Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Konfigurace >

Konfigurace penále faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametry nastavené v tomto konfiguračním okně slouží pro výpočet "předběžné" hodnoty penále při tvorbě Upomínky nezaplacené vystavené faktury, nebo pro výpočet skutečné hodnoty penále při generování penalizační faktury na základě vystavené faktury zaplacené "po splatnosti".

Konfiguraci penále faktur najdete v menu ZAKÁZKY -> VYSTAVENÉ FAKTURY -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE PENÁLE FAKTUR

KonfiguracePenaleFaktur

 

Standardní ...tato hodnota slouží jako "výchozí" pro plnění pole PENÁLE na obchodní kartě kontaktu a také jako výchozí hodnota na kartě nové vystavené faktury dokud na ní není vybrán konkrétní Kontakt nebo pokud na kartě kontaktu není hodnota penále z nějakého důvodu vyplněna. Po vybrání Kontaktu na vystavenou fakturu se hodnota přenese z karty Kontaktu do pole ÚROK na Vystavené faktuře.

note2 Na "Obchodní" kartě kontaktu - lze definovat jinou - "smluvní" - výši penále, které pak platí pro toho konkrétního odběratele.

 

Používat REPO ...zapnutím tohoto příznaku v konfiguraci se stejný příznak zapne i kartě Vystavené faktury při jejím vytvoření. Výpočet hodnoty penále se potom řídí pravidly pro REPO sazby a také číselníkem Historie REPO sazeb.

 

Informativní Výpočet penále podle REPO sazby:

 Pn = ((Dl x (2T / 100)) / 365) x Dp

 

Pn        výsledná hodnota penále (v Kč)

Dl        dlužná částka ke dni výpočtu nebo dni zaplacení faktury v( Kč)

2T        úroková sazba dle číselníku REPO sazby + 8 (roční, v %)

Dp        počet dnů prodlení ke dni výpočtu nebo zaplacení faktury od data splatnosti (ve dnech)

 

Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013,

... došlo s účinností od 1. ledna 2014 ke změně stanovení úroků z prodlení, která zní: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

(Repo sazba zvýšená o osm procentních bodů znamená, že k výši 2T repo sazby se připočte 8 p.b. (např. je-li 2T repo sazba 0,05 %, sazba pro výpočet úroků z prodlení činí 8,05 %)).