Navigation:  Výroba > Zadání výroby >

Kumulace výrobků z více Přijatých objednávek do jedné

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže se vám sejde více objednávek se stejným výrobkem, můžete využít možnosti "kumulace výrobků" do jedné výrobní dávky. Tím zvýšíte sériovost výroby a snížíte náklady výroby.

Výchozím bodem celé funkce je "Přehled zboží v přijatých objednávkách"

 

Výrobek obsažený v několika postuponě přijatých objednávkách - vhodný ke kumulaci.

Výrobek obsažený v několika postuponě přijatých objednávkách - vhodný ke kumulaci.

 

Pokud se vám podaří vybrat vhodné výrobky, můžete je následně zkumulovat do jediné objednávky a nechat je vyrábět současně ve větší výrobní dávce. Původní objednávky v systému samozřejmě zůstávají, a jen "čekají", až se výrobky objeví po dokončení výroby na skladě, aby je mohly dodat a fakturovat.

Nad vybranými položkami v Přehledu zboží v přijatých objednávkách použijte generátor Přijaté objednávky "PObj!".

 

KumulaceVyrobku_Generator

 

Ten jako jednu z možností nabídne vytvoření zvláštní přijaté objednávky se statusem "na sklad" - vyrobené zboží se z objednávky nebude dodávat zákazníkovi, ale skončí na skladě hotových výrobků, odkud jej zákazníkům dodají běžné přijaté objednávky.

 

Pomocí dostupných filtrů vyberte ke kumulaci položky (výrobky), které jsou dosud NEobjednané, NEvyrobené, NEdodané, NEstornované. Jestliže se ve vašem výběru objeví položky, které nevyhovují těmto podmínkám, zobrazí se vám upozorňující zpráva a akce se zastaví.

 

KumulaceVyrobku_Nevhodne

 

Položky uvedené ve zprávě (jedná se o čísla objednávek a čísla pozic, na kterých se položka nevhodná ke kumulaci nachází) odstraňte z vašeho výběru.

Před spuštěním generování objednávky také systém kontroluje, zda máte v Konfiguraci přijatých objednávek nastavenu hodnotu Stavu rozpracovanosti, která bude do zkumulovaných položek zapsána, abyste měli přehled o tom, že položky takto označené nejsou zadány do výroby, ale čekají až se výrobky objeví na skladě. Jestliže v konfiguraci taková hodnota zadána není, objeví se zpráva ...

 

KumulaceVyrobku_ChybiStav

... a akce se zastaví!

 

Pokud jsou všechny potřebné podmínky splněny, dojde k vygenerování Přijaté objednávky, která má zapnutý příznak "na sklad".

U takové objednávky doporučujeme jako Odběratele uvádět vlastní firmu. Lépe tak v přehledu přijatých objednávek i na souvisejících dokumentech a tiskových sestavách rozlišíte o jaký typ objednávky (výroby) se jedná.

 

Výsledkem tedy je nová Přijatá objednávka, která obsahuje výrobek se souhrnným množstvím nasčítaným z jednotlivých kumulovaných objednávek, a je připravena k zadání do Výroby.

 

Nová přijatá objednávka k zadání do výroby - nahrazuje jednotlivé objednávky.

Nová přijatá objednávka k zadání do výroby - nahrazuje jednotlivé objednávky.

 

Všechny položky původních objednávek, které vyhověly podmínkám a byly zkumulovány, jsou označeny zadaným stavem rozpracovanosti - např. "Kumulace".

V menu ZAKÁZKY -> PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE PŘIJATÝCH OBJEDNÁVEK záložka 'Systémová' můžete kromě Stavu rozpracovanosti definovat také prefix číselné řady kumulovaných objednávek "na sklad" pokud chcete, aby byly vedeny ve zvláštní číselné řadě.

Konfigurace přijatých objednávek - pro kumulaci výrobků.

Konfigurace přijatých objednávek - pro kumulaci výrobků.

 

Nastavení číselné řady se děje pomocí definice tzv. prvního dokladu v roce - například OSrr-0001, kde rr představuje dvě poslední číslice letopočtu.

V tomto případě bude tedy číslo takové objednávky třeba toto OS19-0362

Jestliže v Konfiguraci není číselná řada definována, tvoří se nové objednávky v běžné číselné řadě přijatých objednávek.

 

Podle toho kolik různých výrobků je ve vašem výběru, tolik řádků bude obsahovat nová objednávka. Každý výrobek se zkumuluje do jednoho řádku.

Na každé položce, která byla takto zkumulována do nové je zapnut příznak "O" (objednáno) a zapsáno číslo přijaté objednávky, do které byla převzata.

 

Takové položky tedy již nesplňují výše uvedené podmínky, že výrobky musí být NEobjednané ... a nelze je tak omylem kumulovat vícekrát.

 

tip2Poklepáním na číslo objednávky na řádku, se otevře objednávka "na sklad", pokud je tam zapsána.

 

Změnové režimy:

- oprava čísla objednávky "na sklad", se promítá i do souvisejících řádků kumulovaných objednávek

- výmaz objednávky "na sklad" vypne příznak objednáno na souvisejících objednávkách a vymaže odkaz

Související doklAdy:

- na objednávce "na sklad" se jako související doklady ukazují všechny objednávky, ze kterých vznikla

- na objednávce, která byla řešená objednávkou "na sklad", se jako související doklady ukazují všechny objednávky "na sklad", které řeší její potřebu (může jich být i více)

 

Zrušení již "běžící" výrobní zakázky

Prakticky se může stát, že některé výrobky, které chcete kumulovat byly již dříve do výroby zadány ze své původní samostatné objednávky. I na takové situace systém pamatuje a zajistí, aby výrobek nebyl do Výroby zadán 2x..

Generátor, než začne tvořit novou objednávku,nejprve zkontroluje, zda výrobek vybraný ke kumulaci již není zadán do Výroby.

Pokud ANO, kontroluje ještě, zda výroba již byla i zahájena (existuje alespoň jeden odvedený výrobní úkon). Byla-li výroba již skutečně zahájena, zobrazí systém uživateli zprávu se seznamem objednávek a pozic a upozorněním:

U těchto objednávek již byla zahájena výroba: <seznam objednávek>. Vyřaďte je z výběru.

Uživatel musí upravit filtr tak, aby výběr tyto objednávky už neobsahoval.

Pokud sice existují výrobní operace, ale výroba ještě zahájena nebyla, nebo výrobní operace ani neexistují, pokračuje systém v generování nové přijaté objednávky.Existující ale nezahájené výrobní operace jsou ze systému odstraněny. Budou nahrazeny novými, po zadání nově vygenerované objednávky do Výroby.