Navigation:  Výroba > Plánování výroby >

Detailní pohledy na plán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Detailní pohledy na plán

Pro lepší orientaci v plánování, nebo ruční zásahy do automatického plánu umožňují jednotlivé detailní pohledy na plán zobrazované ve specializovaných záložkách v dolní části plánovacího okna.

Po vybrání konkrétního dne na konkrétním stroji se v dolní části plánovacího okna zobrazí detailní přehled jednotlivých operací v pořadí tak, jak jsou na daný den naplánovány. Graficky (barem) je současně zobrazena jejich časová náročnost. Barevnost jednotlivých prvků se řídí stejnými pravidly, jak byly popsány v předchozích odstavcích.

 

Operace/Den

Zobrazuje detailní pohled na konkrétní vybraný jeden den a stroj. Jednotlivé operace jsou seřazeny vzestupně podle času, jaký jim byl systémem přidělen. Klikáním na jednotlivé bary v kapacitním plánu se rovnou překresluje stav detailního plánu v této záložce. Poklepáním na bar konkrétní výrobní operace se otevře Karta výrobní operace.

 

Detailní plánování - přehled operací na stroji v konkrétním dni

Detailní plánování - přehled operací na stroji v konkrétním dni

 

Zaměstnanci/Den

Zobrazuje detailní pohled na konkrétního zaměstnance, jeden den a stroj. Jednotlivé operace jsou seřazeny vzestupně podle času, jaký jim byl systémem přidělen. Zaměstnance a den vyberte kliknutím na příslušný bar v kapacitním plánu na záložce 'Zaměstnanci'.

 

Detailní plánování - přehled operací pro zaměstnance v konkrétním dni

Detailní plánování - přehled operací pro zaměstnance v konkrétním dni

 

Operace výrobku

Jakmile si na jedné z předchozích záložek vyberete konkrétní operaci tím, že kliknete na její bar, načtou se detailní informace o operaci do horní části detailního plánování. V této chvíli plánovací okno přesně ví, o jaký výrobek se zajímáte a systém je schopen vám na této záložce zobrazit, jak jsou jednotlivé operace výrobku v rámci plánování rozvrženy.

 

Detailní plánování - celkový pohled na návaznosti operací konkrétního výrobku

Detailní plánování - celkový pohled na návaznosti operací konkrétního výrobku

 

Výrobní operace jsou v tomto případě seřazeny podle čísla pozice výrobní operace tak jak jdou za sebou v technologickém postupu. Návaznosti operací jsou pro lepší názornost zvýrazněny spojovacími čarami. Velikost baru nezobrazuje délku plánované operace, pouze její umístění v plánu podle data plánovaného zahájení.

Na této záložce je používán, pro vás nový prvek, který ukazuje, jak jsou operace naplánovány ve vztahu k tzv. deadlinům. Jestliže se operace nachází za deadline, je zobrazena červeně, a prakticky to znamená, že by mohl být ohrožen termín dokončení a dodání výrobku.

 

note2 Deadline se stanovují při zadávání zakázky do výroby podle potvrzeného termínu dodání výrobku.

 

PlanovaniVyroby_DeadlineRed        značka konec deadline (operace by měla být naplánovaná nejpozději na tento den)

PlanovaniVyroby_DeadlineCyan        značka začátek deadline. Používá se u operací, které podle už technologického postupu překročí denní kapacitu stroje - vícedenní operace. (operace by měla být naplánovaná nejpozději na tento den)

 

Norma

Tato specializovaná záložka zobrazí naplánované operace po jednotlivých dnech, ale nabízí možnost vidět takové operace, které se provádějí ze stejného materiálu a tím pádem se nabízí možnost takové operace sdružovat do bloků, aby byl materiál maximálně využit a minimalizovaly se prostoje spojené s jeho manipulací.

 

Detailní plánování - možnost seřadit operace podle stejného materiálu

Detailní plánování - možnost seřadit operace podle stejného materiálu

 

Stroj

Poslední specializovaná záložka ukazuje detailně výrobní operace na vybraném stroji. S využitím řazení operací podle kriteria zvoleného z nabídky rozbalovacího pole, je možné opět operace spojené vybraným kriteriem, přeplánovat ručně do bloků tak, aby výroba byla co nejefektivnější. Seskupovat výrobní operace můžete podle kriterií ukázaných na obrázku.

 

Detail plánování - řezení operací se stejnými kriterii na stroj

Detail plánování - řezení operací se stejnými kriterii na stroj

 

 

Zvýraznění položek se "zmetky"

 

Barevné zvýraznění položek "se zmetky".

Barevné zvýraznění položek "se zmetky".

 

Na kartě Plánování výroby na záložkách "Operace/Den", "Norma", "Stroj" se u položek, na kterých jsou evidovány zmetky (ať už přímo, nebo z následných operací) změní barevnost pole Zakázka-Pozice.