Navigation:  Sklad > Skladové analýzy >

Nesrovnalosti vydaného a prodaného zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Analýza nesrovnalostí vydaného/prodaného zboží

nesoulad.zbozi

Formulář obsahující příslušné funkce je rozdělen do tří částí:

1. Výběr typu dokladů a nastavení omezujících kritérií

Jak už název napovídá, v této části lze rozhodnout o typu dokladů, které budou vyhodnoceny. Pro zvolené typy zde můžete nastavit omezující kritéria a použití rozpadu konstrukčních celků. Rozpad celků se nastavuje pro každý typ dokladu zvlášť, protože jsou časté případy, kdy se ze skladu vydávají díly, ale fakturuje se konstrukční celek. Vyhodnocení po rozpadu konstrukčních celků může v závislosti na stabilitě jejich složení vykazovat nadbytečné rozdíly.

2. Nastavení tiskové sestavy

V této části můžete měnit pohledy na připravená data, nastavit způsoby vyhodnocení a pomocí kritérií omezit data zobrazená na tiskové sestavě. Lze zde také upravit barvy použité v tiskové sestavě k odlišení jednotlivých sekcí.

Možnosti:

TYP TISK. SEST. - zatím pouze jeden typ tiskového výstupu

ŘAZENÍ - způsob seřazení dat v tiskové sestavě. Volba dle seskupení způsobí seřazení dat dle hodnoty pole použitého v SESKUPENÍ 1. Volby finanční rozdíl a množstevní rozdíl mají za následek seřazení dat dle absolutní hodnoty finančního resp. množstevního rozdílu. Zbývající možnosti jsou standardní.

SESKUPENÍ 1 - 4 - pomocí těchto nastavení lze řešit různé požadavky na způsob vyhodnocení rozdílů mezi vydaným a fakturovaným/prodaným množstvím zboží. Například: je-li zboží vydané na pobočku firmy zákazníka (ve výdejce je FIRMA pobočka) a faktura je vedena s odběratelem FIRMA, pak prosté párování přes název odběratele nutně vykazuje rozdíly. Pro tento případ je zde možnost seskupit údaje dle IČO. Naproti tomu zase seskupení dle IČO vykáže rozdíly v případech porovnání výdejek s prodejkami, kde se často vyskytují jména zákazníků bez evidovaného IČO. V možnostech seskupování se objevuje i volba číslo zboží. Tato volba funguje v podstatě pouze jako další třídící kritérium - dle čísla zboží se záznamy párují vždy (i pokud není tato volba použita). Na přání zákazníka je zde doplněna možnost seskupení dle střediska. Použití této volby je poněkud problematické, protože existuje možnost, že v dokladech středisko chybí. Další možnou příčinou problému párování dle střediska jsou případy, kdy výdejka je vedena s jiným střediskem než faktura. V těchto případech nutně dojde k výskytu rozdílů, přestože dle čísla zboží, IČO a názvu může být shoda. Pokud budete chtít použít volbu středisko můžete k eliminaci nadbytečných rozdílů využít volbu ignorovat středisko při výpočtu rozdílů. Pak se tato volba chová stejně jako volba číslo zboží - jako další třídící kritérium, přičemž se tato sekce objeví na tiskové sestavě na příslušném místě. Pokud ve dvou po sobě jdoucích volbách seskupení vyberete stejnou možnost, na tiskové sestavě se objeví pouze první z nich. Toho lze využít v případě, že budete chtít data vyhodnotit pouze podle jednoho z polí - např.: dle IČO není žádný rozdíl, ale dle IČO a názvu firmy se již rozdíly vyskytují z důvodu odlišných názvů firmy v dokladech. V seskupení 3 a 4 je kromě toho možnost nepoužít - příslušné úrovně nebudou na sestavě zobrazeny a párování bude provedeno pouze dle polí v seskupení 1 a 2. Vzhledem k množství údajů na tiskové sestavě je zde možnost nastavit barevné rozlišení jednotlivých sekcí. Pokud nebudou vyhovovat výchozí barvy, lze je upravit doubleclickem na příslušném barevném poli vedle popisu SESKUPENÍ x.

KRITÉRIA:

manko - pokud zvoleno ano, zobrazí se pouze případy s větším množstvím vydaného zboží oproti fakturovanému.
rozdíl Kč a rozdíl ks - zde zadané hodnoty jsou chápány jako absolutní (pokud není použita volba manko, zobrazí kladné i záporné rozdíly). V případě použití rozdílu finančního jako filtru je třeba vzít v úvahu fakt, že tyto rozdíly jsou vypočteny na základě rozdílu množstevního a prodejní ceny platné k okamžiku vytvoření zdrojových dat. V případech zboží s nevyplněnou cenou pak nebudou příslušné záznamy v tiskové sestavě zobrazeny, přestože množstevní rozdíl vykazují. Ve výchozím stavu sestava zobrazuje všechny vyhodnocované záznamy. Pokud budete chtít zobrazit pouze rozdílné záznamy, použijte některé z kritérií rozdíl, přičemž vyplňte pouze pole od (např.- rozdíl ks od: 0.001). Pokud naopak budete chtít zobrazit pouze shody, doplňte v jednom z těchto kritérií do pole do: hodnotu 0 (nula).
zbývající kritéria se chovají podle očekávání jako filtry dle příslušných polí.
včetně seznamu dokladů - za/vypnutí zobrazení příslušných položek dokladů
ignorovat středisko při výpočtu rozdílů - popsáno výše

3. Ovládací část

obsahuje 2 příkazová tlačítka Výmaz sloužící k nastavení výchozích hodnot kritérií v části, vedle níž se nachází a tlačítko Ukaž, pomocí kterého se spustí vyhodnocení dle nastavených parametrů a zobrazí se náhled tiskové sestavy. Na rozdíl od formulářů podobného typu zde není tlačítko Tisk pro přímý výstup na tiskárnu z důvodu možnosti vytváření velmi obsáhlých sestav v závislosti na nastavených parametrech.

Po nastavení všech potřebných kritérií a parametrů a použití tlačítka Ukaž se nejprve vytvoří v adresáři S4S na lokálním disku pracovní zdroj dat pro vyhodnocení. Časová náročnost této operace je mimo jiné dána celkovým objemem dat a nastavením omezujících kritéríí. Po vytvoření zdroje je zobrazena tisková sestava dle nastavených parametrů, obsahující data odpovídající zvolenému filtru. Pokud před dalším zobrazením sestavy změníte pouze nastavení filtru sestavy, nemusí se datový zdroj znovu vytvářet (závisí to na rozhodnutí uživatele po spuštění funkce). V případě změn parametrů datového zdroje je aktualizace nutná. Při zavírání formuláře můžete rozhodnout, zda chcete datový zdroj ponechat pro další využití. V takovém případě si při každém dalším otevření tohoto formuláře můžete nechat zobrazit tiskovou sestavu odpovídající naposledy nastaveným parametrům.