Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky >

Hromadná objednávka V5

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hromadná objednávka nekumulovaně s rezervacemi jako zdroj požadavků.

Ve vystavené objednávce (jako hromadná objednávka), vygenerované podle rezervací, chyběl odkaz na přijatou objednávku a po stisku tlačítka „Označ PO“ se neprovedl zápis potvrzeného data dodání z položky vydané objednávky do řádku přijaté objednávky. V těchto objemech ale nebylo možné provádět zápis potvrzeného termínu do vydané a pak ještě jednou do přijaté objednávky.

Proto byla doplněna kompletní logika "detailní řádkování (nekumulovaně)" pro rezervace v Hromadné objednávce. Je třeba objednávky generovat se zapnutým příznakem "detailní řádkování (nekumulovaně) !

29.7.hrom.obj

 

Aby bylo možné objednat všechny objednávky přijaté a nedodané za určité období, vzhled okna hromadného generování objednávek byl upraven tak, že vzniklo filtrační kritérium Přijato od / do ( Ze dne).

Filtrace na termín potvrzení nelze použít, protože nebylo ještě od dodavatele potvrzeno.

Typ  výstupu – pokud se jedná například o situaci, kdy je někdo požádán, aby zboží zajistil (navštívil a koupil u několika možných dodavatelů  ve svém regionu) je možné zvolit výstup "podklad pro nákup", což je spec.tisková sestava o ceně dodavateli a další potřebné informace

Použití v konstr.celcích - pokud uživatel využívá rozpadu konstrukčních celků je pravděpodobné že bude požadovat aby zdrojový dokument byl rozpadem na prvky avšak do vystavené objednávky vstupoval celky a do skladu opět rozpadené prvky. V takovém to případě by měla být konfigurace zvolena tak jak je uvedeno na obrázku.

Vyběr pro tisk -toto výběrové kriterium slouží k změně tiskové sestavy (je možné že v případě zatržení vše bude tisková sestava obsahovat např.40 stran kdežto při režimu pouze k objednání třeba jen 10stran)

Spec.MJ - pokud je vyplněna sekundární měrná jednotka systém dokáže pracovat i s ní.A to  např. způsobem. Objedná v požadované alternativní MJ a v tiskové sestavě se ukáže zda bude něco plusem či mínusem. Příklad: Alter.jednotka je balení po 10kusech. Dle objednávek je požadováno 15ks systém tedy navrhne objednat 2bal=20ks z čehož logicky vyplývá 5ks do plusu jelikož požadováno bylo 15ks.(na tiskové sestavě je vyjádřena i finanční hodnota)

Do parametru V.obj a nebo POBj je možné napsat pouze prefix. Jedná se o situaci kdy probíhá například vnitropodnikové objednávání.Středisko A objedná u střediska B a toto teprve u dodavatele.Vnitropodnikové objednávky není cílem kontrolovat zda jsou na cestě či nikoliv.

Do hromadné objednávky byla přidána filtrace zboží podle příznaku "výrobek". Aby bylo možno jako zdroj požadavků zvolit dle nedodaných přijatých objednávek a vybrat položky, které se "jen" přeprodávají a nevyrábí se (nyní se nabízejí k objednání i položky, které se vyrábět budou a pochopitelně nejsou skladem).

Tisková sestava s použitím MJ

Jednoduché generování vystavené objednávky

V menu Zakázky/ Přijaté objednávky/ generování vystavné objednávky

Logika tohoto generátoru je pro případ, kdy potřebujete  vystavit z několika POBj vystavenou objednávku a už mne tolik nezajímá vazba na logistiku. Případně objednávám  u  jednoho stálého dodavatele jednou či dvakrát týdně.

HR.OBJ1

Rozdělení dodavatelů podle nákupčích ...

V poli Dodavatel přibyla možnost vybrat více dodavatelů speciálním výběrovým kriteriem ((List=  jednodušší tvorba "listu" dodavatelů poklepáním na pole "Dodavatel", vybráním ze seznamu firem a hromadným přenesením tlačítkem "((ListEq=".

POZOR přenáší se všechny firmy odpovídající filtru !!! Maximální počet přenesených firem je 100. Při překročení tohoto počtu je uživatel upozorněn. Platí zde možnost zapamatování nastavení včetně listu dodavatelů "foťákem".

dod.hrom

 

Využití "alternativních" dodavatelů.

Na řádku Přijaté objednávky je možnost vybrat si z alternativních dodavatelů (karta Zboží, záložka 'Dodavatel'), od koho chci toto zboží právě dodat.

Při jednoduchém generování PObj. -> VObj. systém tuto volbu ctí a vytvoří objednávku podle dodavatele na řádku objednávky (pokud není vyplněn, použije se "hlavní" dodavatel).

Hromadná objednávka se podle tohoto pravidla nyní chová také, ovšem pouze jestliže je hromadná objednávka generována nekumulovaně. V takovém případě víme, na základě které PObj. se zboží objednává, a můžeme tedy i vědět, pro jakého dodavatele máme VObj. vytvořit.

note2 Při generování hromadné objednávky má dodavatel uvedený na řádku související přijaté objednávky přednost před hlavním dodavatelem na kartě zboží.

