Navigation:  Zakázky > Banky a platby >

Nový bankovní výpis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ruční vkládání probíhá standardním způsobem pro vyplňování nových záznamů jako v celém Soft4Salu. Prvním krokem by mělo být vygenerování identifikačního čísla, viz modré políčko. Dále naplnění políček s číslem účtu, číslem výpisu a datumem vzniku výpisu. Pokud Váš tiskový výpis obsahuje hodnoty původního, konečného zůstatku, kreditu a debetu, doporučujeme tyto informace doplnit do karty bank. výpisu taktéž. Později bude pomocí těchto polí provedena kontrola správnosti zápisu řádek. Dalším krokem je doplnění řádek. Po dokončení se můžete o správnosti vkládání přesvědčit stisknutím tlačítka PlusZlute.

 

 

Přehled znamých formátů bankovních výpisů v Soft-4-Sale

Za poslední rok přibyly nebo byly pozměněny další formáty bankovních výpisů pro importování do Soft-4-Sale. Nabízíme proto menší rekapitulaci přehledu všech dostupných bankovních formátů, které můžete využit v S4S.

CitiBank
Commerz Bank MT940
Česká spořitelna GPC
ČSOB txt
ČSOB GPC
Fio Banka GPC
GE Money Bank
Gemini
Gemini5
GPC (Komerční banka)
IPB GPC
MT940
Multicash
Ober Bank
Reiffeisen Bank ABO
SIPO
Unicredit Bank
Volksbank
Živno banka

 

Doplnění nových řádků na bankovní výpisy

Při práci s bankovními výpisy máte možnost přidání nového řádku bankovního výpisu přes pravé tlačítko myši. Systém nabídne v tzv. pop-up menu s dostupnými funkcemi. Tuto funkčnost jistě využijete například pokud potřebujete na bankovním výpise jednu kumulovanou platbu "rozepsat" do jednotlivých řádků z důvodů párování na faktury.

Řádek bankovního výpisu tedy lze:

 

kopírovat

a následně

 

vložit před řádek, na němž právě stojíte
vložit za řádek, na němž právě stojíte
vložit na začátek vloží kopii řádku na úplný začátek výpisu (jako první řádek)
vložit na konec vloží kopii řádek na úplný konec výpisu (jako poslední řádek)
přepsat vloží kopii řádku na místo řádku, na němž právě stojíte

 

Pop-up menu pro práci s řádky dokumentu

 

Nová položka vloží před řádek, na němž právě stojíte, řádek nový, prázdný

 

Na řádku bankovního výpisu najdete také pole "STŘEDISKO" a "ZAKÁZKA" s možností ručního výběru z rozbalovací nabídky.

tip2Při párování se doplní do řádku výpisu Středisko a Zakázka podle napárované faktury

tip2Při přebírání bankovního výpisu do Ekonomiky se podle konfigurace v účetnictví (menu EKONOMIKA -> KONFIGURACE -> ÚČETNÍ KONFIGURACE) přenáší i Středisko a Zakázka do účetního dokladu.

 

Paměť nastavení posledního adresáře importu bankovních výpisů

Při importu bankovních výpisů systém nově nabízí jako první možnost poslední zvolený adresář umístění výpisu. Předchází se tak zdlouhavému dohledávání umístění adresáře s obsahem bankovních výpisů.

 

Zahraniční bankovní výpisy

Samozřejmostí v sekci bankovních výpisů je import zahraničních bankovních výpisů (v jiné měně). Systém sám dokáže rozpoznat řádky v jiné měně a částky na těchto řádcích naimportuje i s příznakem jiné měny na výpise. Na základě předcházejících výpisů sám přidělí měnu. Přepočet částek jiné měny na Kč (s použitím zaokrouhlení na haléře) se provede na základě doplnění aktuálního kurzu.

 

Párování Plateb zahraničních faktur

V případě zaznamenání platby u zahraničního výpisu, nedojde-li k automatickému propárování, pak systém nabídne jen faktury, které jsou vedeny v měně stejné jako výpis a navíc na prvním místě se zobrazují faktury, jenž se dlužnou částkou nejvíce blíží platbě na výpise.

