Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury >

Karta vystavené faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Karta faktury vystavené - design 2018

Karta faktury vystavené - design 2018

 

Číslo:- evidenční číslo vystavené faktury (max. 12 znaků, může obsahovat i textové znaky).
Typ:- typ faktury. Rozbalovací pole nabízí typy faktur podle aktuálně aktivní hlavičky tiskových dokumentů. Podle zvoleného typu se vygeneruje číslo faktury v definované číselné řadě.
ButonGeneratorCislaDokladu- vygeneruje číslo faktury podle vybraného typu. Jestliže není Typ předem vybrán, vygeneruje se číslo podle výchozího v Konfiguraci číselných řad vystavených faktur pro aktuálně aktivní hlavičku tiskových dokumentů.

tip2 Různé číselné řady faktur doporučujeme rozlišovat i číselně, aby po odstranění nečíselných znaků nevznikaly "duplicitní" variabilní symboly. Vyhnete se tak budoucím problémům při automatickém párováním příchozích plateb v bankovních výpisech.

 

Var. Symbol:- variabilní symbol faktury. Je systémem generován automaticky při provedení faktury odstraněním nečíselných znaků a počátečních nul.
Odběratel:- vyberte ze seznamu firmu, které chcete fakturu vystavit (generováním faktury z jiného dokladu - Přijaté objednávky nebo Nabídky - se odběratel přebírá ze zdrojového dokladu).
ButonPrachy- rychlý pohled na saldo odběratele - rekapitulace vystavených faktur.
Adresa ...- hodnoty převzaté z karty kontaktu. Nelze je na kartě faktury editovat.
DIČ: PriznakAno- příznak Plátce DPH (zapnutý = plátce; vypnutý = neplátce)
Osoba:- vyberte kontaktní osobu odběratele. Jméno osoby se na faktuře netiskne, slouží hlavně k rychlému vyhledání kontaktních údajů.
Příjemce:- vyberte ze seznamu firem pokud příjemcem zboží je jiná firma, než která je objednala. Využívá se také v případě, kdy odběratel má jinou dodací (základní) a jinou fakturační adresu.
Osoba:- vyberte kontaktní osobu příjemce. Jméno osoby se na faktuře netiskne, slouží hlavně k rychlému vyhledání kontaktních údajů.

 

Status vystavené faktury

Status vystavené faktury

 

  ZAHR.  - faktura je vystavena pro odběratele v zahraničí (na kartě kontaktu odběratele je uveden jiný stát než Česká republika - CZ)
  DOBROPIS  - faktura je označena jako dobropis (celková částka k úhradě je záporná)
  ZÚČTOVACÍ  - faktura je dokladem "zúčtování přijaté platby"
  Příprava  - faktura je dosud v přípravě (neprojeví se nijak v následných hodnoceních, pro některé další funkce jako by neexistovala). Je možné ji stále neomezeně editovat.

ButonProved        - použití tlačítka "provede" fakturu. Od té chvíle je doklad považován za vystavený a není jej možno jednoduše editovat.

  Vystavena !  - faktura je již "provedená". Taková faktura je považována za regulérně vystavenou a všechny funkce s ní takto počítají. Taková faktura je současně zamčená proti neoprávněné editaci. Pro realizaci změn je potřeba již vyšší přístupová práva.
ButonZmena- použití tlačítka uvolní fakturu do změnového režimu (pokud uživatel má odpovídající úroveň přístupových práv)
  EUR          - faktura je vystavena v "cizí měně" (POZOR - nezaměňovat s příznakem ZAHR.). Příznak se nastavuje a informace se zobrazí pouze v případě, že na kartě faktury jsou vyplněna pole MĚNA a KURZ. Pro přepočty takové faktury jsou pak rozhodující hodnoty položek uvedené v cizí měně.
ButonPLUS-Zelene- tlačítko pro zaúčtování dokladu do modulu Ekonomika
ButonPLUS-Zlute- tlačítko pro přepočtení celkové hodnoty faktury podle jejích položek
ButonBryle- tlačítko pro zobrazení / skrytí nákupních cen na dokladu

 

Zobrazení celkových hodnot je na kartě faktury pro lepší přehlednost řešen pomocí jednotlivých záložek.

