Navigation:  Zakázky > Banky a platby > Konfigurace >

Konfigurace plateb a vazeb na banky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

První záložka na konfigurační kartě upravuje chování systému ve vztahu k bankovním výpisům.

Konfigurace zpracování bankovních výpisů.

Konfigurace zpracování bankovních výpisů.

 

Faktury vystavené- při spuštění funkce "Páruj" na kartě bankovního výpisu budou dohledávány podle variabilního symbolu "provedené" faktury vystavené
Faktury přijaté- při spuštění funkce "Páruj" na kartě bankovního výpisu budou dohledávány podle variabilního symbolu "provedené" faktury přijaté
... i neporovedené- doplňující kriterium - je-li zapnutý, budou dohledávány i faktur dosud neprovedené (podle volby vystavené nebo přijaté)

 

Implicitní typ výpisu- nastaví výchozí formát pro import a zpracování elektronického výpisu z banky (lze jej na kartě bankovního výpisu dočasně změnit)
Datum platby zapisovat podle- zapisuje datum platby do spárované faktury buď podle datumu na řádku bankovního výpisu (výchozí nastavení), nebo podle hlavičky bankovního výpisu.

 

Na bankovním výpise jsou položky, které mohou mít různé datum platby (v papírovém výpise je datum provedení transakce 31.7.2017 a datum připsání platby 1.8.2017 - proto je tato položka "až" na výpise z 1.8.2017)

pozor  POZOR při zpracovávání tzv. měsíčních bankovních výpisů! V takovém případě je datum platby na řádku "to správné"!

 

Po převzetí do modulu Ekonomika však mají všechny položky stejné datum, jako je datum 'VYSTAVENO' v záhlaví bankovního výpisu. Při porovnávání salda k určitému dni v S4S a v Ekonomice pak dostáváte jiné hodnoty?

V Konfiguraci plateb a vazeb na banky můžete nastavit, jaké datum se zapisuje spárované faktury, zda datum z řádku bankovního výpisu (výchozí hodnota), nebo datum z hlavičky bankovního výpisu. Tím můžete docílit toho, že záznamy ve fakturách v S4S a záznamy v Ekonomice se budou evidovat stejným způsobem.

pozor  POZOR - používáte-li modul Ekonomika, stahujte vždy "denní" výpisy !!

 

Spustit párování ...- ihned po importu položek bankovního výpisu ze souboru se spustí proces párování (vyhledání) faktur podle variabilních symbolů
Opravovat VS na výpisu ... - po ručním vybrání faktury ze seznamu se opraví (nebo doplní) variabilní symbol podle vybrané faktury.
Promítat opravy do plateb ...- jestliže uživatel u "zapsané" položky dodatečně změní variabilní symbol, číslo faktury nebo částku, odstraní se automaticky datum a příznak "zapsání" položky a současně se také odstraní záznam o platbě z příslušné související faktury. Uživatel musí "zapsání" platby do faktury opakovat.

 

Další záložka na konfigurační kartě nastavuje parametry potřebné pro generování elektronického bankovního příkazu ve formátu ABO.

Konfigurace parametrů pro příkaz ve formátu ABO.

Konfigurace parametrů pro příkaz ve formátu ABO.

 

 

Další záložka na konfigurační kartě umožňuje nastavit pravidla, pro označování faktur příznakem "zaplaceno".

Konfigurace oprávnění oynačovat faktury jako "zaplacené".

Konfigurace oprávnění oynačovat faktury jako "zaplacené".

 

Je rozdělena do dvou oddílů. První z nich řeší označování příznaku přímo nad Přehledem faktur vystavených nebo přijatých, druhý ošetřuje možnost označení faktur jako "zaplacených" přímo na kartě konkrétního dokladu.

Uživatel- možnost označit fakturu jako "zaplacenou" zapnutím příznaku mají pouze zde vyjmenovaní uživatelé. Poklepáním lze vybrat více uživatelů.
Práva- možnost označit fakturu jako "zaplacenou" mají pouze uživatelé s uvedenou úrovní práv (zde práva "manag" na modul "fakturace")

Nastavení možnosti podle uživatele má přednost před obecným nastavením podle práv. Jestliže je vybrán alespoň jeden konkrétní uživatel, ostatní uživatelé tuto možnost ztrácejí, přestože by měli požadovanou úroveň práv nastavenou.

tip2 Doporučujeme pro doplnění stavu zaplacení faktur používat standardně funkci párování bankovních výpisů.

 

 

Poslední záložka může obsahovat seznam vašich bankovních účtů, které mohou uživatelé při práci se systémem používat.

V rozbalovacím poli lze vybrat některé z účtů uvedených v hlavičkách tiskových dokumentů.

Zapnutí funkce a přehled "povolených" bankovních účtů.

Zapnutí funkce a přehled "povolených" bankovních účtů.

 

Pracovat jen s uvedenými účty- zapnutí příznaku nedovolí uživatelům pracovat s jinými účty než zde uvedenými (např. funkce importu bankovních výpisů, nebo generování příkazu k úhradě)

Jestliže je příznak vypnutý (výchozí stav) mohou uživatelé pracovat se všemi účty uvedeným v hlavičkách tiskových dokumentů.