Navigation:  Nabídky >

Karta nabídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Dialogové okno pro výběr existující nabídky.

Dialogové okno pro výběr existující nabídky.

 

 

 

Záložka "Cizí měna" na řádcích Nabídky.

Pro lepší přehlednost a orientaci v položkách nabídky vedené v cizí měně je jak v hlavičce dokladu, tak na řádcích jednotlivých položek záložka "Cizí měna". Obě záložky jsou mezi sebou propojeny - tzn. výběrem jedné z nich se automaticky přepne i druhá. Jestliže si vyberete v hlavičce rekapitulaci nabídky v cizí měně, přepnou se i řádky do cizí měny a obráceně.

Základní prvky pro tvorbu řádku nabídky jsou na obou záložkách shodné, lze tedy nabídku tvořit jak na záložce tuzemské, tak na záložce cizí měny.

 

Karta nabídky v "tuzemské" měně.

Karta nabídky v "tuzemské" měně.

 

Karta nabídky v "cizí" měně.

Karta nabídky v "cizí" měně.

 

Možnost zadání ceny s DPH na řádku dokladu

Na kartě Nabídky a Přijaté objednávky a Faktury vystavené je k dispozici pole CENA s DPH, do kterého je možno zadávat cenu včetně DPH, systém pak dopočítá cenu bez DPH.

Cena s DPH a cena bez DPH na sebe navzájem reagují - pokud tedy změním jednu nebo druhou cenu, dopočítá se ta opačná.

note2 Vlivem zaokrouhlování hodnoty DPH při výpočtu celkové ceny může docházet k drobným nepřesnostem. Nejpřesnější metodou samozřejmě je veškeré zaokrouhlování na 0,01 Kč.

 

CenaSDPHnaNabidce

Možnost zadání ceny s DPH na řádku nabídky

 

 

Změna režimu dohledávání zboží podle zadaného Názvu.

Je-li na řádku Nabídky již zadaná nějaká hodnota v poli Číslo zboží (MAT ID) a uživatel v rozbalovacím poli NÁZEV vybere jiné zboží, je systémem upozorněn:

KartaNabidky_ZmenaNazvuZbozi

 

Zpět                Ne, ke změně objednacího čísla zboží nedojde

Teď Ano        Ano, objednací číslo bude změněno na tomto řádku. Jestliže se situace bude opakovat na dalším řádku, systém se znovu zeptá.

Vždy Ano        Ano, objednací číslo bude změněno na tomto řádku, ale pro právě otevřenou nabídku se už systém v podobné situaci znovu ptát nebude, a vždy číslo zboží změní (dokud uživatel nezavře formulář nabídky).

 

 

Pole “Důvod“

Na kartu nabídky přibylo pole “Důvod“ jako možnost zadat zdůvodnění výsledku nabídky (např. zrušení výběr. Řízení, formální chyba nabídky, vysoká cena, nízká cena, atd.). Výběr provedete na základě naplnění nového číselníku “Zdůvodnění výsledku nabídky“, který je umístěný v menu Nabídky – Konfigurace. Nový číselník zdůvodnění výsledku nabídky s výchozím zdůvodněním pracuje nad novou nabídkou a všemi generátory nabídky. V číselníku lze nastavit výchozí hodnotu pro automatické doplňování nově vznikající nabídky, např. rozpracováno.

Zdůvodnění bylo doplněno do povinných údajů karty nabídky.

 

Příznaky “Žádost o výběrové řízení“ a “Žádost o účast“

Na kartě nabídky přibyli nová výběrová kritéria “Žádost o výběrové řízení“ a “Žádost o účast“ s možností zaškrtnutí daného pole.

Tato výběrová kritéria byla zahrnuta do souvisejících formulářů:

přehledy
tisky (přehledů­/křížových tabulek)
statistiky

 

Nové hromadné akce

Možnost vypočítat cenu montáže pro jednotlivé položky jako % z ceny položky.

