Navigation:  Zboží >

Připojení obrázků k ceníkovým kartám

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Filosofie připojených obrázků vychází z předpokladu vytvoření strukturovaného (adresáře-podadresáře) úložiště obrázků, jejichž názvy budou ve shodě s databází zboží a systém sám tento prostor prohledá a dle zvolené strategie názvů navrhne automatické propojení karty zboží s obrázkem. Změna se týká i způsobu tisku dokumentů s obrázky, kdy uživatel nemusí připojovat jeden obrázek po druhém a systém nabízí režim, kde připojení udělá sám automaticky a tiskne pak dokument s obrázky.

pripojeni.obrazku

Tlačítko START

spustí mechanismus, který prohledá uvedený adresář, včetně jeho podadresářů, libovolně dále členěných a spáruje nalezené soubory s odpovídající kartou zboží. K těmto souborům se pokusí v ceníku zboží nalézt ekvivalentní ceníkovou kartu. Nakonec doplní do přehledu všechny ostatní ceníkové karty. Získáváte tak jednak přehled všech obrázků, které jsou uloženy v zadané stromové struktuře, jednak přehled obrázků, které se podařilo přiřadit k ceníkovým kartám a nakonec přehled ceníkových karet, ke kterým se obrázky najít nepodařilo – vše v jednom přehledu.  Poklepnutím do pole OBRÁZEK lze daný obrázek otevřít a zkontrolovat je-li aktuální, či zda-li vůbec existuje. Může se totiž jednat o „starý“ záznam z ceníkové karty, kdy byl obrázek ručně připojen, ale mezitím byl fyzicky odstraněn nebo přesunut jinam.

Tlačítko AKTUALIZUJ

provede zápis souborů s obrázky k položkám, které odpovídají nastaveným filtrům, do Technické karty zboží.

FILTRY

Pomocí filtrů nad přehledem máte možnost tyto jednotlivé skupiny identifikovat, filtrovat a dále s nimi pracovat.

zbozi

shoda č. zboží: zobrazí takové položky, které byly propojeny na základě této shody
shoda katalog č: zobrazí takové položky, které byly propojeny na základě této shody
shoda uživatel č. zobrazí takové položky, které byly propojeny na základě této shody
obrázek zrušen: u těchto položek existuje v technické kartě zboží záznam o připojení obrázku, ten se ale nenalézá v odpovídající adresářové struktuře dané konfigurací ani na původně zadané cestě.
nový obrázek: to jsou položky, u kterých dosud neexistuje záznam o připojeném obrázku a pro které byl obrázek v dané adresářové struktuře nalezen
nové umístění:to jsou položky, kde na ceníkové kartě je již evidováno spojení na obrázek, jehož název odpovídá konfiguraci, ale systém jej nyní nalezl v jiné „nové“ cestě. Obrázek mohl být přesunut například v rámci reorganizace struktury úložiště obrázků.
sekund.neakcept: v adresářové struktuře byl nalezen „další“ obrázek, který by bylo možno ke kartě zboží připojit, ale zřejmě se jedná o duplicitu, kterou musí uživatel rozhodnout, jeden z obrázků smazat a proces spustit znovu
bez obrázku: to jsou takové položky z ceníku S4S, ke kterým nebyl v minulosti obrázek připojen ani pro ně nebyl nyní nalezen

Další kriteria výběru umožňují definovat skupinu zboží, se kterou hodláte pracovat. Třídění lze zvolit dle čísla zboží nebo dle cesty k obrázku a to vzestupně či sestupně.

V zeleném sloupci lze z definované skupiny ještě detailně vybrat pouze konkrétní položky, ať jednotlivě nebo hromadně pomocí tlačítek Označ zobrazené nebo Odznač zobrazené.

 

Vlastnosti

funkce aktualizace připojených obrázků k ceníkovým kartám
úložiště obrázků je dle kořenového adresáře obrázků, lze však zvolit individuálně
systém umí prohledání zvoleného adresáře včetně všech podadresářů

Konfigurace vazeb

shoda čísla zboží s názvem souboru
shoda katalogového čísla zboží s názvem souboru
dle speciálního pole na kartě zboží: název obrázku
volba zpracovávanch souborů (implicitně: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.tif, *.tiff, *.gif, *.pcx)
rozsah aktualizovaných položek zboží (platnost, typ zboží, výrobce, dodavatel, číslo zboží, oblast produkce, marketingový výběr, označování)

Postup

Nejdříve ukážeme přehled navržených změn (nový obrázek, obrázek zrušen, změna umístění, sekundární neakceptovatelný obrázek, obrázek nepřipojitelný) + tisk protokolu. Pak akceptace všeho nebo jen vybraných změn.

Tiskové sestavy

Provozní tisková sestava ceníku s připojenými obrázky (jen název souboru) a s možností filtrace položky bez/s obrázky.

Režim automatické vložení obrázků do tisku dokladů bude nabízet tyto možnosti:

varianta 1: manuálně (jen jako funkce dostupná v opravách)
varianta 2: automaticky s potvrzením před otevřením tiskové sestavy s obrázky (dotaz se objeví jen tehdy, pokud systém navrhuje změnit stav připojených souborů)
varianta 3: automaticky bez potvrzení vždy před otevřením tiskové sestavy s obrázky

Předpokladem je korektní připojení obrázků k ceníkovým kartám! (viz výše). Pokud je připojen obrázek k řádku nabídky bez čísla zboží (např. unikátní obrázek k typu) nebude si jej automatický režim všímat.

V případě, že potřebujete k dokumentu Soft-4-Sale připojit velké množství objektů, např. sadu fotografií nebo kompletní výkresovou dokumentaci k zakázce,  lze k dokumentu připojit nejen jednotlivé objekty, ale i celou složku, a to pomocí tlačítka "Najdi složku".

vloz.objekt

PROVEĎ

Tlačítkem Proveď je možné kartu vloženého objektu „zamknout“ proti nechtěné, nebo neoprávněné editaci Pokud nad dokumentem existuje více než jeden připojený objekt nebo složky, po stisknutí ikony „zeměkoule“ se otevře nové okno, které přehledně ukazuje veškeré objekty připojené k danému dokumentu.

prip.objekty

Klepnutím na záhlaví sloupců lze záznamy řadit vzestupně či sestupně podle zvoleného sloupce. Přidržením a tažením myší za hranici sloupce lze podobně jako v Excelu měnit šířku jednotlivých sloupců.

       otevře novou kartu pro připojení dalšího objektu (složky)

       zobrazí (otevře) připojený objekt v odpovídajícím programu

       otevře kartu konkrétního objektu pro editaci

       smaže vybraný připojený objekt

       POZOR na konfiguraci práce s připojenými objekty umístěné v menu KONFIGURACE / KOŘENOVÝ ADRESÁŘ PŘIPOJENÝCH OBJEKTŮ. Může dojít i k fyzickému smazání souboru z disku počítače!!!

       zavře přehled připojených objektů

Synchronizace obrázků z databáze zboží -  výběrová kritéria

 

Synchronizace obrázku s ceníkem -  filtrace je možná dle příznaků 1 - 4

synchronizace