Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Vykázání režijní činnosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Často kromě výrobních operací potřebujete také sledovat a vyhodnocovat, čím vaši zaměstnanci tráví "nevýrobní čas". I takový denodenní úklid pracoviště, nebo pomoc při skládání materiálu, může za měsíc nastřádat pěknou řádku hodin, které vám přímo nevydělávají.

 

Za tímto účelem lze využít stávajících funkcí odvádění výroby na výrobních terminálech, jen je potřeba připravit takzvanou "režijní zakázku". Ta bude jednak sloužit jako zdroj informací, čárových kódů a podobně, jednak také jako úložiště dat pro pozdější vyhodnocení.

 

I režijní zakázka musí být koncipována stejně jako běžná výrobní zakázka, proto její příprava může někomu připadat jako zbytečně náročná nebo složitá. Vzhledem k tomu, že se tato zakázka obvykle připravuje jen jedenkrát za rok (dokonce není nutné ani to, protože ve vyhodnocování můžete použít časová filtrační kriteria), určitě se vyplatí ten čas tomu věnovat.

 

REŽIJNÍ VÝROBEK

Nejprve musíme vytvořit kartu zboží, výrobku, která bude nositelem technologického postupu režijních prací pro budoucí režijní zakázky. Pro náš účel, obsahuje "pouze" seznam režijních činností (operací), které chceme sledovat. Na jejich pořadí prakticky nezáleží. Neuvádějte žádné přípravné ani výrobní časy. Nebudeme režijní činnosti normovat ani plánovat, potřebujeme jen sledovat jejich skutečnou dobu trvání. Jestliže některá režijní činnost vyžaduje použití nějakého materiálu (který chcete evidovat ve skladovém hospodářství), uveďte jej v postupu před příslušnou operací jako u běžné zakázky (platí pro režim automatické práce se sklady).

 

Karta zboží - výrobek (příklad zápisu režijních činností)

Karta zboží - výrobek (příklad zápisu režijních činností)

 

pozor  Číslo zboží zvolte vhodně tak, aby se vám při běžné práci nepletla pod rukama. Například XX-REZIE. Takových výrobků můžete mít samozřejmě připraveno i víc, podle toho, jak chcete režijní činnosti členit a sledovat.

 

pozor  Na poslední řádek uveďte operaci, která bude sloužit jen jako zakončující zakázku. Nebude nikdy odváděna. Nedojde tak k naskladnění prakticky neexistujícího výrobku.

 

 

REŽIJNÍ OBJEDNÁVKA

Vytvořte novou Přijatou objednávku a do ní vložte připravený "režijní" výrobek v množství 1. Ostatní údaje na objednávce vyplňte podle vašich zvyklostí a potřeby.

 

Přijatá objednávka pro evidenci režijních činností.

Přijatá objednávka pro evidenci režijních činností.

 

Doporučujeme

objednávku vytvořte v běžné číselné řadě s pořadovým číslem xxxx0000. (například OPA150000) Takovou objednávku žádný automatický generátor v S4S nevytvoří, budete tak mít možnost ji pořídit i dodatečně po té, co už první objednávky v novém roce budou obchodníky vygenerovány. Současně se vám i taková objednávku bude poměrně snadno, v případě potřeby, hledat.
jako požadované i potvrzené termíny v objednávce použijte konec roku (např. 31.12.2015). Objednávka i výrobní operace budou v aktuálních přehledech řazeny nakonec a nebudou se vám tak plést při běžné práci. Nezapomeňte, že potvrzený termín je prakticky nepsaný povinný údaj pro modul Výroba.
důležitá rozhodovací pole na objednávce ošetřete tak, aby bylo všem zřejmé, že se jedná o "zvláštní" objednávku

 

Vygenerujte novou Zakázku a dopňte ji informace ve stejném duchu, jako je popsáno u přijaté objednávky (např. ZA150000)

Proveďte běžným způsobem výrobní rozpad a operace odešlete do výroby. Vzniknou tak "výrobní" operace, vůči kterým bude probíhat odvádění režijních činností.

