Navigation:  Výroba > Tipy - výroba > Dodatečné předání výroby do kooperace >

Skutečná cena kooperace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při odvádění kooperace se tvoří skladové doklady na definovaný sklad kooperace. Prvotně se jako hodnota příjmu na sklad kooperace se použije cena kooperace převzatá z kalkulace výrobku (z technologického postupu). Tuto cenu je možné ovšem později zpřesnit podle skutečně fakturované ceny kooperantem.

Aby tuto úlohu mohl systém zdárně provést je třeba zajistit jednoznačnou vazbu mezi doklady tak, aby bylo možné dohledat, ke které výrobní kooperaci patří konkrétní položka na Přijaté faktuře. Tyto vazby zajistíte dodržením následujícího postupu:

 

Výrobní operace -> Vystavená objednávka kooperace (objednávku lze generovat nad Přehledem výroby i nad Přijatou objednávkou, výrobky však musí být již předány do výroby!! => Musí již existovat výrobní operace!!)

 

pozor na Vystavené objednávce se NESMÍ stejné výrobky kumulovat!! Došlo by tím ke ztrátě jednoznačných vazeb. V případě potřeby použijte "jen" kumulační tiskovou sestavu.

 

Vystavená objednávka kooperace -> Přijatá faktura

 

Jestliže tento postup bude dodržen a budou existovat příslušné vazby, pak Výrobní robot bude schopen dohledat skutečnou cenu kooperace a opraví příslušné skladové doklady, včetně příjemky rozpracované výroby a samozřejmě příjemky hotového výrobku.

 

note2 Je možné realizovat i vazby, kde k jedné objednávce existuje více Přijatých faktur nebo k více objednávkám existuje jedna Přijatá faktura. Je však vždy potřeba dodržet pravidla generování.

 

note2 Jestliže, z důvodu nedodržených nebo porušených vazeb, nebude schopen Výrobní robot cenu z Přijaté faktury dohledat, použije cenu z výrobního rozpadu příslušné objednávky.