Navigation:  Operativa > Porady >

Nový zápis z porady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nového úkolu můžete provést několika způsoby:

1.V menu Porady - Nový zápis z porady (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem porad kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem porad kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

 

Vporady

"Zápis z porady" obsahuje:

hlavičku (kdo vede, kdo zapsal, seznam pozvaných účastníků, seznam přítomných účastníků, od kdy (včetně času) a trvání v hod, kde, a na jaké téma byla resp. bude porada vedena
funkce generování proaktivity = pozvánek na poradu pro osoby dle seznamu plánovaných účastníků. Tato funkce nabízí následným dotazem tři varianty genrování proaktivit:

 Samostatná- vygeneruje se prázdná proaktivita s vazbou na kartu Porady. Uživatel ji může upravit dle potřeby a teprve potom odeslat.

 Všem pozvaným- pro každého "pozvaného" se vygeneruje a rovnou odešle jedna předvyplněná proaktivita, která obsahuje text z pole "Téma" a slovní odkaz na číslo porady.Samozřejmě také vazbu na kartu porady

 Samostatná + seznam- vygeneruje se prázdná proaktivita s předvyplněným seznamem pozvaných. Uživatel ji může upravit dle potřeby a teprve potom odeslat včetně distribuce dle seznamu uživatelů.

Na kartě Porady se vybírají OBCHODNÍCI, ale do proaktivity se plní UŽIVATELÉ. Jestliže k vybranému obchodníkovi neexistuje uživatel, proaktivita se vytvoří také (ovšem s obchodníkem, kterého je možno následně opravit, nebo proaktivitu smazat), ale uživatel je upozorněn zprávou: "Některým pozvaným nebylo upozornění odesláno. Zkontrolujte vazbu Obchodník x Uživatel!"

řádkové informace: jednotlivé detailní body porady (obdoba např. řádků nabídek)
obsah jednoho bodu porady: kdo zapsal, kdo vede, název + detailní popis + seznam návrhů opatření resp. řešení + hlavní zodpovědná osoba (majitel procesu) + seznam zodpovídajících osob (může jich pro jeden Bod nebo Opatření i víc, poklepáním na pole Zodpovídá se nabídne seznam s možností výběru) + termín řešení + příznak splněno/nesplněno + datum vyřešení . Jeden bod porady může mít několik různých opatření (1. pro šéfa, 2. pro logistiku, 3. pro obchodníky). Budou zde tedy různé termíny a různé zodpovědnosti.
funkce generátoru úkolů nad celým zápisem z porady nebo generátor nad jedním bodem porady vygeneruje úkoly s konfigurovatelnou prioritou. Vygeneruje se sada úkolů pro jednotlivé zodpovědné osoby s termínem a obsahem dle bodu porady. Tato funkce nabízí dvě varianty generování:

 Pouze opatření        - vygeneruje úkoly pouze podle položek Opatření pro zodpovědné osoby na nich uvedené

 Body + opatření        - vygeneruje úkoly jak z Bodů porady tak i z Opatření pro zodpovědné osoby na nich uvedené

V kartě záznamu z porady + v kartě bodu porady ukázat všechny související úkoly
možnost vygenerovat doplňkový úkol mimo rámec hromadného generátoru úkolů
funkce kontrola plnění aktualizuje příznaky a datumy splnění pro jednotlivé body porady pokud jsou podřízené úkoly všechny splněny
funkce zkopíruj do nové, kdy předchozí zápis z porady se stane vzorem pro plánování nové porady (bez opatření a plnění)
tisk zápisu z porady
přehled porad
přehled bodů porad
přehled opatření z porad

Porady

Na záložce Body porady v poli ZODPOVÍDÁ je možné zadat více obchodníků (dvojklikem).

Pokud zadám více obchodníků, je třeba je zohlednit při hromadném generování úkolů z bodů porady (tlačítko vedle žlutého plus) - pro každého řešitele je vygenerován samostatný úkol.

Délka pole PORAD POL / SMAN ID1 byla rozšířena z 16 na 120 znaků

porad.zodp