Navigation:  Výroba >

Týdenní plánování výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na týdenním plánu výroby je možné zobrazit datum potvrzeného termínu z řádku Přijaté objednávky, aby nedošlo k  překročení konečného termínu dodání výrobku.

Nástroj pro plánování výroby: Týdenní plánování výroby realizuje v grafické podobě zpětný návrh plánu výroby. Podkladem pro plánování jsou:

nedokončené výrobní pozice
pokud mají plán výroby pak se tento plánovaný čas upřednostňuje
pokud nemají vytvořen plán výroby pak se využívá termín dokončení pozice
číselník strojů
obsahuje denní kapacity stroje v hodinách

 

Při sestavování týdenních plánu systém pracuje s logikou zpětného propočtu termínů. Pokud výrobní pozice má termín dokončení v den D, pak systém plánuje výrobu tak, aby byla dokončena v den D-1.

Systém zjistí kalkulovanou potřebu času stroje a ode dne D-1 hledá volnou kapacitu stroje zpětně. Tedy v den D-1, D-2 až po dnešní den. Pokud volnou kapacitu najde, naplánuje zde tuto výrobní pozici. Takto plánuje veškeré nedokončené výrobní pozice. V rámci jednoho dne plánuje vždy až po vyčerpání denní kapacity stroje.

Pokud má výrobní pozice vytvořen vlastní plán výroby pak upřednostňuje termíny dle plánu výroby.

Týdenní plánování vytváří provozní pohled na plán výroby, kde kombinuje naplněný plán výroby s nenaplánovanými pozicemi. Na základě týdenního plánování pak může uživatel jednoduše vybrat pozice, jenž chce přesunout do opravdového plánu výroby,

V případě konfliktu, kdy nelze zpětným plánováním umístit výrobní pozici v rámci dostupných kapacit do provozního plánu výroby, systém umístí tuto pozici na nejzazší možný termín zahájení (vzhledem k termínu)  a tuto pozici označí červeně jako konfliktní.

 

Týdenní plánování rozlišuje tyto situace:

 

naplánováno dle termínu před dnešní den = červená barva sloupec PŘED = zakázka po termínu !
naplánováno v plánu výroby na tento týden (7 dní) = zelená barva
naplánováno automaticky dle termínu na tento týden (7 dní) = modrá barva
překročena kapacita na tento týden = červená barva
naplánováno na příští týden = sloupec DALŠÍ 7
naplánováno na pozděěší období = sloupec POZDĚJI
výrobní pozice nemá termín ! = sloupec BEZ, červená barva

 

 

Výkonné funkce v týdenním plánování výroby:

 

Generuj: znovu sestaví týdenní plán výroby (např. po opravětermínu nebo opravy stroje). Tuto funkci musí uživatel spustit každý den znovu, resp. znovu po změně v podkladech.
Označ vše: označí všechny pozice ve výběru pro funkci Plánuj
Odznač vše: odznačí včechny pozice ve výběru
Plánuj: pozice označené v modrém sloupci přesune do plánu výroby

VÝROBNÍ PŘÍKAZY

Plánování výroby prostřednictvím Výrobních příkazů je kompletně zpracováváno elektronicky. To znamená jak příprava Výrobních příkazů, tak jejich „předání“ do výroby a v neposlední řadě i samotné odvádění výroby se děje v rámci výrobního modulu bez nutnosti tisknout a předávat papírové podklady. Po vytvoření výrobního příkazu je třeba jej ODESLAT do systému výroby. Po odvedení práce výrobou si naopak STAHUJE uzavřené Časové karty.

ZADÁVÁNÍ VÝROBY

Počátečním místem pro tvorbu výrobních příkazů je přehled Týdenní plánování výroby. Po vybrání položek se tlačítkem PŘÍKAZ … generují jednotlivé výrobní příkazy.

