Navigation:  Výroba >

Zadání výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Výrobní rozpad probíhá na pozadí tohoto nového plánovacího nástroje. Systém na základě předdefinovaných parametrů nejprve zjistí takzvané deadline jednotlivých výrobních operací. Deadline se zjišťuje nad „prázdnou firmou“ (jakoby žádné jiné zakázky ve firmě nebyly). Takovým způsobem lze zjistit nejzazší termíny zahájení a ukončení jednotlivých operací. Ihned po té systém začne umisťovat operace do skutečných, momentálně volných, kapacit výroby a zjistí tak, zda je možné požadované termíny splnit. Uživateli pro zjednodušení zobrazí celkový stav časového plánu výroby jednotlivých výrobků.

Základními nutnými vstupními parametry jsou, jako dosud, potvrzené termíny a stavy rozpracovanosti jednotlivých výrobků.

 

note2 Nezanedbatelnou úlohu při hledání volných kapacit a vyhodnocování reálnosti výroby hraje „minulost“ (naplánované ale dosud neodvedené operace). Je tedy třeba dbát na to, aby tato minulost byla čistá (žádné zapomenuté neodvedené operace).

 

Při hledání volné kapacity systém postupuje s těmito prioritami:

Přetečení plánovaných operací
Plánované operace (nejprve plánuji to, co se nestihlo včera, potom to, co je plánováno na dnešek)
Minulost (vše, co nebylo dosud vyrobeno, je potřeba nejprve dokončit)
Aktuální zakázka
Přetečení aktuální zakázky (operace, které jsou delší než volná denní kapacita)

 

Systém při plánování operací zohledňuje přípravné časy, výrobní časy, mezičasy mezi operacemi, dny prodlení, výluky strojů. Při plánování kooperací se vyhýbá automaticky víkendům a svátkům z číselníku docházky – doba kooperace se tedy udává v pracovních dnech.

Jestliže všechny datumy v následující tabulce jsou uvedeny „normálním“ písmem, jsou požadované (respektive potvrzené) termíny splnitelné. Jestliže datum ve sloupci „deadline“ je červeně podbarvené, není možné termín splnit ani kdyby ve firmě nebyla žádná jiná zakázka – požadovaný termín je kratší než reálná doba výroby. Systém pak rovnou zobrazuje realizovatelný deadline. Jestliže je červeně podbarvený sloupec „plán konec“ znamená to, že v reálném naplnění výrobních kapacit nelze požadovaný termín splnit. Systém pak rovnou zobrazuje momentálně realizovatelný konec výroby a tedy i nový, reálný potvrzený termín.

Pro hromadné nastavení konečných potvrzených termínů může uživatel po provedení výrobního rozpadu využít:

 

Technologický výrobní rozpad objednávky s navrženými termíny.

Technologický výrobní rozpad objednávky s navrženými termíny.

 

Tlačítko ButonKouzelnik změní potvrzený termín každé položky objednávky podle navržených termínů + nastavená rezerva dodání (každý řádek pak ale může mít jiný termín)

Preferujete-li dodání celé zakázky naráz, použijte...

Tlačítko ButonZapisTermin změní potvrzený termín každé položky objednávky podle "nejhoršího" navrženého termínu (jednotný termín pro všechny položky společně). Nejčastěji využijete u rozsáhlých zakázek, kdy vám systém sám navrhne termín podle nejnáročnějšího výrobku - nemusíte procházet tabulku a hledat, který z výrobků bude trvat nejdéle. Nebo také u zakázek, které chcete dodávat jako celek.

 

V obou případech se ihned aktivuje opakovaně rozpad s novými termíny.

 

Technologický výrobní rozpad (kontrolní) po aplikování navržených termínů.

Technologický výrobní rozpad (kontrolní) po aplikování navržených termínů.

 

Pro opakovaný rozpad lze ad-hoc změnit také požadovanou rezervu ve dnech - změní se i tedy výpočet deadline a návrh konečného potvrzeného termínu.

Změna rezervy platí jen pro tento konkrétní rozpad a nepromítá se zpětně do konfigurace - příští rozpad bude opět pracovat s konfigurovanou rezervou.

 

Výrobní rozpad objednávky s návrhem termínů.

Výrobní rozpad objednávky s návrhem termínů.

 

Stav rozpadu – ukazuje, jakým způsobem se systém k položce chová.

 

  nevyplněný stav- taková položka vůbec nemá v přijaté objednávce vyplněný stav rozpracovanosti. Výrobní rozpad se pro takovou položku vůbec nevytvoří.
  jen příprava  - takové položky jsou ve stavu rozpracovanosti odpovídajícím kroku výrobní objednávky menší než „1“. Pro takové položky se zatím žádný výrobní rozpad netvoří, neřeší se žádné termíny.
  rozpad   - takové položky jsou ve stavu rozpracovanosti odpovídajícím kroku výrobní objednávky „1“. Pro takové položky probíhá rozpad a řeší se termíny.
  rozpad + plán   - takové položky jsou ve stavu rozpracovanosti odpovídajícím kroku výrobní objednávky „2“. Pro takové položky probíhá rozpad, řeší se termíny a současně jsou takové položky již započteny do plánu (obsazují výrobní kapacity při plánování dalších zakázek, ale nezobrazují se v Plánování výroby).
  ve výrobě  - takové položky jsou ve stavu rozpracovanosti odpovídajícím kroku výrobní objednávky „3“ nebo vyšší. Pro takové položky se již výrobní rozpad znovu nezpracovává.