 

Rozšíření výběrových kritérií nad přehledem nabídek

Karta Přehledu nabídek a karta Kontaktní osoby byla rozšířena o kritéria respektive evidenci nabídek vytvořených danou osobou. Do přehledu nabídek doplněn filtr “Kon.osoba" , který vybere všechny nabídky svázané s danou kontaktní osobou. Filtr dohledává nabídky na základě čísla osoby a firmy, ke které daná osoba patří. Dále na základní kartě kontaktní osoby vznikla nová záložka “Nabídky“, která zobrazí všechny nabídky, na kterých je jako osoba uvedena osoba z aktivní karty osoby.

 

Hromadná oprava nabídky

Ve statistice nabídky přibyla možnost hodnocení podle termínu realizace. Po datu podání, datu podpisu (datum rozhodnutí) tak přibyla další možnost statistického hodnocení nabídek podle přislíbeného termínu realizace. Vlastní termín realizace se zadává na kartě nabídky a najdete jej dole vedle poznámky.
V kartě nabídky, přijaté objednávky a vystavené objednávky je tlačítko “Oprava ”, pod kterým se skrývají rozsáhlé možnosti manipulace s cenami a zbožím v daném dokladu vůbec. Tlačítko "Opravy" otevře multifunkční okno hromadných oprav
výpočet podle navržené hodnoty celkovou slevu a uloží ji do nabídky jako nový řádek
promítnutí navržené slevy do ceny zboží
obnova cen zboží podle ceníku
zrušení slev
zaokrouhlení cen na koruny
obnova popisů zboží podle vybraného typu
rozpad konstrukčních celků
přepočet nabídky do jiné zahraniční měny
přečíslování nabídky
stanovení sazby DPH
Sleva s mezisoučty - Nástroj na doplnění tří řádků vyjadřující slevu jedním tlačítkem (cena před slevou, hodnota slevy, cena po slevě). Počítejte s tím, že sleva se takto může poskytovat i na řádky OD - DO).

Opravy lze realizovat buď pro celou nabídku, nebo pouze pro její část (zadání od pozice do pozice) nebo někdy i pro jediný konkrétní řádek zboží. Pomocí těchto funkcí lze s nabídkou (tedy i objednávkou libovolně manipulovat, a pak se vrátit ke standardnímu stavu).

 

slevamezi

 

Export nabídky ve formátu xls, rtf a txt

       Na kartě nabídky je specializované tlačítko s ikonou Excelu, které umožňuje generovat excelovskou tabulku pro nabídku a to tak, že jsou texty zformátovány stejným způsobem jako když se nabídka tiskne (jsou tak hlavičkové údaje, řádkové údaje, dynamické texty, úvodní a závěrečné texty). Pomocí tohoto tlačítka lze před generováním nového exportního souboru rozhodnout o formátu výstupu.

       Dále na kartě nabídky najdeme ikony pro kompletní export a import nabídky pomocí programu Access

 

Výběr jednotky

Na řádku nabídky je pro výběr jednotky combobox, který je naplněn alternativními jednotkami. Při výběru jiné alternativní jednotky se přepočítají příslušné položky.

 

Nastavení rozpadu konstrukčního celku v Nabídce

Při použití rozpadu konstrukčního celku v Nabídce do více úrovní (ne s typem řádku 18), byl nastaven hlavní celek typem řádku 15 a celek druhé úrovně typem 10 (stejně jako je to u PObj), jedotlivé položky celků budou s typem 1.

Současná funkčnost nastaví po rozpadu takového konstrukčního celku jen hlavní celek jako typ 10, další celky vůbec nezapíše, zapíše jen jednotlivé položky s typem 1.

 

Generování více nabídek do jedné přijaté objednávky

Na přehled nabídek bylo přidáno zaškrtávací pole, které zajišťuje vyfiltrování pouze vybraných nabídek.

Nově byla přidána možnost generovat jednu přijatou objednávku z více (vyfiltrovaných) nabídek. Do nové přijaté objednávky se přenáší veškeré řádky nabídek. V hlavičce se vyplní pouze firma, je-li shodná ve všech nabídkách. Úprava hlavičky je tedy ponechána na uživateli. V souvisejících dokumentech se zobrazují informace jak ze strany nabídky, tak ze strany přijaté objednávky.

