Navigation:  Logistika > Reklamace >

Nová reklamace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Reklamace na dodavatele přímo na kartě firmy dodavatale

V případě práce s reklamacemi máte následující problémy:

Máte nutnost sledovat objem reklamací  za rok vztažený k obratu a S4S neumí vrátit celkovou hodnotu reklamací u jednoho dodavatele, s časovým omezením, nad přehledem reklamací.
Záložka Reklamace existuje na obchodní kartě kontaktu, ale přijaté i vystavené reklamace se zobrazují jen u zákazníka, který reklamaci uplatnil.
Chybí Vám také tiskový formulář reklamace, který by ukazoval stav reklamace.
U reklamací postrádáte reference na prodejní doklad. Tím může být u přijaté reklamace vystavená faktura nebo prodejka; u vystavené reklamace přijatá faktura. V tuto chvíli na to nejsou vhodná políčka. Tento údaj by se měl tisknout na jednotlivých protokolech (vždy jen relevantní reference, ne obě).

Všechny tyto body jsou  doplněny do standardní funkčnosti.

 

Karta reklamace

reklamace

 

Na kartě reklamace najdeme:

stav rozpracovanosti
zadáno
urgováno
opraveno
zařízení  Na kartě reklamace se nabízí k výběru v poli Zařízení všechna zařízení evidovaná na firmy uvedené v polích Odběratel a Dodavatel. Při generování reklamace ze servisního zásahu se přenese "zařízení" uvedené v hlavičce servisního zásahu.
Konec záruky v řádku reklamace dopočítávat z faktury plus 24 měsíců (případně konfigurovatelně)
Na závěr tiskové sestavy “Vyřízení reklamace“ byly doplněny údaje o převzetí (zákazník převzal + razítko a podpis)
Do řádku reklamace byly přidány dvě finanční pole. Kolik jsou náklady na opravu pro dodavatele/odběratele s možností sčítat a vyhodnocovat jak dodavatele, tak odběratele nákladově.
U vyřízené reklamace u odběratele byla doplněna možnost zadání telefonního čísla na pevnou linku + mobil z karty kontaktů a otevírací doba (opět z karty kontaktů, pole infolinka).
U vystavené reklamace byly do tiskové sestavy doplněny podpisy “Předal“ a “Převzal“ dle standardu.
Do přehledu reklamací bylo doplněn sloupec “MĚSTO ODB“
Na kartu reklamace byl doplněn statut oprávněná/neoprávněná reklamace jak k zákazníkovi, tak dodavateli. S tím souvisí doplnění stavů na související formuláře (kritéria pro tisk přehledů, křížové tabulky)
Opraven výběr faktur k reklamaci danému zákazníkovi. Nyní se nabízí pouze faktury vystavené k danému odběrateli.
Pole dodáno v řádku reklamace má vazbu na příznak dodáno v reklamaci
Při výběru/zadání zakázky, které se daná reklamace týká, systém automaticky nabídne pouze vystavené faktury z dané zakázky. Stejná logika platí i u faktury přijaté z dané zakázky, tzn., faktury přijaté.

 

tip2 Nad kartou reklamace lze vygenerovat požadavek na Opravu.

 

tip2 Použitím generátoru Reklam! nad kartou Reklamace dojde prakticky ke zkopírování stávající Reklamace do nové. Včetně záznamů do Poznámky a přehledu Souvisejících dokladů.

 

Příznak, který rozlišuje směr reklamace (Vystavená nebo Přijatá) je doplněn dalším příznakem, díky kterému můžete Reklamaci prohlásit za "interní". Nikdo tedy nereklamuje zboží nebo službu vám, ani vy ji nereklamujete někomu jinému, ale v rámci vnitřních procesů jste odhalili nejakou neshodu a chcete mít o ní záznam a přehled o jejím řešení.

 

note2 Příznak "INTERNÍ" najdete na kartě Reklamace, ale také jako filtrační kritérium na Přehledu, Tisku přehledů a Křížových tabulkách reklamací (a zboží v reklamacích).

