Navigation:  Sklad > Výdeje >

Karta výdejky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nová výdejka a Oprava výdejky jsou dvě různé funkce v menu, ale vzhledem k tomu, že používají stejný typ okna, budou společně popsány ve stejné kapitole. Hlavní rozdíl spočívá samozřejmě v tom, že Oprava výdejky slouží k opravám a prohlížení existujícího výdejového dokladu. Nová výdejka slouží pouze k zapsání a vyplnění nové výdejky.

vydejka1

               Vygeneruje nové číslo dokladu

Soft-4-Sale provede skutečný výdej ze skladu podle vytvořené výdejky. Před vlastním výdejem kontroluje zda může být výdej proveden a případné chyby hlásí (Např. nedostatečné množství materiálu na skladě). Úmysl vydat zboží podle výdejky musíte ·nakonec  potvrdit (dotazové okno Chcete provést výdej zboží ze skladu ?).

 Otevře okno hromadné opravy výdejky

hrom.oprava

 

 Zobrazí okno výrobních čísel-výdej ze  skladu

 Otevře okno součtu tech.parametrů

Řazení výrobních čísel zboží při vystavování výdejky

Uživatelskou novinkou systému Soft-4-Sale je přidání nástrojové lišty nad kartu řádku u výdejky a prodejky. Doubleclickem na kartu řádku výdejky/prodejky otevřete formulář “Řádek karty výdejky/prodejky v přípravě“, kde při výběru výrobního čísla můžete využít tlačítek pro řazení v nástrojové liště, např. k vyskladnění zboží podle stáří data naskladnění. Systém si pamatuje poslední nastavení do doby přehrání nové “mainu“ ze serveru.

Díky této funkci vyskladníte zboží s výrobním číslem s nejstarším datem naskladnění.

Pokud se uživatel rozhodne vydat zboží ze skladu, na které eviduje výrobní čísla, dostává se do obdobné situace jako u příjmu zboží s výrobními čísly. Tzn., že výdejka obsahuje tlačítko výrobní čísla,kdy ukáže, jaký existuje výběr výdejních čísel pro danou výdejku. Zadávání konkrétních výrobních čísel, která uživatel vydává ze skladu touto výdejkou se provádí ve fázi přípravy výdejek. Tzn., nejdříve se vyplní výdejka - druh skladu, rok, přidělí se číslo výdejky, zadá se libovolný počet řádků na dané výdejce zboží, kterou uživatel vydává a potom otevřením řádku výdejky - dvojité kliknutí na daný řádek - se otevře karta řádku výdejky, kde se ke konkrétnímu zboží, které uživatel chce vydat, objeví nabídka výrobních čísel, která v daném skladě systém eviduje. Uživatel pouze zaklikáváním sloupce výběr rozhoduje, která z výrobních čísel se rozhodl ze skladu pro zákazníka vydat.

Typy evidence výrobních čísel

V případě, že se jedná o typ evidence výrobních čísel „0“, nenabízejí se samozřejmě žádná výrobní čísla v systému. Tyto položky z hlediska výrobních čísel ignoruje. V případě, že se jedná o zboží, které má typ „1“, objevuje se sloupec výběr, kde uživatel zakřížkuje, která výrobní čísla chce ze systému vydat (pokud vydává dva kusy, měl by ve sloupci výběr prokliknout dvě vybrané položky, které chce ze skladu vydat a ve sloupci kolik se automaticky doplňuje číslo „1“. Tzn., na skladu mám jeden kus daného výrobního čísla, chci ho vydat a vydávám jeden kus. To je v případě evidence 1 : 1 - jeden kus zboží má jedno výrobní číslo).

V případě, že se výrobní číslo eviduje způsobem „2“, tzn. určitá akce, objeví se na kartě řádku příjemky stejná informace, pouze uživatel musí vyplnit nejen, která výrobní čísla má vydat, ale i počet ks, které z dané várky vlastně vydává. Je možné si představit situaci, kdy má na skladě 25 ks zařízení, z čehož 10 ks přišlo první várkou, prvním příjmovým dokladem (je to jedno výrobní číslo) a 15 ks druhým dokladem.