 

P.TERMÍN – potvrzený termín dodání výrobku z řádku přijaté objednávky. Lze jej přímo v tomto okně uživatelsky změnit. Jestliže není potvrzený termín na řádku výrobku vyplněn, doplní si systém potvrzený termín z hlavičky přijaté objednávky. Není-li vyplněn ani ten, doplní si systém termín požadovaný zákazníkem.

 

Zahájení – datum, kdy bude zahájena výroba položky (datum zahájení první operace výrobku) s ohledem na momentální volné kapacity výroby. Lze jej přímo v tomto okně uživatelsky měnit.

 

Plán konec – datum, kdy bude ukončena výroba položky (datum zahájení poslední operace výrobku) s ohledem na momentální volné kapacity výroby. Jestliže je toto datum podbarveno červeně, znamená to, že nelze splnit požadovaný termín dodání.

 

Rez. - rezerva (ve dnech) mezi plánovaným datem ukončení výroby a požadovaným datem ukončení výroby. Kladné číslo značí, že výrobek bude dokončen dříve, než je požadováno (je možné tedy například posunout datum zahájení), záporné číslo značí kolik dnů bude mít výroba zpoždění (pravděpodobně bude potřeba projednat se zákazníkem změnu termínu).

 

P.FINISH – datum, kdy musí být ukončena výroba, aby byl dodržen potvrzený termín dodání. Rozdíl mezi P.TERMÍN a P.FINISH je dán konfiguračně (obvykle jeden den)

 

Deadline – nejzazší termín poslední operace stanovený podle potvrzeného termínu v situaci „prázdné firmy“. Zjišťuje se samostatně bez ohledu na obsazené výrobní kapacity a ostatní zakázky, je-li vůbec reálné výrobu uskutečnit.

 

Dead.start – datum zahájení první operace výrobku v situaci „prázdné firmy“. Zjišťuje se samostatně bez ohledu na obsazené výrobní kapacity a ostatní zakázky. Může být jakýmsi vodítkem, kdy nejpozději lze výrobu zahájit, aby byly dodrženy požadované termíny. S ohledem na momentální kapacity však nemusí být toto datum reálné. Za toto datum však nelze jít stoprocentně – každý takový pokus skončí nedodržením termínu.

 

- zapíše případné změny potvrzeného termínu na řádky přijaté objednávky a zobrazí detailní rozpad položek. Každá výrobní operace již má stanoven jak deadline, tak i plánované zahájení. Po použití tohoto tlačítka probíhají dosavadní kontroly toho, zda je rozpad fakticky v pořádku (poslední musí být operace nebo kooperace, platnost použitých materiálů apod.)

 

- provede znovu výrobní rozpad se zohledněním ručně změněných parametrů – potvrzeného termínu nebo data zahájení výroby.

 

- provede hromadně záměnu data P.FINISH (a tím i P.TERMÍNU) položky podle zjištěného plánovaného konce výroby, všude kde se jedná o překročení potvrzeného termínu. Současně provede opakovaný rozpad s nově zapsanými daty potvrzeného termínu.

 

- zavře okno, aniž by byly provedeny jakékoli změny.

 

- otevře kartu Konfigurace výroby s možností volby režimu, zda zakázku plánovat co nejblíže k dnešnímu datu (zařadit do výroby co nejdříve) nebo co nejblíže k termínu (zařadit do výroby co nejpozději).

 

karta KONFIGURACE VÝROBY – záložka Plán

Dva volitelné režimy zařazování nové zakázky do výroby. Pro umístění každé zakázky do plánu lze režimy operativně měnit. Zakázku s dlouhým dodacím termínem umístíte co nejblíže termínu, pro zakázku s krátkým termínem budete naopak hledat umístění co nejblíže k současnosti.

„co nejblíže současnosti …“ bude pro výrobu hledat první možnou volnou kapacitu, nejdříve však zítra (dle konfigurace na obrázku) nebo podle zvolené prodlevy ve dnech – tzv. fixní plán. Větší časová rezerva dokončení výrobků, větší naplnění současných kapacit výroby, menší možnost operativních změn - zakázky s pozdějším termínem dodání mohou zbytečně blokovat kapacitu novým zakázkám.

 

„co nejblíže termínu …“ bude pro výrobu hledat takový termín zahájení tak, aby poslední operace končila co nejblíže požadovanému termínu dokončení výroby (P.FINISH) – minimální časová rezerva, ale volnější kapacita pro zakázky s kratším termínem. Menší naplněnost současných kapacit, větší možnost operativních změn.