Navigation:  Výroba >

Časová karta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže vaše výroba zahrnuje i operace, které nejsou časově příliš náročné, ale během dne jich pracovník vykonává mnoho, není nutné odvádět každou operaci samostatně (pracovník by více času strávil u odváděcího terminálu, než u práce samotné), ale můžete na jejich odvádění využít takzvanou "Časovou kartu".

 

Na nové časové kartě je třeba nejprve v záhlaví vybrat Operaci (Stroj), kterou chcete hromadně odvádět

Jakmile ji vyberete, systém v sekci "výrobních operací ke zpracování" zobrazí jejich seznam.

Zobrazují se operace, které byly předem umístěny na tzv. Výrobní příkaz pro vybraný stroj a den. Výrobní operace jsou seřazeny podle data výrobního příkazu vzestupně (nejstarší nahoře). Pro lepší orientaci v čase jsou jednotlivé položky ještě zvýrazněny podbarvením.

červeně        - položky podle výrobního příkazu již měly být zpracovány včera nebo dříve

zeleně        - položky se mají zpracovávat dnes

modře        - položky jsou plánovány ke zpracování na zítra nebo později

 

Na Časové kartě je možné vybírat z výrobních operací ke zpracování několika způsoby:

Kliknutím na tlačítko na začátku řádku operace v zásobníku výrobních operací se přenese vybraná operace na časovou kartu do sekce zpracovávaných operací.
Kliknutím na tlačítko pro hromadné přenesení ButonPrenesNaCasovku v záhlaví zásobníku se přenesou na časovou kartu všechny operace odpovídající právě nastavenému filtru. Filtrační pole jsou umístěna přímo v záhlaví zásobníku, k filtraci dochází ihned po opuštění vyplněného filtračního pole. Filtrovat výrobní operace lze podle Č V.P. (čísla výrobního příkazu), čísla ZAKÁZKY, POZICE v zakázce, ODBĚRATELE, REŽIMU stroje, objednacího čísla VÝROBKU, NÁZVU OPERACE nebo NORMY (hlavního materiálu. ze kterého se má díl vyrábět).

tip2 Svislá lišta mezi sekcemi časové karty je posuvná. Podržením a tažením myši s ní lze ve vodorovném směru pohybovat a odkrýt tak více údajů o výrobních operacích.

 

Časová karta - nástroj pro "hromadné" odvádění výrobních operací.

Časová karta - nástroj pro "hromadné" odvádění výrobních operací.

ButonPrenesNaCasovku        tlačítko pro hromadný přenos nafiltrovaných operací na časovou kartu

ButonHTMLPrikaz        tlačítko pro aktivaci funkce načtení operací z HTML výrobního příkazu (pouze pro zákazníka 368)

ButonCasovkaFiltr        tlačítko pro aplikaci nastaveného filtru

 

Na časové kartě - v seznamu položek výrobních příkazů je možné filtrovat podle NÁZEV OPERACE (na jednom pracovišti - stroji - se může provádět více druhů operací), aby bylo možno vybírat "stejné" operace s následnou možností hromadného odvedení.

 

Výrobní operace "ke zpracování" na časové kartě - možnost filtrace podle Názvu operace.

Výrobní operace "ke zpracování" na časové kartě - možnost filtrace podle Názvu operace.

 

Kliknutím na operaci v sekci "zpracovávaných výrobních operací" se ve střední části karty zobrazí detailní informace o konkrétní výrobní operaci.

Kritické místo výrobku - upozornění na speciální podmínky stanovené pro tento výrobek
Požadavek zákazníka - upozornění na speciální podmínky požadované konkrétním odběratelem
Detailní popis operace z technologického postupu
Seznam následných operací

 

Kliknutím na řádek již načtené operace do bufferu práce se zobrazí detailní informace zapsané technologem do postupu.

Časová karta - detailní informace techniologického postupu

Časová karta - detailní informace techniologického postupu

 

Je tu k dispozici:

pole pro zobrazení požadavku zákazníka
pole pro zobrazení poznámky k výrobku
pole pro zobrazení detailního popisu výrobní operace
pole zobrazující operace následující za touto vybranou
pole pro zapsání Poznámky pracovníka, umožňující zpětnou vazbu, která se při zpracování časové karty zapíše do výrobního úkonu výrobní operace.

 

V tomto detailu je možné i    Zrušit odvedení    v případě, že pracovník udělá chybu ... toto je ale možné pouze na rozpracované časové kartě.. Jakmile je časová již jednou podepsaná, není pro uživatele editovatelná. Použitím tlačítka se odstraní z řádku informace o časech, materiálu a podepsání položky. Takovou položku je možné "odvést" znovu. Zrušit odvedení je potřeba použít pro každou takovou položku samostatně, není možné zrušit odvedení celé časové karty hromadně.

 

 

Kontroly při "podepisování".

Pokud je při podepisování jednotlivého řádku časové karty zjištěno odváděné množství "0", je pracovník na tuto skutečnost upozorněn zprávou: "Množství KSOK musí být větší jak 0!"

Pokud jsou při podepisování celé časové karty přesto zjištěny podepsané položky s nulovým množstvím, objeví se zpráva: "Časová karta obsahuje položky s NULOVÝM množstvím - prosím, odstraňte je a podepište kartu znovu."

Pokud jsou při podepisování celé časové karty zjištěny nepodepsané položky, objeví se zpráva: "Nejsou uzavřeny všechny položky časové karty !!"