Navigation:  Výroba > Časová karta >

Hromadné odvádění operací

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Po načtení položek do časové karty následuje jejich "odvedení" = zapsání výrobního času, počtu kusů, zmetků, vyskladnění spotřebovaného materiálu atd.

Nástroj pro hromadné odvedení načtených výrobních operací spustíte použitím tlačítka   Odvedení   na časové kartě.

 

Hromadné odvedení výrobních operací.

Hromadné odvedení výrobních operací.

 

Otevřením této karty se do ní načtou všechny dosud "nepodepsané" (neodvedené) operace z časové karty. Množství "Ks" u každého výrobku představuje ve výchozím stavu množství výrobků, na kterých měla být podle výrobního příkazu příslušná operace provedena.

Hromadné odvedení výrobních operací pak provedete ve čtyřech po sobě jdoucích krocích.

1. Čas potřebný pro realizaci operací

Zkontrolujte časy, které systém automaticky načítá při otevření karty odvádění. Pokud vám to konfigurace výroby umožňuje, časy upravte podle skutečnosti.

Začátek- čas zahájení práce, kdy byla práce na této časové kartě zahájena (čas, kdy byla časová karta vytvořena), nebo čas posledního odvedení na této časové kartě (v případě, že operace odvádíte po částech, ve více dávkách)
Konec- čas ukončení práce, kdy je příslušná dávka operací odváděna (čas otevření karty pro hromadné odvádění)
Rozdíl- čas mezi začátkem a koncem vypočtený systémem (doba vaší práce na uvedených výrobcích ve formátu hod:min)

 

2a. Množství zpracovaných výrobků

Nejprve v horní části karty uveďte skutečné množství zpracovaných výrobků !

Výběr a množství zpracovaných výrobků.

Výběr a množství zpracovaných výrobků.

 

V seznamu načtených výrobků lze výběrovým příznakem označit ty výrobky, které chcete nyní odvádět (ve výchozím pohledu jsou vybrány všechny. Jestliže některý z výrobků nechcete v této dávce odvádět, vypněte u něj výběrový příznak.

KS- počet výrobků na kterých byla operace provedena (uvádějte vždy celkový počet, včetně případných vadných kusů)
KSZM- počet vadných kusů

pozor  Správnému vyplnění této sekce karty věnujte pozornost! Jakákoli dodatečná změna bude mít vliv na sestavu a množství použitého materiálu. O veškeré hodnoty, které byste mezitím uvedli v sekci "Materiály" byste přišli a museli byste skutečné množství materiálů vyplnit znovu!

 

2B. Evidence vadných výrobků

Jestliže se vám v průběhu práce "podařilo" vytvořit vadné kusy, uveďte jejich množství v poli KSZM

Evidence "vadných" výrobků.

Evidence "vadných" výrobků.

 

Umístěním kurzoru do pole KSZM, se současně přepne záložka v dolní části karty na "Zmetky", kde je rovnou potřeba vyplnit Kód zmetku, Množství a zapsat zdůvodnění. Systém při podepisování hromadného odvedení kontroluje tyto hodnoty a bez jejich správného uvedení nebudete moci odvedení operací dokončit.

Reakce systému při nesouladu "evidovaných" a "vysvětlených" zmetků. (Pozice je ID řádku na kartě hromadného odvádění).

Reakce systému při nesouladu "evidovaných" a "vysvětlených" zmetků. (Pozice je ID řádku na kartě hromadného odvádění).

 

Tyto informace lze k příslušnému výrobku doplnit i dodatečně, umístěním kurzoru do pole KSZM na příslušném řádku výrobku (podle ohlášeného ID).

Režimy reakce "na zmetky" najdete popsány v kapitole KONFIGURACE -> KONFIGURACE VÝROBY -> ODVÁDĚNÍ -> REŽIMY REAKCE NA ZMETKY.

 

3. Množství spotřebovaného materiálu

Uveďte skutečnou spotřebu materiálů. Je-li to požadováno, doplňte výrobní čísla nebo šarže materiálů.

Sumář materiál pro odvedení vybraných výrobků.

