Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby >

Plán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Režimy volných kapacit pro plánování výroby.

V Konfiguraci výroby na záložce Plán zvolte jeden z připravených režimů plánování. Zvolený režim určuje z jakých zdrojů se vyhledává denní kapacita výroby.

 

Konfigurace Plánování výroby

Konfigurace Plánování výroby

 

dle volné kapacity strojů        - výrobní plán je dán pouze výchozími kapacitami strojů uvedenými v Číselníku strojů. Plán mohou omezovat "výluky strojů".
dle kapacity strojů s plánem pro lidi - výrobní plán je dán pouze výchozími kapacitami strojů uvedenými v Číselníku strojů. Plán mohou omezovat "výluky strojů". Součástí plánu je však i rozdělení naplánované práce mezi zaměstnance. Tito však kapacitu výroby nijak neovlivňují. V případě nedostatku pracovníků se daném dni objeví pracovník "Nikdo" a v jeho portfoliu výrobní operace, které již systém nedokázal přidělit konkrétnímu zaměstnanci. Tento způsob plánování je vhodný například v situacích, kdy k překročení denních kapacit pracovníků lze vykrýt například povoláním brigádníků.
dle volné kapacity strojů i lidí - výrobní plán je dán výchozími kapacitami strojů uvedenými v Číselníku strojů. Plán mohou omezovat "výluky strojů". Tyto kapacity představují strop, který systém při plánování výroby nemůže překročit. Druhým kriteriem, které určuje skutečnou výrobní kapacitu firmy v konkrétním dni Číselník zaměstnanců. Na kartě každého zaměstnance je uvedena jeho denní "výrobní kapacita". Tento číselník je výchozím pro plánování "na lidi". Pro maximální zpřesnění denní výrobní kapacity lze využít číselník (plán) Kapacity zaměstnanců. V tomto režimu systém rozděluje práci mezi zaměstnance a v případě jejich nedostatku, přesunuje práci na další den.

 

 

Konfigurovatelná prodleva mezi potvrzeným termínem a deadline.

V Konfiguraci výroby lze na záložce Plán stanovit výchozí prodlevu, která se má uplatnit při vytváření deadlinů jednotlivých výrobních operací v rámci výrobního rozpadu přijaté objednávky. Definuje se ve dnech a znamená rozdíl mezi potvrzeným termínem položky a nejzazším termínem dokončení poslední operace.

 

KonfiguraceVyrobyPlan

 

Výchozí hodnota = 1 den

Tato hodnota se objeví na kartě výrobního rozpadu vedle pole termín jako " - 1 dnů" a stanovuje kolik dnů před potvrzeným termínem má být dokončena poslední operace výrobku.

Uživatel má možnost před provedením výrobního rozpadu konkrétní objednávky jednorázově tuto hodnotu změnit (změna se do konfigurace zpětně nepromítá).  Ve výrobním rozpadu se tímto způsobem stanovují takzvané deadline jednotlivých operací výrobku.

 

V této záložce je možné také definovat pro různé odběratele různé prodlevy mezi datem poslední operace a potvrzeným termínem výrobku. Jestliže je firma uvedena v seznamu, platí pro ni prodleva uvedená na témže řádku. Pokud firma v seznamu uvedena není, platí pro ni prodleva výchozí.

V každém případě lze tuto prodlevu pro konkrétní zakázku změnit těsně před provedením výrobního rozpadu.