Příklad

Pokud se uživatel rozhodne vydat 10 ks, má několik možností: první varianta je, že se rozhodne 10 ks z první várky - tzn. proklikne sloupec prvního výrobního čísla a nechá předgenerované 10 ks, které se mu nabídne.  Druhá varianta je, že chce vydat 10 ks z druhé várky, potom zaklikne ve druhém řádku ve sloupci výběr, že vydává toto výrobní číslo a číslo 15, které se mu automaticky doplní do sloupce kolik přepíše číslem 10. Uživatel má možnost vydat zboží ještě třetím způsobem. Vydá 5 ks z první várky a 5 ks z druhé várky. Potom zaklikne dva řádky a do sloupce kolik vyplní 5 ks, 5 ks.

Generátor výdeje

Takto může uživatel připravovat výdej zboží s evidencí výrobních čísel. Tyto činnosti musí uživatel provést ve stádiu přípravy výdejky, protože při provedení výdeje pracuje podobný generátor jako při provedení příjmu. Pouze jeho logika práce je poněkud jiná.

Tento generátor zjišťuje, zda pro zboží, které má zapnuty příznaky, že mají zaevidovat výrobní čísla na skladě, zkontroluje, zda počet vybraných výrobních čísel odpovídá množství, které chce uživatel ze skladu vydat. Pokud toto množství neodpovídá, potom před provedením výdeje systém sám výrobní čísla vybere a danému výdajovému dokladu přiřadí. To samozřejmě není optimální situace a pokud to uživatel neuděl sám, pak systém musí daný výdajový program uvést do pořádku.

V případě, že vydává 5 ks a nevybral výrobní čísla a je to typ „1“, systém vybere prvních pět výrobních čísel, která najde v systému a ta přidělí danému výdeji. V případě, že jste vybral více výrobních čísel, která na konci přebývají, její zařazení do výdejky zruší. Teprve poté, co uvede stav vybraných výrobních čísel do pořádku, je proveden výdej. Tento výdej opět samozřejmě sníží stav zásob na skladě finančně i množstevně, ale současně provede potřebné akce i na evidenci výrobních čísel, tím pádem, mimo jiné, do karty zařízení, která byla zadávána, se objeví nový historický zápis „Výdej zboží ze skladu“ se jménem zákazníka, pro něhož byl výdej proveden.

Průběžná kontrola zadávání výrobních čísel

V detailu řádku skladových dokladů se zobrazuje informace pomáhající uživateli při zadávání nových nebo vybíraní existujících výrobních čísel průběžně kontrolovat požadované a zadané množství výrobních čísel. V poli "Vybráno" se zobrazuje množství, pro které je již vybrané nebo zadané výrobní číslo. Vedle něj je pole "Rozdíl", ve kterém se zobrazuje rozdíl mezi Množstvím a Vybráno. Při správném vybrání výrobních čísel tedy v tomto poli musí být "0" (nula).

Hodnoty v polích Vybráno a Rozdíl se mění okamžitě po vybrání, zadání nebo změně množství výrobních čísel.

Celková kontrola zadání výrobních čísel pod tlačítkem "K" v případě rozporu zobrazí zprávu, která uživateli oznámí na jaké položce a o kolik nesouhlasí množství s vybranými výrobními čísly. Pokud je vybráno méně výrobních čísel, je v textu zprávy uvedeno " ... chybí vybrat ..." a k tomu rozdílné množství, pokud je vybráno více výrobních čísel,  je ve zprávě uvedeno " ... je vybráno více o ..." a opět hodnota rozdílu.

 

KontrolaVCpriZadavaniNaSkladovyDoklad

Průběžná kontrola množství výrobních čísel na skladových dokladech + Zpráva celkové kontroly množství výrobních čísel..