 

Rekapitulace v tuzemské měně.

Rekapitulace v tuzemské měně.

       
Rekapitulace v cizí měně.

Rekapitulace v cizí měně.

       

 

Rekapitulace zúčtovací faktury.

Rekapitulace zúčtovací faktury.

       
Rekapitulace faktury v režimu PDP.

Rekapitulace faktury v režimu PDP.

 

Konfigurace zaokrouhlení faktury.

Konfigurace zaokrouhlení faktury.

 

 

Automatická aktualizace kurzu na faktuře

Jestliže je faktura vystavené vedená v "cizí měně" (má vyplněn pole MĚNA a KURZ) systém může při jejím propočtení zkontrolovat, zda použitý kurz je odpovídající. Faktura mohla být totiž generovaná nebo kopírovaná ze staršího dokladu pro který platil jiný, tehdy platný, kurz.

 

V Konfiguraci fakturace, na záložce 'Systémová', je možné zapnout volbu "Automaticky doplnit poslední známý kurz:" (výchozí hodnota = vypnuto).

Při zapnutém příznaku se při použití tlačítka "+" nebo při "provedení" faktury nejprve doplní poslední známý kurz podle data zdanitelného plnění.

 

 

Generování Reference nad Vystavenou fakturou

Nad kartou vystavené faktury je generátor reference. Podmínkou pro jeho použití je vazba FV na zakázku. Následně se otevře okno kde uživatel volí k jakým položkám zboží budou existovat reference.Pole která se přenášení automaticky je číslo zakázky a faktury vystavené.Ostatní pole jsou definována níže.

Název = název zboží na daném řádku faktury

Zahr = zahraniční název zboží (ze základní záložky karty zboží)

Zákazník = z hlavičky faktury

Osoba = z hlavičky faktury

Produkt = číslo zboží z daného řádku faktury

Instalace = pokud je na faktuře uveden příjemce tak příjemce, jinak stejné jako Zákazník

Zakázka = z faktury

Datum = datum uskutečnění zdanitelného plnění z faktury

 

V okno pro výběr karet zboží ke kterým se mají vytvořit reference lze použít hromadného označení nebo odznačení.

V souvisejících dokladech v faktuře se objeví odkaz na příslušnou referenci

 

Přehled souvisejících dokumentů nad kartou Vystavené faktury, ale i Přijaté faktury, zobrazuje také jednotlivé "platby".

Zobrazují se jako "Platba faktury vystavené" nebo "Platba faktury přijaté"

Zobrazení jednotlivých plateb faktury v Přehledu souvisejících dokladů.

Zobrazení jednotlivých plateb faktury v Přehledu souvisejících dokladů.

 

Poklepáním na řádek související platby se otevře okno obsahující všechny platby příslušné faktury (stejné jako použitím tlačítka na kartě faktury).

 

Jednoduše dostupná informace o dluhu po splatnosti u zákazníka na faktuře, zakázce a přijaté objednávce

dluh

 

 

Možnost kumulace v "Rozdělení výnosů vystavené faktury"

Položky rozdělení výnosů vystavených faktur je možné následně kumulovat podle Zakázky, Oblasti, Střediska nebo Obchodníka.

Rozdělení výnosů vystavených faktur - možnosti kumulace.

Rozdělení výnosů vystavených faktur - možnosti kumulace.

 

Způsobů kumulace lze vybrat několik současně. Kumulace potom proběhne pouze pro takové řádky, kde jsou všechny vybrané parametry shodné.

Budou-li zatrženy všechny parametry, jako na obrázku, zkumulují se pouze takové řádky, které budou mít současně shodu v čísle zakázky, oblasti, středisku i jménu obchodníka.

Nastavení parametrů uživatelem si systém pamatuje i pro příští použití, dokud je uživatel nezmění. Stačí tedy jednou zvolit režim kumulace řádků rozdělení a ten potom jen na dalších dokladech potvrzovat.

