Navigation:  Sklad > Příjmy > Karta příjemky >

Příjem s výrobními čísly

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

S výrobními (sériovými) čísly se uživatel setkává buď na kartě řádku příjemky a nebo u příjemky jako celku pokud promáčknete tlačítko výrobní čísla, které zobrazuje výrobní čísla příjmového dokladu. Na obou těchto kartách je dostupné tlačítko pro generování výrobních čísel. Toto tlačítko funguje tak, že vygeneruje jakousi pracovní verzi výrobních čísel pro buďto konkrétní řádek příjemky a nebo pro celou příjemku jako takovou. Tento generátor reaguje na stav nastavení položky výrobního čísla v ceníku.

 

V případě, kdy je na Příjemce, Výdejce , Převodce nebo Zápůjčce použito zboží se zapnutou evidencí Výrobního čísla, Šarže nebo Rozměrů, upozorní na tuto skutečnost systém vizuálně uživatele barevným odlišením těchto položek. Podbarví pole s číslem zboží.

 

BarvyNaSkladovychDokladech

Barevné rozlišení položek na skladových dokladech.

 

Generátor výrobních čísel

Generátor výrobních čísel je pomocník, který vygeneruje příslušný potřebný počet výrobních čísel. Je potřeba si uvědomit, že tento generátor má v sobě zabudovanou ještě další logiku.

 

Pro zboží, které má typ evidence "0", negeneruje žádná výrobní čísla.

 

Pokud je typ evidence výrobních čísel "1", vygeneruje se tolik čísel, kolik kusů zboží přijímáte. Jestliže máte na řádku 5 ks konkrétního zboží, předgeneruje se 5 nových výrobních čísel, která jsou číslována v rámci systému unikátně. Takto vygenerovaná výrobní čísla začínají prefixem "&" a pokračují pořadovým číslem (například &00012345). Pro konkrétní číslo zboží může existovat libovolný počet výrobních čísel, ale není možné mít dva záznamy téhož zboží se stejným výrobním číslem. Generátor slouží k tomu, aby uživatel měl méně práce, pouze přepisuje jednotlivá výrobní čísla konkrétními čísly, která jsou uvedena na konkrétním zboží. Tato výrobní čísla může uživatel také snímat čtečkou čarových kódů. Práci s čárovými kódy se věnuje samostatná kapitola.

Příklad

V případě, že pořídíte Příjemku, ve které je 5 ks jednoho zboží s evidencí typu "1" a 5 ks druhého zboží s evidencí typu "2", systém připraví 6 výrobních čísel, pět výrobních čísel pro zboží první a jedno výrobní číslo pro 5 ks zboží druhé.

V případě, že změníte na Příjemce ještě před provedením příjmu množství, například na 6 a 6 kusů, a znovu použijete generátor výrobních čísel, snaží se tuto situaci napravit, a tedy pro první zboží vygeneruje nové, šesté výrobní číslo a pro druhé zboží opraví počet ks u čísla šarže na 6.

 

Pro zboží s příznakem "2", generuje pouze jedno výrobní číslo společné pro příslušný počet kusů uvedený na řádku Příjemky (tzv. šarže). Generátor pro tuto variantu pracuje tak, že použije interní číslo zboží a přidá čtyřmístný kód dané dodávky (což představuje pořadové číslo dodávky daného zboží). Pro tuto variantu 2, kdy se evidují jednotlivé dodávky je předpoklad, že uživatel využije generovaných výrobních čísel, protože pokud eviduje výr. čísla na dodávky, pravděpodobně tyto výrobní čísla nebudou mít vztah ke konkrétním výr. číslům daných zařízení, protože ta buď vůbec neexistují a nebo jsou členěna detailněji než chce uživatel, který pracuje v tomto případě se šaržemi neboli dávkami podle příjmových dokladů.