Sumář materiál pro odvedení vybraných výrobků.

 

Podle výběru výrobků a jejich množství se dolní části karty, v záložce "Materiály" zobrazuje sumář předpokládané spotřeby materiálů. Jestliže některé výrobky mají předepsaný stejný materiál, je uveden v tomto sumáři pouze jednou a předpokládaná spotřeba materiálu je uvedena v souhrnu pro všechny výrobky.

- Řádek materiálu zobrazuje objednací číslo materiálu a jeho název podle vašeho ceníku. Materiály jsou řazeny abecedně vzestupně podle objednacího čísla.

- Číslo v bílém poli na řádku materiálu ukazuje, kolik ho je podle evidence skladem. Jestliže je toto číslo uvedeno inverzně (bílý text na černém pozadí), není tohoto materiálu v evidenci na skladě dostatečné množství.

note2 Tato hodnota má pouze informační charakter, na odvedení operací to nemá žádný vliv (obvykle se jedná o nedostatek v evidenci skladů, který musí vyřešit skladník).

 

- Číslo ve žlutém poli zobrazuje, kolik materiálu jste měli použít podle předpokládané spotřeby. Do tohoto pole uveďte skutečné množství materiálu, který jste spotřebovali.

- Žlutě podbarvené rozbalovací pole na řádku vedle měrné jednotky naznačuje, že u příslušného materiálu je zapnutá evidence výrobních čísel nebo šarží a je tedy nutné tyto hodnoty při odvádění také uvést.

pozor  Bez vyplnění všech žlutých polí nebudete moci pokračovat v odvádění. Žluté pole nesmí zůstat prázdné.

 

note2 Ve žlutém poli pro skutečnou spotřebu materiálu může být v krajním případě uvedena i NULA. Takový materiál však nebude vyskladněn!

 

4. Podpisem dokončete odvedení

Kartu hromadného odvádění podepište.

Uvedením kódu pracovníka (z klávesnice nebo čtečkou čárových kódů z vizitky pracovníka) do pole "Podpis" se položky hromadně zpracují.

 

Systém u všech vybraných výrobků provede rozpočítání celkového času a spotřebovaného materiálu (váženým průměrem podle času a spotřeby plánované), a zapíše tyto hodnoty do časové karty. Položky jsou tímto považovány za "podepsané".

Již "odvedené operace" (podepsané) na Časové kartě.

Již "odvedené operace" (podepsané) na Časové kartě.

 

 

Hromadné odvádění výroby s "pomocníkem"

Jestliže se na výrobních operací kromě pracovníka (vedoucího operace) podílí i další - "pomocník", můžete také jeho práci snadno zahrnout do nákladů příslušné operace.

V záhlaví Časové karty najdete i pole pro výběr pomocníka (rozbalovací pole „Pomocníci“). Poklepáním na toto pole lze vybrat pomocníků i víc (systém se pak ale chová ke všem stejně!).

 

note2 Seznam pomocníků lze i vypsat z klávesnice – čísla zaměstnanců oddělená středníkem.

 

Časová karta - pole pro uvedení "pomocníků".

Časová karta - pole pro uvedení "pomocníků".

 

Vedoucí operace časovou kartu, po zpracování všech přenesených (načtených) položek, podepíše zapsáním nebo načtením svého kódu do pole "Podpis". Tím dojde k automatickému zpracování časové karty a zapsání výrobních úkonů do karet jednotlivých výrobních operací.

 

Při zpracování časové karty, ve které jsou uvedeni pomocníci, se zapíše úkon vedoucímu operace (tomu, kdo časovou kartu podepsal) standardním způsobem - množství a čas. Také každému pomocníkovi se vytvoří záznam výrobního úkonu, kde je však uvedeno nulové množství a čas stejný jako u vedoucího operace. Pro pozdější práci s úkony se do Kódu výroby u pomocníků zapisuje text „POMOC“.

 

Záznam výrobních úkonů při odvední operace "s pomocníkem".

Záznam výrobních úkonů při odvední operace "s pomocníkem".