačítko 'Načti z dílčích' sčítá množství pouze již vyřešených položek - tedy těch, pro které jsou již vygenerovány na příslušné úrovni opravné doklady - z dílčích inventur nižší úrovně. Položky, které mají vygenerovány operavné doklady již nelze znovu editovat, nemůže tedy dojít k nesouladu skutečných množství v jednotlivých úrovních inventury.

 

 

Vygenerování rozdílových opravných dokladů, Zaskladnění a tisk opravných dokladů

Tlačítko Vytvoř provede skladovou inventuru a zapíše se jako řádek inventury skladových zásob. Poklepnutím na řádek se otevře přehled zásob obsahující jak stav evidenční, tak pole pro zápis stavu zjištěného při inventuře.

Na přehledové kartě zásob najdeme výběrová kriteria která mají stejnou funkcionalitu jako na kterékoliv jiné přehledové sestavě systému Soft 4 Sale. Množství udávané na přehledu je dle skladové karty a pole skut. je pole kam je třeba zapisovat zjištěný stav.

Hlavní karta skladové inventury.

Hlavní karta skladové inventury.

Funkční tlačítka

Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.
Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.
Toto tlačítko slouží jako hromadný příkaz pro doplnění množství na skladových kartách do pole skutečné množství.
Nastaví zvolený typ pro vybrané položky inventury (přebytek, manko, vyrovnání ...).
Přebytek: skladová karta ukazuje 5 ks skutečnost je 8 ks je třeba vystavit opravný doklad (příjemku na 3 ks nebo výdejku na -3 ks). Tento doklad vznikne promáčknutím tlačítka Doklady
Manko: skladová karta ukazuje 5ks skutečnost jsou 2ks je třeba vystavit opravný doklad (výdejku na 3 ks). Tento doklad vznikne promáčknutím tlačítka  Doklady
Haléřové vyrovnání: Pokud nastane situace kdy množstevní stavy na skladě jsou oba nulové a finanční hodnota je nenulová, pak tlačítko Doklady vystaví příjemku, kde bude uvedeno nulové množství a v ceně finanční hodnota s opačným znaménkem. Tento doklad realizuje halířové vyrovnání u skladových karet, kde zůstal při nulovém množství finanční přebytek nebo manko.
Záměna:

V případě, že potřebuje filtrovat pouze přebytky (manka, vyrovnání nebo záměnu) využijte roletové menu,ve kterém si vyberete skupinu, která Vás zajímá a promáčkněte ikonu , která aplikuje filtrování.

 

       
Zkopíruje umístění na skladových kartách do pole skutečně (pro sklady, kde si tuto evidenci vedete jen orientačně).        
Doplní nové umístění do skladových karet a to tak, že doplní jako pravdivé to první  umístění.
Vygeneruje opravné doklady ke zvolené inventuře.
doklady generovat do přípravyVypnutý příznak (výchozí stav) vygenerované opravné doklady rovnou zaskladní.

 Zapnutý příznak ponechá vygenerované doklady V PŘÍPRAVĚ. Zaskladnění provede až uživatel nad jednotlivými doklady.

 

Nad Přehledem inventury lze také filtrovat položky, které mají zapnutou nějakou evidenci výrobních čísel nebo rozměrů. Ve filtračních kritériích pro tuto potřebu najdete trojstavový příznak "S evidencí výr. čísla"

 

note2Opravné doklady se tvoří pouze pro položky, které "vidím" = takové, které odpovídají právě nastavenému filtru (samozřejmě platí podmínka o vyplnění skutečného množství).

 

note2Při smazání souvisejícího opravného dokladu se smažou i odkazy v tabulce [SKLAD INVENTURA].

 

 

Informační tlačítko SUMA zobrazuje:

počet záznamů
suma položek přebytků (po zatypování)
suma položek manka (po zatypování)
suma položek vyrovnání (po zatypování)
suma položek záměna (po zatypování)
saldo rozdílů  = přebytky versus manka


 
Relevantní hodnoty v této rekapitulaci se objeví až po "zatypování" rozdílů mezi inventurní sestavou a skutečností (tlačítko Zatypovat v hlavičce invetury).

 

 

Po zaskladnění opravných dokladů spusťte Skladového robota, který přepočte a opraví výdejky, které se již nacházejí za dnem inventury a mohou být změnami vyvolanými inventurou ovlivněny.