 

 

 

Hromadná objednávka - po "domovských skladech"

Na definiční kartě Hromadné objednávky zprovozněn nový režim "jen domovské sklady".

Jako zdrojový SKLAD zásob se při této volbě použije "domovský" sklad zadaný na 'technické' kartě zboží.

 

pozor Položky, které nemají vyplněn "domovský sklad" se budou v tomto případě chovat tak, jako by nebyly skladem !! Je tedy potřeba mít "domovský sklad" definovaný u všech skladovaných položek !!

 

note2 Pokud není vybrán žádný konkrétní sklad nebo režim skladů domovských, hledá zůstatek se zboží na všech skladech, které NEMAJÍ v konfiguraci zapnutý příznak "X" (pomocný).

 

Alternativní MJ a minimální objednací množství

Na kartě zboží vedené v kusech je definována alternativní jednotka balení = 10ks. U této alternativní jednotky je vybrán příznak OBJ a stanoveno MIN.MN 1ks.
 
Ad 1) jak se zachová Hromadná objednávka:
Ad 2) jak se zachová Samostatná objednávka:

Řešení 1: hromadná objednávka

Ad 1) V hromadné objednávce se vždy zaokrouhluje na celou alternativní jednotku nahoru.
 
Příklad 1:

Základní jednotka:   1 ks
Alternativní:    1 bal  = 10 ks     MIN.MN = 1
 
Požadavek k objednání
1 ks     objedná se     10 ks (1 bal)
7 ks     objedná se     10 ks (1 bal)
11 ks   objedná se     20 ks (2 bal)
19 ks   objedná se     20 ks (2 bal)
21 ks   objedná se     30 ks (3 bal)
 
Řešení 2: Samostatná vystavená objednávka

Ad 2) Samostatná vystavená objednávka (opravné funkce v ní) využívá definici alternativní množstevní jednotky, kde hodnota ve sloupci MIN.MN znamená "při překročení jakého množství se objedná další alternativní jednotka".
Opravné funkce na Vystavené objednávce fungují v tomto duchu .... dokud není rozdíl mezi požadavkem a násobkem alternativní jednotky roven nebo větší než MIN.MN, zaokrouhluje se počet alternativních jednotek dolů (na celé číslo). Jakmile rozdíl mezi požadavkem a násobkem alternativní jednotky je roven nebo větší než MIN.MN, zaokrouhlí se počet alternativních jednotek nahoru. Je-li MIN.MN nastaveno na "1", objedná se další balení ihned po překročení násobku alternativní jednotky..

Příklad 1:

Základní jednotka:   1 ks
Alternativní:  1 bal  = 10 ks     MIN.MN = 1
 
Požadavek k objednání
1 ks     objedná se     10 ks (1 bal)
7 ks     objedná se     10 ks (1 bal)
11 ks   objedná se     20 ks (2 bal)
19 ks   objedná se     20 ks (2 bal)
21 ks   objedná se     30 ks (3 bal)
 
Příklad 2:

Základní jednotka:   1 ks
Alternativní:               1 bal  = 10 ks     MIN.MN = 4
 
Požadavek k objednání
1 ks     objedná se     0 ks (0 bal)
7 ks     objedná se     10 ks (1 bal)
11 ks   objedná se     10 ks (1 bal)
19 ks   objedná se     20 ks (2 bal)
21 ks   objedná se     20 ks (2 bal)
24 ks   objedná se     30 ks (3 bal)
 
Pro dodržení minimálního objednacího množství dodavatelem jiného než jsou balení ((například když minimální odběr má být 5 balení = 50 ks)) je třeba vytvořit speciální jednotku, která toto „dávkování" zajistí. V tomto případě ale nelze potom tisknout objednávku s "alternativními" jednotkami (baleními).
 
Příklad 3:

Základní jednotka:   1 ks
Minimální objednací množství je 50 ks
Alternativní:    1 Ob.  = 50 ks     MIN.MN = 1   (vytvořena jednotka Ob<tečka>)
 
 
Požadavek k objednání
  1 ks   objedná se       50 ks (1 Ob.)
11 ks   objedná se       50 ks (1 Ob.)
53 ks   objedná se     100 ks (2 Ob.)
78 ks   objedná se     100 ks (2 Ob.)

Nové filtrační kritérium

Doplněno do filtračních kriterií Hromadné objednávky příznak "na sklad" ve výchozím stavu "neutrální" (stávající fukčnost).

Neutrální = do zdroje požadavků  zahrnuty všechny PObj.
Zapnuto = do zdroje požadavků zahrnuty pouze PObj. "na sklad" (interní)
Vypnuto = do zdroje požadavků zahrnuty pouze PObj. "odběratelské"

Vlastní úroveň rozpadu konstrukčních celků

Na kartě hromadné objednávky je nyní možnost volby vlastní úrovně rozpadu konstrukčních celků. Zvolená hodnota (úroveň) platí jen pro Hromadnou objednávku a na Konfiguraci rozpadů konstrukčních celků je nezávislá (vzájemně se neovlivňují).
Pokud je pole "Požadovaná úroveň rozpadu" ponechána prázdná (výchozí hodnota), nebo nastavena na "0" => platí základní konfigurace ve ZBOŽÍ / KONFIGURACE / ROZPADY KONSTRUKČNÍCH CELKŮ. 

objhrom50