 

Druhá cizí měna při platbě faktur

Bankovní výpisy umí řešit i situace, kdy je faktura v cizí měně zaplacena jinou cizí měnou. Například faktura vystavená v USD je zaplacena bankovním výpisem z účtu vedeným v EUR. Tato akce vždy vyžaduje uživatelský zásah a nutnost znalosti výše částky zaplacené v "původní" měně. Tato informace bývá obvykle uvedena na bankovním výpise v textové poznámce.

 

Po použití tlačítka "Páruj" na bankovním výpise se k dohledaným fakturám se hodnoty z importovaného pole ČÁSTKA (bílý popis) přenesou do pole ČÁSTKA (žlutý popis) k zapsání do faktur. Jestliže na propárované faktuře je nalezena jiná cizí měna, než ve které je veden bankovní účet, zapíše se tato měna také do pole MĚNA (žlutý) popis. Takové položky je pak možné přímo na bankovním výpise odfiltrovat, a následně dořešit, pomocí příznaku "neshodná měna".

Uživatel je na tuto skutečnost ještě upozorněn ...

Upozornění na rozdílnost měn při ručním "párování" s fakturou.

Upozornění na rozdílnost měn při ručním "párování" s fakturou.

 

Upozornění na rozdílnost měn při hromadném párování s fakturami.

Upozornění na rozdílnost měn při hromadném párování s fakturami.

 

BankovniVypisPriznakNeshodnaMena- trojstavové tlačítko vybere nebo skryje položky výpisu, kde měna faktury není shodná s měnou platby. K filtraci položek dochází ihned po změně stavu příznaku.

 

BankovniVypisVeViceMenach-01

 

Zpárovaný bankovní výpis - faktura vystavená v jiné měně než je měna platby (bankovní účet v EUR).

 

pozor  Před zapsáním plateb do faktur proveďte kontrolu tímto příznakem, jestli váš výpis neobsahuje položky zaplacené v jiné měně než je vystavena faktura.

 

U takových položek ručně zmodifikujte částku k zapsání do faktury podle informací z banky uvedených v popisném poli bankovního výpisu. Systém sám dopočítá "pomocný" kurz vůči odepsané částce v tuzemské měně. Tento kurz je pak spolu s částkou v měně faktury zapsán do platby faktury.

 

BankovniVypisVeViceMenach-02

Podle informací banky změňte částku na skutečnou platbu, která byla provedena v měně shodné s fakturou.

 

Tím se docílíte toho, že faktura je "uhrazená" ve stejné měně jako byla vystavena. Pokud se jedná o kompletní platbu faktry systém dopočítá vůči platbě v tuzemské měně i kurzový rozdíl tak, aby faktura byla v cizí i tuzemské měně zcela uhrazena.

 

BankovniVypisPlatbaVeFakture

Platba faktury v USD provedená bankovním výpisem z účtu vedeného v EUR.

 

note2 Stejným způsobem můžete vyřešit i platbu tuzemské faktury z účtu v cizí měně, nebo i platbu zahraniční faktury z účtu v tuzemské měně.

 

Pole ČÁSTKA, MĚNA a KURZ (se žlutým popisem) se přenáší i do modulu Ekonomika, takže i v účetnictví je je platba zapsána ve stejné měně jako byla vystavena faktura. Systém pak je schopen správně vypočítat i kurzový rozdíl plateb.

 

BankovniVypisNeshodnaMenaEkonomika

Položky bankovního výpisu převzaté do modulu Ekonomika - v různých měnách.

 

 

Odstranění záznamu o platbě

Zrušením zdrojového dokladu plateb se odstraní i záznam o platbě. Například smazáním 'zapsaného' řádku v bankovním výpise se odstraní i zapsaná platba v související faktuře.

Ale také editací již 'zapsaného' řádku v bankovním výpise se odstraní záznam o platbě v související faktuře. Současně se také odstraní i záznam o 'zapsání' (příznak a datum) přímo na editovaném řádku výpisu, aby zapsání platby do faktury uživatel musel vynutit znovu. Tato funkce reaguje na editaci polí Variabilní symbol, Doklad - díky kterým by mohlo dojít k zapsání platby do úplně jiného dokladu - a dále polí určeným k zápisu do dokladu, tedy ČÁSTKA, MĚNA, KURZ, které zase ovlivňují výši zapsané platby.

 

note2 Smazáním celého bankovního výpisu jako celku se taktéž odstraní záznamy o platbě v souvisejících dokladech.