 

vicenab

 

Přenos zboží z Ceníku do karty Nabídky

Funkce přenosu zboží do nabídky Vám umožňuje vybrat zboží z ceníku a zařadit ho do nabídky jako nový řádek. Pracovní postup je založen na použití funkčních tlačítek Ceník zboží,který zajistí přechod z nabídky do okna přehledu zboží, kde vyhledáte požadované zboží. Následně pomocí tlačítka přesunete zboží do nabídky jako nový řádek nabídky. Fáze přesunu zboží do nabídky je podporována speciálním řídícím oknem, ve kterém můžete zadat hodnoty množství a prodejní ceny. V tomto okně definujete i způsob vytvoření textového popisu zboží z informací uložených v ceníku zboží.

 

 

Okno přenosu obsahuje tAto ovládací tlačítka:

 

přenese zboží do nabídky jako nový řádek a vrátí se do ceníku, kde můžete pokračovat ve výběru dalšího zboží pro nabídku

přenese zboží do nabídky jako nový řádek a přejde do nabídky, kde uvidíte nabídku s novými řádky

       zavře okno přenosu a neprovede žádnou akci, aktivní zůstane okno ceníku

 

 

Pole volby Cena umožňuje definovat prodejní cenu různými způsoby:

standardní prodejní cena podle ceníku
cena podle předem nastaveného rabatu této nabídky (v kartě nabídky musí být vyplněna položka STANDARD), tato procentuální sazba rabatu se aplikuje na danou položku a pokud se využije pro všechny řádky nabídky, pak bude celá nabídka vystavena v určité úrovni rabatu

Třetí a čtvrtá varianta jsou vzájemně propojeny a jedná se nabídku speciální ceny nebo speciálního rabatu. Pokud vyplníte hodnotu speciální rabat (procentuálně), pak se v položce speciální cena objeví propočtená cena a naopak. Můžete tedy specifikovat cenu speciální pro tohoto zákazníka. Při prvním otevření okna přenosu je nastaven speciální rabat na 0% a cena, která se ukazuje v okně speciální cena je tedy Vaše cena nákupní podle ceníku. I tato informace se Vám může hodit při návrhu speciální ceny.

 

Kopírování řádků v jediném dokladu nebo z dokladu do  dokladu

Vítaná pomůcka pro uživatele, kteří tvoří rozsáhlé dokumenty v systému Soft-4-Sale je tlačítko kopírování, které je dostupné v nabídce, přijaté a vystavené objednávce.

Jedná se o tlačítko, které otevře doplňkové operační okno kopírování řádků dokladu, kde uživatel může donutit systém, aby určitou oblast řádků ve smyslu od-do (od pozice do pozice) zkopíroval buďto na nové místo v dokladu, ve kterém aktuálně pracuje nebo uživatel může zkopírovat určitý počet- řádků do jiného dokladu stejného druhu. Můžeme si tedy představit dvě situace: - jednak tvořím nabídku ve které se určitá sestava pěti řádků opakuje 20x např. se jedná o stůl kancelářský vybavený doplňkovými policemi, zásuvkami, židlí a tato sestava se opravdu objevuje ve 20 kancelářích a není možné kumulovat to do jediného bodu příslušné nabídky, ale právě naopak tuto sestavu rozkopírovat do celé nabídky - takřka do všech místností, které jsou v  nabídce zpracovávány. V tomto případě doposud systém Soft-4-Sale umožňoval složité a uživatelsky neforemné operace přes clipboard tzn. přes dočasnou schránku ve Windows, kdy bylo možné řádky nakopírovat potom přesunout, ale uživatel musel kontrolovat, aby nedošlo ke shodě čísla pozice na řádku.

Nyní systém umožňuje zadat buďto celý doklad nebo od pozice do pozice a určit novou pozici na kterou mají být řádky umístěny a použít tlačítko s výběrem řádku nebo celý doklad a takto zkopírovat příslušný výběr řádku na novou pozici.

