Navigation:  Zakázky >

Vystavené faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled vystavených faktur
Přehled vystavených faktur s dělěnými výnosy
Přehled zboží ve vystavených fakturách
Hromadný tisk faktur
Nová vystavená faktura
Nová vystavená zálohová faktura
Nová zúčtovací faktura
Karta vystavené faktury
Tisk přehledů vystavených faktur
Tisk přehledů zboží ve vystavených fakturách
Kumulovaný přehled vystavených faktur
Storno vystavené zálohové faktury
Generování konečné faktury ze zálohové
Konfigurace
Křížové tabulky vystavených faktur
Křížové tabulky vystavených faktur s dělenými výnosy
Křížové tabulky zboží ve vystavených fakturách
Křížové tabulky zboží ve vystavených fakturách s dělenými výnosy
Statistika vystavených faktur

Systém Soft-4-Sale umožňuje dnes při generování nové faktury (resp. dodacího listu) volit mezi 6 metodami:

1. KOMPLETNÍ - vše co je na objednávce

Vznikne faktura, která kopíruje strukturu přijaté objednávky.

2. výdejka zboží na výdejce

Tato varianta předpokládá, že byl dříve proveden nebo je připraven výdej a nově vzniklá faktura by měla odpovídat této výdejce. Konkrétní výdejku musí uživatel zvolit v poli vpravo od popisu této varianty. Nabízí se všechny výdejky (vyskladněné i nevyskladněné) vázané na zakázku, které v sobě neobsahují vazbu na fakturu (nebyly dosud fakturované).

3. výdeje zboží vydané a dosud nefakturované

Tato varianta sečte všechny provedené výdejky vázané na zakázku a zboží, které nebylo dosud fakturováno a přenese na novou fakturu. Výsledek tedy bude takový, že vše co bylo dosud vydáno bude i vyfakturováno.

4. SKLAD zboží dostupné na skladě

Tato varianta připraví na fakturu pouze to zboží, které je k dispozici na skladě. V takovém případě se tedy připraví faktura na zboží , které lze vydat a pokud následně z takové faktury bude vytvořena výdejka je zajištěno, že tuto výdejku bude možné vydat. Pro tuto variantu může (ale i nemusí) uživatel zvolit sklad, ve kterém se bude hledat dostupné zboží. Pokud není sklad zadán bude se hledat volné zboží na všech skladech. Při přípravě nové faktury se zohledňuje již fakturované zboží. Je tedy zajištěno, že bude na faktuře pouze to zboží, které je dostupné, ale které nebylo již dříve fakturováno.

5. ZBYTEK všechno zboží dosud nefakturované

Závěrečná varianta, která připraví novou fakturu, na které se objeví všechno zboží, které nebylo dosud fakturováno.

6. DOBROPIS zboží fakturované, ale nevydané

Také závěrečná varianta, která však předpokládá jinou situaci. Zboží bylo zákazníkovi fakturováno všechno, ale z objektivních nebo jiných důvodů bylo vydáno na některých položkách jiné množství nebo jiné komponenty. Pak tento závěrečný dokument zhodnotí rozdíly mezi výdejkami a fakturami a navrhne fakturu (dobropis) obsahující vzniklé rozdíly. Důvodem pro tyto rozdíly může být i vratka nebo jiná opravná výdejka, která zohlednila skutečný stav dodávky.

Autorské odměny na prodejním dokladu - faktuře

Autorské odměny se objevuje pouze na prodejních dokladech. Řádek faktury obsahuje nové pole s autorskou odměnou. Autorská odměna se do prodejního dokladu přenese až po promáčknutí tlačítka na kartě prodejního dokladu (nabídky, faktury, prodejky, přijaté objednávky). O tom, na jakých prodejních dokladech bude autorská odměna zobrazována, rozhodnete v konfiguraci.

Oprava hodnoty autorské odměny

Oprava je možná dvěma způsoby:

zadat hodnotu odměny na řádku faktury ručně
opravit výši odměny přímo na kartách zboží a pak opravnou funkcí „obnova autorské odměny“ obnovit autorské odměny v celé faktuře. Viz tlačítko Oprava na faktuře

Tisk faktury s autorskou odměnou

 

Autorská odměna byla zahrnuta do standardní tiskové sestavy faktury
Tiskne se jen v případě, že autorská odměna je nenulová

Výpočet úroku z prodlení

Systém je připraven na nový způsob výpočtu úroků z prodlení v případě nezaplacených faktur vystavených. Změna se týká upraveného výpočtu úroku z prodlení. Nyní se výpočet provádí dle REPO sazeb ČNB. Lze i nastavit jinou než REPO sazbu.

repo

Výpočet bere ohled i na částečné úhrady po datu splatnosti. V záhlaví tabulky přehledu neuhrazených faktur na upomínce je termín „úrok z prodlení“.