 

Změny dle novely zákona o DPH platné od 1. 4. 2011

Vystavení opravného daňového dokladu

Plátci vzniká povinnost vystavit opravný daňový doklad podle § 45 zákona o DPH, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad za původní zdanitelné plnění. Plátce vystaví opravný daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti, na jejichž základě opravu základu daně a výše daně plátce provádí. Při náhledu před tiskem se již zobrazí text "Opravný daňový doklad".

opravny_doklad

 

Podmínka daňového dokladu pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně

Z časového hlediska se možnost uplatnit vzniklý nárok na odpočet daně posouvá až na zdaňovací období, ve kterém jsou splněny podmínky vymezené v § 73 odst. 1 (podle zásady v § 73 odst. 2). V případě tuzemských zdanitelných plnění, u kterých daň uplatnil podle zákona o DPH poskytovatel plnění, je plátce oprávněn si uplatnit nárok na odpočet této daně nejdříve až za zdaňovací období, ve kterém má příslušný daňový doklad (podle § 73 odst. 1 písm. a)). Z důvodu této podmínky vzniklo na kartě nové přijaté faktury  nové pole k vyplnění - PŘIJATO, kde datum přijetí musí být shodné s obdobím DPH na ekonomickém dokladu faktury.

prfaktura_datum

ekon_doklad1

Automatické rozdělení nad vystavenou fakturou - úpravy

Automatické generování rozdělení vystavené faktury:

1. Ačkoli je nastaveno generovat Rozdělení automaticky VŽDY + Bez dotazu uživateli tak po provedení faktury se otevře okno s rozdělením a ještě se navíc POTÉ zobrazí hláška "Otevírám rozdělení...". (Hláška je poměrně zbytečná duplicitní akce.) Navíc rozdělení většinou souvisí s účetnictvím a většinou není žádoucí aby uživatelé do rozdělení jakkoli zasahovali. Buď změnit standardní chování a rozdělení při automatickém vygenerování vůbec nezobrazovat anebo přidat konfiguraci k automatické rozdělení - zobrazit přehled rozdělení Ano/Ne.

2. Při změně provedené faktury se systém ptá zda má přegenerovat existující rozdělení. Pokud je nastaveno generovat rozdělení automaticky + bez dotazu uživateli tak by se systém měl chovat stejně jako při provedení faktury, vůbec se neptát a rozdělení přegenerovat (bez ohledu na celkovou částku, protože mohlo dojít ke změně struktury fakturovaných položek).

Korekce DPH

 

V případě zálohových faktur vystavených v roce 2011 v původní základní (snížené) sazbě 10% DPH by mohl nastat problém. Tento problém řeší tzv. KOREKCE na konečné faktuře (vystavené v roce 2012). V záložce „Zúčtováno“ je tlačítko Korekce 10/14, které provede správné rozúčtování.

 

Princip spočívá v tom, že tato konečná faktura (vystavená v roce 2012) se musí řídit aktuální platnou legislativou a proto je nutné celou částku převést do 14% sazby DPH. V takovém případě, by ale neseděla částka na již zaplacenou část (zálohovou fakturu v 10% sazbě DPH). A proto musí dojít ke vzájemné inverzi původní 10% sazby DPH a následné vyčíslení v nové 14% sazbě DPH.

Převedení položek z více skladů

Pokud přenáším zboží do FV ze skladu potřebuji mít možnost volby množství naskladněné. U varianty, že chci přenést do FV shodnou položku z více skladů, systém založí jednotlivé řádky a do každého řádku zapíše příslušný sklad (řádek FV obsahuje ID skladu).

Pokud se řádky vyberou zeleným zaškrtávátkem, tak se zboží neseskupí, ale do pole sklad se zapíše identifikace skladu.

prenosdoFA

 

Generátor Reklamace nad Vystavenou fakturou

Na řádek vystavené faktury je přidán příznak "R" [LOGREADY]. Ve výchozím stavu je umístěn na konci řádku, ale je možné je přemístit pomocí funkce Nastavení designu.

Řádky označené příznakem "R" jsou pak převzaty generátorem "Rekl !"do nové karty Reklamace.

Do karty Reklamace se přenáší i prodejní ceny položek a sazba DPH.