Navigation:  Logistika > Zápůjčky >

Přehled zapůjčeného zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fakturace pronájmu

Fakturace pronájmu je založena na manipulačním poplatku, který je fakturován vždy jednorázově při zapůjčení bez ohledu na dobu zápůjčky, a na základě ceny měsíčního pronájmu. Pokud je pronájem realizován na neukončený měsíc, potom systém v tomto neukončeném měsíci spočítá dny zápůjčky a cenu měsíčního zapůjčení podělí ideálním měsícem (30 dnů) a vynásobí počtem dní, které ještě zbývají. Pokud měl zákazník zapůjčeno zařízení 1 měsíc a 10 dní, cena zápůjčky za 1 měsíc činí 90 Kč, potom mu bude fakturováno 90 Kč a za zbývajících 10 dnů mu bude fakturováno 30 Kč (90 děleno 30 krát 10).

zapujceni

Kromě ceny zápůjčky je třeba znát přesnou dobu zapůjčení, a ta vyplývá z evidence zápůjček, tzn. na základě dokladu zápůjčky a na základě dokladu vrácení je pro každou komponentu dané zakázky vypočtena doba zápůjčky a z těchto dvou informací se potom provádí fakturace. Tvorba faktury pronájmu zařízení je vázána na zakázkový systém, pro každou zápůjčku, která má být fakturována musí být vytvořena zakázková karta a z této zakázkové karty lze fakturovat pronájem zařízení. Tvorba faktury probíhá pomocí generačního tlačítka fak!, kde se varianty generování faktury k zakázce rozšířily o nové tři varianty. Všechny jsou uvedeny podle zápůjček a mohou probíhat pomocí těchto tří variant:

generujFA

1.Částečná – Jedná se o částečnou fakturaci, kdy se zákazníkovi fakturuje pronájem za uživatelem zadanou dobu. Nejčastější způsob je, že zákazník vyfakturuje pronájem na 1 měsíc všeho zboží, které je zapůjčeno k této zakázce. Tato částečná fakturace spočívá v tom, že uživatel zadá hodnotu 1 měsíc, vygeneruje fakturu a při generování se může ještě rozhodnout, zda se bude jednat o fakturu zálohovou nebo konečnou. Pod tlačítkem generuj je nová možnost volby typu faktury. Vygeneruje fakturu, systém dohledá veškeré zboží, které je zapůjčeno a navrhne fakturu. V případě, že vůči této zakázce nebyla dosud vytvořena žádná faktura, systém do této částečné faktury vyplní i manipulační poplatky. Fakturace částečného pronájmu předpokládá, že zboží je stále ještě zapůjčeno a nebylo dosud vráceno.
2.Částečná, která předpokládá, že byl již určitý objem zboží vrácen a systém se o tuto informaci dokáže opřít. Jedná se o situaci, kdy zákazník vrátil určitý objem zboží, ale zákazník má ještě část zboží zapůjčeno a my mu chceme vytvořit fakturu, která rekapituluje pronájem zařízení k určitému dni. Tento den se nabídne automaticky, ale můžete tento den změnit na konkrétní datum. Systém potom vyhodnotí jednak veškeré zboží, které bylo vráceno a fakturuje skutečnou dobu pronájmu a současně zboží, které nebylo dosud vráceno fakturuje skutečnou dobu pronájmu k datu, které je uvedeno při generování. Systém dohledá veškeré částečné fakturace zápůjček za jednotlivé měsíce a dny a ty od této konečné faktury odečte. Stále se jedná o částečnou fakturaci, protože na skladu zápůjček ještě existuje zboží, které nebylo dosud vráceno a u kterého pronájem stále běží.
3.Závěrečná fakturace i  s odprodejem. Tato fakturace vyžaduje, aby veškeré zboží na dané zakázce bylo buď vráceno nebo vydáno jako odprodej zařízení. Systém v tuto chvíli vygeneruje novou fakturu, která obsahuje kompletní fakturaci pronájmu i s odprodejem. Cena kompletního pronájmu je potom ponížena o všechny částečné fakturace pronájmu, ke kterým došlo a je spojena se všemi zálohovými fakturami vůči dané zakázce, které nejsou dosud svázány s konečnou fakturou.