Generování výrobních příkazů se provádí jednotlivě pro konkrétní datum, stroj případně směnu pomocí označování položek v týdenním plánu výroby (příznak v zeleném sloupci). V okamžiku generování příkazu má uživatel možnost vybrané položky přidat (doplnit) do již existujího výrobního příkazu (nabízí se jen příkazy se statusem Rozpracován), nebo vytvořit příkaz nový. Den, pro který je výrobní příkaz zhotoven je dán datumem v poli Plán na den. Po vygenerování nebo doplnění se příslušný příkaz rovnou otevře a uživatel má možnost jej ještě korigovat. Nejčastěji pravděpodobně pořadí jednotlivých položek příkazu. Toto lze upravovat pomocí šipek vedle pořadového čísla položky nebo rovnou přepsáním čísla položky na novou pozici. Ostatní položky se automaticky posunou a přečíslují. Po vygenerování má automaticky výrobní příkaz status Rozpracován
Položka výrobního příkazu obsahuje kromě základní identifikace i další užitečné informace. Například zda se bude vzrábět z materiálu zákazníka či vlastního, zda byl požadován a schválen referenční vzorek, zda bude požadováno měření jednotkového času dílce, jaké je kritické místo výrobku, jaké jsou požadavky zákazníka. Všechna uvedená pole lze na řádku položky dále upravovat.
Po finální editaci příkazu se tento tlačítkem na kartě příkazu (černá šipka) odešle (zadá) do výroby. Po stisku tlačítka je uživatel ještě dotázán, zda skutečně chce příkaz odeslat do druhého systému – má tedy ještě možnost tuto operaci vrátit. Po úspěšném přenesení výrobního příkazu do systému výroby dostává příkaz automaticky status Ve výrobě a opakované odeslání tohoto příkazu již není možné. Je třeba jej smazat na straně přípravy i na straně výroby a příkaz vytvořit nový.
Výrobní příkaz je možno vytisknout i v papírové podobě pomocí ikony přímo na kartě příkazu. Vytvořené výrobní příkazy jsou v systému ukládány a jejich přehled lze zobrazit prostřednictvím menu VÝROBA / PŘEHLED VÝROBNÍCH PŘÍKAZŮ. Z přehledu doubleclickem lze otevřít detailní kartu jednotlivých příkazů.
Jakmile je splněna podmínka, že všechny položky příkazu jsou odvedeny v plánovaném nebo větším množství, dostává příkaz automaticky status Dokončen.
Status příkazu má tedy tři stavy a mění se automaticky.

 

PŘEVZETÍ VÝROBY

K převzetí dat z výroby slouží tlačítko (černá šipka) na přehledu časových karet na straně dat hlavního systému S4S. Stisknutím tlačítka se z preddefinované cesty převezmou všechny uzavřené (podepsané) a dosud nestažené časové karty včetně jejich položek.

 

Při přebírání jednotlivých položek časových karet jsou získané údaje automaticky zapisovány do detailních karet příslušných výrobních pozic jednotlivých zakázek
Aktualizuje se skutečné množství, čas a materiál na kartě Výrobní položky zakázky, pokud je položka kompletně vyrobena, označí se jako hotovo a vyplní se datum dokončení.
U příkazů kompletně vyrobených se automaticky nastaví status Dokončen.

Naplánované množství

Pokud naplánuju jen část kusů z položky nyní nefunguje to, že položka se po přegenerování plánu objeví 2x. Jedenkrát jako "zelená" naplánované množství a podruhé "modrá" zbytek ....

Příklad:

Výchozí stav – Z13_0122 pol. 004-005, 80 ks s plánovaným datem výroby na 13.2.2013

Vyberte a označte položku, kterou chcete plánovat (zelený sloupec “?”) a ve sloupci “KS” zvolte množství, které chcete v plánu použít – například 40 ks z 80.

Pomocí tlačítka “Plánuj ...” provedete zápis do plánu. Po přegenerování přehledu se položka 004-005 objeví 2x -> 40 ks jako naplánované (zelené) na vybraný den a 40 ks jako stále nenaplánované (modré)

Nyní stejným postupem provedete naplánování zbývajících kusů této položky ... po přegenerování přehledu nyní vidíte položku 004-005 jako naplánovanou po 40-ti kusech na dva různé dny.

Týdenní plánování výroby

Do přehledu "Týdenní plán výroby" je doplněn sloupec "Název operace" i s možností filtrace podle tohoto sloupce - formou rozbalovacího pole, v němž se nabídne seznam názvů operací obsažených v právě zobrazených datech. Pole je ve výchozím stavu umístěno na konci řádku přehledového okna. Je samozřejmě možné jej pomocí funkce "Nastavení designu" přesunout na požadované místo, eventuelně zvětšit.

Tydenni_plan_Název_operace

Do Týdenního plánu výroby je také doplněno filtrační kritérium "je na řadě".