Navigation:  Sklad >

Stav skladu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehledová sestava stavu skladů zobrazuje aktuální přehled stavu zboží na skladech

Přehledová sestava stavu skladu obsahuje informace, které navazují na logistický systém evidence zboží na cestě a evidence zboží v dosud nevyřízených požadavcích zákazníků. Tlačítko Generuj je schopno vygenerovat zeleně podbarvené hodnoty na cestě (vystavené objednávky nedodané) a požadavky (nevyřešené požadavky na přijatých objednávkách). V případě konstrukčních celků se hodnoty na cestě a požadavky načítají do jednotlivých dílů. Tato informace se generuje do databáze jako pracovní informace a je viditelná pro všechny ostatní uživatele. Tato funkce ale automaticky nereaguje na vznik nových dokladů a proto je nutné ji nechat pravidelně přepočítat.

Ovládací prvky přehledové sestavy        

suma        sečte stav zboží na skladech podle zadaných výběrových kriterií a zobrazí součtové okno, kde najdete tyto informace:

počet vět ve výběru (zboží)
celkové množství na skladě (pozor může dojít ke sčítaní množství různých měrných jednotek ks, kg,)
součet hodnot v Kč

Tlačítko SUMA může uživatel vidět pokud má přístupová práva na úrovni S2 (na modul) a zároveň B2 (nákupní ceny) a zároveň U2 (i prodejní ceny). Jestliže uživatel nesplňuje jednu z těchto podmínek, SUMU neuvidí.

naceste        hromadně aktualizuje doplňkové informace o množství na cestě, v požadavcích a v přípravě

dostupnost         provede přepočet dostupnosti na skladě

txt.atributy        hromadně aktualizuje informace o množství  textových atributů skladem

manipul        otevře parametry pro hromadné maniplulace ve skladových kartách

stitky        otevře  nastavení tisku štítků čarových kódů

 

 

Možnost "uzamčení" hodnot minima a optima na skladové kartě

Na konkrétní skladové kartě je možné zamknout proti editaci pole MINIMAL a OPTIMAL - ikonka "zámek" (výchozí stav ODEMČENO).

Možnost zamčení polí MINIMAL, OPTIMAL

Možnost zamčení polí MINIMAL, OPTIMAL

 

ODEMČENO        - hodnoty 'Minimal' a 'Optimal' lze nastavit ručně i automatem.

ZAMČENO        - hodnoty 'Minimal' a 'Otimal' nelze nastavit automatem, lze je editovat pouze ručně.

Skladové karty se zapnutým zámkem se nenabízejí ve zdroji funkce "Nastavení minimálních a optimálních stavů zásob" (menu SKLAD -> ADMINISTRACE SKLADŮ). Do kriterií výběrů na této kartě je přidán příznak "Zamčené" = NE, který je ale byl needitovatelný - jen, aby bylo vidět, že se zamčenými kartami se nepočítá.

Na přehledovou sestavu "Stav skladu" přidáno filtrační kriterium "Zamčené", aby bylo možné takové karty v přehledu vyhledat.

 

 

Možnost skrytí cen - "brýle"

Na Skladovou kartu a na Stav skladů na záložku Speciál přidány "brýle", které umožní dočasné skrytí cen pro případ, že pracujete se skladovou kartou přímo před zákazníkem..

Skladová karta zboží - s možností dočasného skrytí cen ("brýle")

Skladová karta zboží - s možností dočasného skrytí cen ("brýle")

 

Přehledová sestava STAV SKLADU - s možností dočasného skrytí cen ("brýle").

Přehledová sestava STAV SKLADU - s možností dočasného skrytí cen ("brýle").

 

ButonBryle        - tlačítko skryje/zobrazí veškerá cenová pole v přehledu Stavu skladu nebo na konkrétní skladové kartě.

 

Centrální skladová dostupnost  

Výpočet spravedlivé skladové dostupnosti ukládá výsledek do centrálních dat a je tedy společný všem uživatelům. Lze využít pro tyto situace:

uživatel vidí s jak starou informací pracuji, pokud kontrolují dostupnost
uživatel může kdykoliv spustit přepočet dostupnosti pokud udělal podstatný krok pro změnu (příjem zboží, nová přijaté objednávka, storno objednávky, změna objednaného množství)
správce může zautomatizovat výpočet dostupnosti jako úlohu, která běží na serveru např. každý den ráno !

stav.skladu

Skladová evidence s řízením plošných rozměrů (koberce a kabely)

V rámci skladové evidence je možné evidovat plošné rozměry (šířka, délka) zboží. Systém tak je schopen dodávat informace o plošných rozměrech zaskladněného materiálu v případě, kdy základní měrnou jednotkou tohoto materiálu jsou např. m2 . Současně je tento systém využitelný pro evidenci jednoho jediného rozměru (např. délky kabelů).  Pro položky, u kterých chcete použít evidenci plošných rozměrů musíte na technické kartě zboží zadat způsob řízení výrobních čísel hodnotou 3. Pro tyto položky potom příjemka, výdejka nebo převodka vyžaduje zadání plošných rozměrů. U výdejky a převodky musíte navíc vyplňovat jaké zbytky vzniknou po provedení skladové operace.Systém kontroluje množstevně shodu základní měrné jednotky s navrženým objemem v evidenci plošných rozměrů. Na skladové kartě je tlačítko Rozměry, které ukazuje a příp. i tiskne dostupné rozměry zboží na skladě. V menu Logistika je nový příkaz pro řízení plošných rozměrů. Tento příkaz umožňuje přehledy na obrazovce s různými výběry a tříděním. Pro tento příkaz je dostupný i tisk. Při povolení editace je možné využít tohoto přehledu i pro administraci plošných rozměrů.

Hromadné označení položek

Filtrace OZNAČ funguje nově nad stavem skladu jako hromadné označení položek.

hromadne.oznac

 

Poslední výdej

Nad Stavem skladu (do záložky Special) byla přidána filtrace zboží tam, kde  byl/nebyl  proveden výdej - funguje pouze pokud je zadáno jedno z hraničních datumů Do, Od a Od Do

Pro SQL je vytvářeno View, které potřebuje ve filtraci upravit zápis hodnoty data a také v sub infu změněno MNOZSTVI na SKLAD.MNOZSTVI.

Pro Formulář SUMA zajištěno zobrazení SUM hodnot - zde docházelo ke snaze minimalizovat počet tabulek v dat zdroji.

vydejod-do