Navigation:  Strategie >

Cash Flow a platební morálka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Strategie představuje modul, který slouží k  plánování cash-flow do budoucnosti. Tedy k plánování toku financí  firmou v časovém pohledu do budoucnosti. Základem finančního plánování je tzv. finanční plán. Tento finanční plán představuje předpokládané toky peněz firmou, jak výnosové tak nákladové. Zdroje, kterými se tento finanční plán plní jsou tři.

cash-flow

Pokud začnete užívat modul Strategie poté co aktivně používáte zakázkový systém,pak při prvním nasazení modulu Strategie provede reimport dat ze staré verze automaticky propočet platební morálky vašich odběratelů a dodavatelů, tzn. z vašich existujících přijatých a vystavených faktur zkalkuluje faktickou platební morálku a tuto platební morálku zapíše do obchodních karet kontaktů. Tuto platební morálku, která byla vypočítána okamžitě využije pro automatické vygenerování finančního plánu, který je složen z faktur vystavených a přijatých, které nebyly ještě zaplacené a časově se opírá  o vyhodnocenou odběratelskou a dodavatelskou platební morálku. Znamená to, že po první instalaci modulu Strategie Vám reimport dat ze staré verze provede automatické naplnění finančního plánu a automatické naplnění platební morálky odběratelů a dodavatelů.

Manažerská oblast

Základem této oblasti je plánování cash-flow (plánování finančního toku firmou). Ke všem fakturám (vystaveným i přijatým) a ke všem klientům (odběratelům a dodavatelům) přidává informaci o skutečně očekávaném termínu platby a procentuálním vyjádření pravděpodobnosti této platby. Současně tento modul obsahuje nástroje na plánování pravidelných i nepravidelných příjmů a výdajů. Z těchto dvou informačních bází lze sestavit vcelku reálný plán finančního toku.