 

Na kartě Reklamace je umístěn vpravo od textového popisu směru. Kombinací stavu obou příznaků dosáhnete všech tří možných směrů reklamace. Výchozí stav při vygenerování nové Reklamace nastaven na "PŘIJATÁ" = Ano, "INTERNÍ" = Ne (nejedná se o interní reklamaci).

 

note2 Při generování Reklamace "z výroby" jako reakce na odvedení zmetků se nastavují příznaky na "PŘIJATÁ" = Ano, "INTERNÍ" = Ano (jedná se o interní reklamaci).

 

Na přepínání různých kombinací příznaků karta Reklamace reaguje změnou pozadí indikačního pásu v záhlaví karty Reklamace. Stejnou barvou se pak podbarvuje i sloupec SMĚR na Přehledu reklamací a Přehledu zboží v reklamacích.

 

vystavená (neinterní) >> modrá        (stav příznaků: vypnuto / vypnuto)
přijatá (neinterní) >> červená                (stav příznaků: zapnuto / vypnuto)
interní (přijatá) >> žlutá                (stav příznaků: zapnuto / zapnuto)

 

tip2 INTERNÍ reklamace je vždy současně i PŘIJATÁ. Zapnutím příznaku INTERNÍ se přepne druhý příznak vždy do směru PŘIJATÁ.

 

karta Přijaté reklamace (červené podbarvení i v přehledu)

karta Přijaté reklamace (červené podbarvení i v přehledu)

 

karta Vystavené reklamace (modré podbarvení i v přehledu)

karta Vystavené reklamace (modré podbarvení i v přehledu)

 

karta Interní reklamace (žluté podbarvení i v přehledu)

karta Interní reklamace (žluté podbarvení i v přehledu)

 

tip2 Interní reklamace například vzniká v systému automaticky generováním při odvádění výrobních operací, jako jedna z reakcí na evidenci zmetků.

 

V Přehledu reklamací i v Přehledu zboží v reklamacích jsou jednotlivé záznamy pro lepší vizuální orientaci barevně odlišeny stejným způsobem jako indikační pás na kartách reklamací.

 

Barevné odlišení směrů reklamace v přehledu.

Barevné odlišení směrů reklamace v přehledu.

 

 

Dohledávání e-mailové adresy při odesílání elektronicky

V rámci funkce odesílání dokladu jako PDF přílohy e-mailem se dohledává e-mailová adresa, komu chcete zprávu odeslat. Protože doklad Reklamace může mít tři různé "směry", doshledává se adresa takto:

přijatá                adresa se dohledává u kontaktní osoby nebo firmy "odběratele"
vystavená                adresa se dohledává u kontaktní osoby nebo firmy "dodavatele"
interní                adresa se dohledává u kontaktní osoby nebo firmy "odběratele"

 

 

Možnost volby typu reklamace (přijatá nebo vystavená) při generování nad servisním zásahem.

Při generování reklamace ze servisního zásahu se zobrazí dotaz zda se má generovat Přijatá či Vystavená reklamace (rozšířená varianta původního dotazu). Dle odpovědi se zařadí FIRMA do pole Odběratel nebo do pole Dodavatel a nastaví se příznak na Přijatou či Vystavenou reklamaci.

 

srv_reklamace

 

 

Výběr položek Reklamace k tisku

Pro tiskové sestavy "vyřízení reklamace" a "vyřízení reklamace EN" je do náhledu před tiskem vloženo dialogové okno, které umožní vybrat konkrétní položky, které chcete právě teď vytisknout.

Může totiž nastat situace, že na kartě Reklamace evidujete třeba dvacet položek, ale vyřizujete a řešíte je se zákazníkem postupně. Potřebujete tedy vyřízení reklamace vytisknout pouze s těmi položkami, kterých se to skutečně týká.

 

Možnost výběru položek pro tisk "vyřízení reklamace".

Možnost výběru položek pro tisk "vyřízení reklamace".

 

Funkčnost je navržena tak, že pokud chcete tisknout všechny položky, pouze na tomto okně potvrdíte tlačítkem      OK     . Jestliže jednu (nebo více) z položek označíte, vytisknou se pouze ty označené.

Použitím tlačítka     Zrušit     se akce přeruší, nic se nevytiskne a můžete opakovaným náhledem před tiskem vybrat položky znovu.