Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Nastavení minmálních a optimálních stavů zásob

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generátor návrhu minimálních stavů zásob dle speciální objednávky

do speciální (stornované) vystavené objednávky uživatel připraví konstrukční celky a materiál a zboží, jenž chce mít na skladě dostupné jako minimální zásobu
pro naplnění minimálních stavů se používá rozpad konstrukčních celků
každý řádek se rozpadne na díly, ale stejné díly z různých řádků se nesčítají, ale použije se maximální hodnota po rozpadu
na řádku může být přímo materiál a opět platí, že do minimálních stavů se zapíše maximum z řádků po rozpadu (díl A se rozpadá na A)
generátor je směřován na konkrétní sklad (zadáno v generátoru)
minimální stavy u celého skladu se před dohráním nových nulují
pomocná tisková sestava ukazuje potencionální dopad na minimální stavy
ještě existuje možnost volby s rozpadem/bez rozpadu
řešení je funkční i pro nastavování optimálního množství

Hromadné nastavení minimálního a optimálního množství

Nástroj  pro vyhodnocení prodeje případně skladového pohybu zboží v zadaném období. Výsledkem hodnocení je návrh a následný zápis nových hodnot MINIMA nebo OPTIMA do skladových karet zboží. V horní části okna jsou filtrovací a výběrová kriteria, kterými je možno omezit množinu zboží, pro kterou chcete minimální či optimální množství nastavit. Pokud jsou zdrojem hodnocení jen Faktury a Prodejky, algoritmus pracuje kompletně nad celým ceníkem, zpravidla omezeným na „platné“ zboží. Proto se v seznamu zboží mohou objevit i položky, které třeba nikdy skladem nebyly, nebo jsou na jiném než zadaném skladě. Pokud taková položka zůstane v přehledu až do použití tlačítka Zapiš, vznikne nová skladová karta pro toto zboží na zadaném skladě s nastaveným minimálním (optimálním) množstvím. Příznak „pouze se prodávané“ znamená, že systém vyhodnotí pouze takové zboží, které se v zadaném období objevilo na fakturách nebo prodejkách.  Pokud jsou zdrojem hodnocení Výdejky a Převodky, algoritmus pracuje pouze s takovým zbožím, které má na zadaném skladě skladovou kartu. Jako výstup lze zvolit pole MINIMUM nebo OPTIMUM na skladové kartě.

V hromadném nastavení min. a optimálního množství na skladě je nyní možné  zvolit marketingový výběr zboží, který bude podléhat manipulaci s minimálním a optimálním stavem zásob. Daný marketingový výběr je možné otevřít dvojklikem.

nastavMO

 

Sklad – výběr skladu, nad kterým se pracuje
Prodej od / do – období ve kterém jsou vyhodnocovány Faktury a Prodejky. Rozhodným datem je datum vystavení dokladů.
Výdej od / do – období ve kterém jsou vyhodnocovány Výdejky a Převodky. Rozhodným datem je datum vystavení dokladů. Kritérium se zpřístupní zatržením příznaku „z výdejek“
Kód pohybu – lze vyhodnocovat skladové doklady jen s určitým kódem pohybu.
Platné zboží – příznak pro výběr zboží v ceníku označeného jako platné.
Pouze se prodávané – příznak pro výběr zboží, které se v zadaném období „prodalo“ – objevilo se na faktuře nebo prodejce.

Systém dle nastavených kritérií připraví pomocnou tabulku, na kterou dále aplikuje koeficienty pro nastavení požadované úrovně minima či optima. Pokud bude aplikován pouze základní koeficient 100%, je možné ve sloupci NÁVRH vidět hodnotu prodeje (pohybu) zboží v daném období.

V algoritmu vyhodnocení prodeje platí vztah pro Návrh (navržené minimum / optimum)

          N = a * b * c * d * e

Kde a – e jsou jednotlivé koeficienty, které dále ovlivňují stanovení hodnoty minimálního či optimálního množství.