Systém neumožňuje zkopírovat řádky na pozici již existující, ale naopak umožňuje a respektuje délku zadané pozice tzn. pokud chcete řádky 001- 010 zkopírovat na pozici 020 a na pozici 020 je již řádek  obsazen a potřebujete to zkopírovat za pozici 020 potom zadáte, že chcete kopírovat řádky 001 – 010 na pozici 02000. V tu chvíli zadáte pětimístné číslo pozice a systém to pochopí jako základní pokyn a od této pozice 02000 nakopíruje příslušných deset řádků. Začne tedy na pozici 02000 a skončí na pozici 02010. Tímto způsobem je možné vnutit řádky na libovolné místo a donutit systém, aby rozšířil nebo zkrátil číslování pozic podle potřeby.

Na operačním okně kopírování řádků dokladu je také možné odkázat se na jiný doklad, tzn. ve chvíli, kdy vyplníte číslo jiného dokladu nejsou tyto řádky kopírovány v rámci jednoho aktuálního dokladu, ale  jsou kopírovány do jiného dokladu téhož druhu. Je tedy možné kopírovat řádky 1-10 z nabídky A do nabídky B, ale nelze kopírovat řádky 1-10 do přijaté objednávky C. Kopírovat lze tedy jen řádky v dokladech stejného typu. Např.: pokud otevřu tuto funkci nad přijatou objednávkou mohu kopírovat příslušné řádky zase jen do přijaté objednávky, ne do jiného typu dokladu!

 

kopirovani

 

Karta Detailu řádku nabídky

Okno karty řádku nabídky slouží k opravám a prohlížení existujících řádků nabídky a současně může sloužit i k vyplňování nového řádku nabídky.

 

radek.nab

 

oprava položek v ceníku podle obsahu řádku nabídky

připojení konkrétního dokumentu k příslušnému řádku nabídky

 

Řádky nabídky

Při přenosu zboží z ceníku do nabídky se číslo pozice automaticky generuje jako trojmístné číslo řádku (001, 002, ...). Uživatel pak nemusí číslo pozice vůbec zadávat.
Systém Soft-4-Sale nedovolí vznik dvou řádků se stejným číslem pozice a stejně tak nedovolí uložení řádku nabídky bez zadané pozice.
Řádky nabídky jsou vždy uloženy a tištěny setříděné podle čísla pozice. Pokud tedy chcete změnit pořadí řádků nabídky, dokážete to přečíslováním pozic. (Například pokud pozice 01, 02, 03 opravíte na 001b, 001, 001a zajistíte tak změnu řazení řádků).Na obrazovce se Vám změna v řazení řádků projeví vždy po zavření a opětovném otevření okna nabídky a nebo při použití tlačítka Obnov.
Kartu řádku nabídky lze aktivovat z karty nabídky funkčním tlačítkem Detail.

 

Řádek nabídky

Při práci s nabídkami je možno využívat ve větší míře myš a její tlačítka. V případě kliku pravým tlačítkem myši dostáváme na výběr několik možností volby práce. Jedná se většinou o dobře známé funkce, bližší vysvětlení jednotlivých položek najdete na níže uvedeném schématu.

 

Nabídky včetně obrázků

Pokud chci tisknout nabídky včetně obrázků, mám k dispozici speciální formuláře - standard s připojenými obrázky. Existuje ještě jeden speciální formulář, a to je formulář pro export do formátu rtf, což je formát, který umí přečíst Word. Tento formát umožňuje to, že se nabídka tak jak je vyexportuje do textového souboru zformátovaného v tom designu jak vypadá na obrazovce, který je zpracovatelný libovolným textovým procesorem (Amipro, Wintext,Word). Soubor, který vznikne, je přenositelný Internetem.

 

Generuj přijatou objednávku“

Vznikla  nová funkce „Generuj přijatou objednávku“ se zjednodušeným přehledem nabídek, s možností filtrace dle Odběratele.

do každé nabídky se zapíše odkaz na generovanou PObj (následek)
do vygenerované PObj se zapíše formou poznámky 'Přijatá objednávka byla vegenrována hromadně z nabídek .....'

 

U generátoru z nabídek přidána kontrola jsou-li v nabídkách varianty, pro nabídky s variantami není dovoleno generovat přij obj.