 

Karta výrobní zakázky - režijní operace.

Karta výrobní zakázky - režijní operace.

 

Funkčnost odvádění operací na Výrobním terminálu je upravena tak, že u zakázek, které NEMAJÍ zapnutý příznak "VÝROBNÍ" neprobíhá žádné generování jakýchkoli skladových dokladů, tedy ani doklady rozpracované výroby. Nevznikají tak příjemky na sklad SRV, které by bylo nutno ručně "vynulovávat".

 

 

ČÁROVÉ KÓDY PRO ODVÁDĚNÍ

Pro komunikaci s výrobním terminálem můžete vytisknout běžnou průvodku, jak jste zvyklí u výrobních zakázek, nebo využít nástroj systému a vytisknout si sadu čárových kódů podle své potřeby. Různé činnosti se mohou totiž odvádět na různých místech, u různých terminálů a tomu můžete tištěnou sadu uzpůsobit.

 

Nástroj pro tisk kódů najdete v menu SYSTÉM -> RYCHLÉ AKCE -> TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ.

 

Příklad nastavení nástroje pro tisk čárových kódů.

Příklad nastavení nástroje pro tisk čárových kódů.

 

Je nutné znát čísla výrobních pozic jednotlivých "režijních" operací a dodržet formát čísla výrobní operace pro čárový kód. Výrobní terminál přesně takový očekává.

Zdroj čárového kódu musí být <číslo zakázky>~<číslo výrobní pozice> příklad ZA150000~001-001

 

tip2 Znak ~ oddělující zakázku od pozice lze na klávesnici napsat kombinací kláves (pravý)Alt+1.

 

 

Ukázka sady čárových kódů k tisku.

Ukázka sady čárových kódů k tisku.

 

 

ODVÁDĚNÍ REŽIJNÍ ČINNOSTI

Odvádění režijních činností probíhá stejným způsobem jako běžné výrobní operace, platí pro stejná pravidla nastavená v konfiguraci výroby. Jestliže výrobní operace odvádíte například v režimu Start -> End, i režijní operace budete odvádět stejně.

 

Pracovník před započetím režijní činnosti se na terminálu identifikuje a sejme kód příslušné činnosti z připravené sady.

Zahájí operaci.

 

Zahájení režijní operace na výrobním terminálu.

Zahájení režijní operace na výrobním terminálu.

 

Po ukončení režijní činnosti se pracovník na terminálu opět identifikuje, sejme kód příslušné činnosti, nebo použije přehled "zahájených operací", který mu terminál zobrazí.

 

Ukončení režijní operace na výrobním terminálu.

Ukončení režijní operace na výrobním terminálu.

 

Do pole "Odvedené mn." je třeba zadat 0 (nulu), aby nedošlo k uzamčení operace jako "hotové" (v tomto případě nás zajímá pouze výsledný čas operace).

Ukončí operaci.

 

tip2 Operaci není třeba ukončovat na stejném terminálu, kde byla zahájena.

 

 

ZOBRAZENÍ REŽIJNÍCH ČINNOSTÍ PRACOVNÍKA

Režijní operace se evidují stejným způsobem jako operace výrobní a tvoří tak ucelený obraz o tom, co ten který pracovník celý den dělal. Použitím vhodných nástrojů a filtrů lze pak tyto režijní činnosti vyhodnocovat z mnoha hledisek.

 

Například detailní rozbor denní činnosti jednoho pracovníka (menu VÝROBA -> ROZBOR ÚKONŮ sestava "graf čas + čas norma - detail") s porovnáním normovaných a skutečně odvedených časů operací.

 

Ukázka rozboru denní činnosti pracovníka.

Ukázka rozboru denní činnosti pracovníka.

 

Na konci roku režijní zakázku uzavřete, případně vyhodnotíte. Díky tomu, že máte uloženou kartu režijního výrobku (kterou jste průběžně mohli doplnit i o nové režijní činnosti, jež chcete sledovat) snadno vytvoříte novou režijní zakázku a po celý další rok "jen" sbíráte data.