Základní koeficient (a) – základní koeficient, který se aplikuje na zjištěný stav prodeje. Lze například nastavit, že minimální stav zboží na skladě bude desetina celkového prodeje za uplynulý rok. Pak nastavíte Zakladní koeficient na 10%.

Dále je možné se rozhodnout, že hodnota minimálního množství bude také závislá na ceně zboží. Dražšího zboží budete chtít mít na skladě méně, levnějšího naopak budete chtít mít větší zasobu. K tomuto slouží další dva koeficienty. Při ceně za MJ menší jak (b) a Při ceně za MJ větší jak (c). Na výše uvedeném obrázku je příklad, kdy pro zboží s cenou nižší než 1000,- Kč chcete nastavit minimum na skladě na 1,5 násobek prodeje v uplynulém období. Naopak pro zboží dražší než 10 000,- chcete nastavit minimum na skladě na polovinu prodeje v uplynulém období.

POZOR – skutečně platí podmínky „menší než“ a „větší než“, tedy při ceně rovné 1 000,- Kč nebo 10 000,- se koeficient neaplikuje!

Dále je možné ještě zohlednit, kdy naposledy se určité zboží prodalo, nebo s ním byl poslední pohyb. K tomu slouží další dva koeficienty (d,e). Pokud k poslednímu pohybu došlo před třemi měsíci, aplikuje se snížení minimálního stavu o dalších 50% a pokud k poslednímu skladovému pohybu došlo dokonce až před deseti měsíci, aplikuje se koeficient 0%, tedy nechcete pro takové zboží nastavovat skladové minimum.

Koeficienty se aplikují postupně od „základního“ přes „cenový“ po „pohybový“. Pokud některý koeficient chybí, neúčastní se výpočtu. Není tedy nutné mít nastaveny všechny koeficienty. Dokonce není nutné mít vyplněn alespoň jeden koeficient. Pokud není žádný koeficient aplikován, výsledkem je opět přehled prodeje (pohybu) zboží v daném období.

Předposledním parametrem je Zaokrouhlení výsledného návrhu na Celé jednotky nebo až 3 desetinná místa (podle měrných jednotek zpracovávané skupiny zboží).

Úplně posledním parametrem, který může vstupuje do výpočtu, je Odpočet blokovaného množství, kdy systém odečte ještě z výsledku množství zboží, na které je na daném skladě vystavena blokace.

Po nastavení všech výběrových kritérií a filtrů, stanovení přepočítacích koeficientů stiskněte tlačítko Příprava. Systém vybuduje pomocnou tabulku, provede výpočet dle nastavených koeficientů a výsledek zobrazí v druhé polovině okna.

V tabulce se objeví následující informace:

Číslo zboží        – z ceníku
Název zboží        – z ceníku
Skladem                – množství daného zboží na všech dostupných skladech
Cena prod        – z ceníku
Cena AVG        – průměrná skladová cena ze skladové karty
Cena sklad        – celková hodnota skladu ze skladové karty
MIN.MN                – současná hodnota minimálního množství ze skladové karty
OPT.MN                – současná hodnota optimálního množství ze skladové karty
NÁVRH                – systém navržená nová hodnota minimálního či optimálního množství na skladové kartě. Toto pole lze ještě ručně editovat. Můžete tedy akceptovat návrh dle výpočtu, nebo   systému „vnutit“ svůj návrh.

 

priprava2

 

nastav!        provede zapsání vypočtených nebo ručně opravených množství do pole MINIMUM nebo OPTIMUM do skladové karty. Pokud pro dané zboží na vybraném skladě karta neexistuje, vytvoří ji.

ukaz zobrazí tiskovou sestava, která Vám umožní výsledek výpočtu vytisknout, uložit jako PDF nebo odeslat e-mailem k odsouhlasení nadřízenému. Nastavené parametry lze pomocí „foťáku“ uložit a opakovaně případně pravidelně v určitých časových intervalech, použít.

nuluj        vynuluje stávající hodnoty polí MINIMUM nebo OPTIMUM na skladových kartách.

zpet         zavře okno bez aplikace jakékoli změny do skladových karet. O ručně upravený návrh v tomto případě příjdete.