Navigation:  Operativa > Kniha jízd >

Nové vozidlo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zadání vozidla

Při otevření karty vozidla můžete zadat řadu údajů, z nichž jsou důležité především:

SPZ: Jednoznačná identifikace vozidla jeho poznávací značkou
Popis: srozumitelné označení vozidla
Řidič: jméno obchodníka, který s vozidlem nejčastěji jezdí. Pro tohoto obchodníka je vozidlo automaticky vybráno při automatickém generování jízdy ze Záznamu spisové služby.
Počáteční stav tachometru: údaj o stavu tachometru před prvním zápisem do knihy jízd.
Aktuální stav tachometru: údaj o stavu tachometru po poslední jízdě. Tento údaj se automaticky aktualizuje.
Spotřeba dle TP: slouží k srovnávání reálné spotřeby se spotřebou udanou výrobcem vozu.
Skutečná spotřeba: používá se pro uskutečněné jízdy. Tento údaj je přepočítáván pomocí tlačítka PŘEPOČÍTAT JÍZDY.
Objem nádrže: maximální množství pohonných hmot, které může být ve vozidle natankováno.
Počáteční stav nádrže: stav nádrže před prvním zápisem do knihy jízd.
Současný stav nádrže: tento údaj je pochopitelně spíše orientační. Jeho hodnota se průběžně aktualizuje, ale je vhodné jej co nejpřesněji zadat před přepočítáním jízd.
Kromě těchto údajů je vhodné zapsat i řadu termínů, které slouží pro upozornění na důležité okamžiky jako platby ručení, prohlídky STK, výměny oleje a filtrů a prohlídky vozidla.

Velmi potřebným nástrojem je tlačítko PŘEPOČÍTAT JÍZDY, které slouží k opravě dat o vozidle a jeho jízdách.Přepočet je nutný především po změnách starších jízd (změně počtu ujetých kilometrů, vymazání jízdy, vložení nové jízdy mezi již zaevidované jízdy) a dále po generování nové jízdy ze Záznamu spisové služby.Výsledkem přepočtu je aktualizace údajů jednotlivých jízd (Tachometr počátek, Konec, Nádrž před, Nádrž po jízdě) a následná oprava hodnot na kartě vozidla (Aktuální stav tachometru, Skutečná spotřeba, Současný stav nádrže).Pokud plánujete kompletní přepočet, je před ním nezbytné aktualizovat údaj o současném stavu nádrže. Tento údaj ovlivňuje vypočtenou skutečnou spotřebu paliva. Hodnota pochopitelně nemusí být přesná, jedná se spíše o orientační údaj ve smyslu prázdná (0), polovina (objem nádrže podělen dvěmi), plná (objem nádrže).

 

vozidlo

Přepočet knihy jízd

Slouží ke zpětnému dopočítání údajů o vozidle a jeho jízdách. Můžete zde  omezit přepočítávané období počátečním termínem (termínem, před kterým v žádném případě nedošlo ke změně v zadaných jízdách) a dále navolit, které údaje chcete aktualizovat.

Přepočítat tachometr: tato volba je určena pro aktualizaci údajů o tachometru v jednotlivých jízdách a současně na kartě vozidla. Je zcela nezbytná po vložení starší jízdy.
Přepočítat nádrž: obdobně jako předchozí příkaz modifikuje nejen údaje o jízdách, ale i o samotném vozidle. Doporučujeme používat v kombinaci s přepočtem spotřeby, v opačném případě používá pro určení stavu nádrže spotřebu z karty vozidla a tudíž dochází k modifikaci konečného stavu nádrže.
Přepočítat spotřebu: volba zaručí aktualizaci skutečné průměrné spotřeby na kartě vozidla. Pokud je tato volba aktivní spolu s přepočtem nádrže, zaručuje, že pro uskutečněné jízdy bude použita reálná spotřeba, a tudíž budou věrohodné stavy nádrže po jednotlivých jízdách.