 

Generátor výrobních čísel nad celou příjemkou

Pokud generátor pracuje nad celou příjemkou, což je v případě karty výrobní čísla příjmového  dokladu, potom se tento generátor postará o příjemku jako celek, všechna objednací čísla, která tam jsou případně vyruší  i výr. čísla, která přebývají buď díky tomu, že určitý řádek příjemky byl v rámci přípravy té příjemky zrušen a nebo protože ten řádek příjemky měl změněno zboží co do počtu zboží nebo čísla zboží. Stále pracujeme ve fázi přípravy příjemky, tzn. výrobní čísla se zadávají ve fázi přípravy příjemky. Jakmile je příjemka připravena kompletně a uživatel se rozhodne provést příjem do skladu, provede se zaskladnění  daného množství  zboží včetně finanční hodnoty do standardního skladu a kromě toho vznikají jednotlivé záznamy o výrobních číslech do detailnější skladové evidence. Pokud při provedení příjmu nebyla výr.čísla regulérně předdefinována, ať už byl chybný počet nebo nebyla čísla vůbec zadána, potom se na pozadí provede automaticky předgenerování výrobních čísel. Jsou tedy možné dvě situace.

 

První situace - uživatel korektně připravil příjemku, má přesný počet výr. čísel a všechny řádky odpovídají tomu, jak ta příjemka má být připravena. V tomto případě generátor v podstatě neudělá nic, pouze zkontroluje, že počty výr. čísel jsou v pořádku.
Druhá situace - počty nejsou v pořádku při provedení příjmu se tato situace pomocí generátoru napraví, tzn. předgenerují se čísla, která chybí popřípadě se zruší výrobní čísla zboží, které přebývá a potom se provede zaskladnění. Pokud mám příjemku zaskladněnu vznikly ve skladové evidenci záznamy o zařízení a jejich výrobních číslech.

 

Každé zařízení, které bylo jednou přijato na sklad má vytvořenu novou vlastní kartu zařízení, v této kartě zařízení vznikají kromě základního popisu zboží, pod jakým číslem,atd. vznikají záznamy o historii tohoto zařízení. První historický záznam, který vznikne automaticky při provedení příjmu, je záznam o příjmu zboží na sklad. Jakýkoliv další skladový pohyb, tzn. převod nebo výdej nebo vratka příjmu nebo vratka výdeje se dál zaznamenává do historie tohoto zařízení.

 

Příjem již existujícího výrobního čísla na sklad

Před naskladněním zboží na sklad (příjem do skladu nebo přes složení konstrukčního celku) systém umožní přidělit existující výrobní číslo (VČ), které je vyskladněno. Díky tomu se snižuje pracnost a čas naskladnění zboží/výrobků s přiděleným výrobním číslem.

Výběr existujícího výrobního čísla provedete v řádku zboží/výrobku příjemky. Na levé straně máte informace o řádku příjemky a na pravé straně máte na výběr z existujících vyskladněných výrobních čísel. Volbu provedete zatrhnutím položky.

Kontrolu přiděleného sériového čísla provedete na kartě příjemky kliknutím na tlačítko Výrobní čísla.

 

V detailu řádku skladových dokladů se průběžně zobrazuje informace pomáhající uživateli při zadávání nových nebo vybíraní existujících výrobních čísel průběžně kontrolovat požadované a zadané množství výrobních čísel. V poli "Vybráno" se zobrazuje množství, pro které je již vybrané nebo zadané výrobní číslo. Vedle něj je pole "Rozdíl", ve kterém se zobrazuje rozdíl mezi Množstvím a Vybráno. Při správném vybrání výrobních čísel tedy v tomto poli musí být "0" (nula).

 

Hodnoty v polích Vybráno a Rozdíl se mění okamžitě po vybrání, zadání nebo změně množství výrobních čísel.

 

Celková kontrola zadání výrobních čísel pod tlačítkem "K" v případě rozporu zobrazí zprávu, která uživateli oznámí na jaké položce a o kolik nesouhlasí množství s vybranými výrobními čísly. Pokud je vybráno méně výrobních čísel, je v textu zprávy uvedeno " ... chybí vybrat ..." a k tomu rozdílné množství, pokud je vybráno více výrobních čísel,  je ve zprávě uvedeno " ... je vybráno více o ..." a opět hodnota rozdílu.

 

KontrolaVCpriZadavaniNaSkladovyDoklad

Průběžná kontrola množství výrobních čísel na skladových dokladech + Zpráva celkové kontroly množství výrobních čísel..