Navigation:  Zakázky > Banky a platby >

Upomínky a penále

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace

Před zahájením práce s tímto příkazem musíte vytvořit vzorové upomínkové dopisy a penalizační faktury. Příkazy pro zadávání nových a opravu starých vzorových upomínkových dopisů a penalizačních faktur najdete v menu Konfigurace đ Fakturace:

 

Penále faktur

Stanovuje implicitní hodnotu penalizačního procenta pro nové faktury. Jedná se o denní penále.

 

Vzorové upomínky

Obsahuje přehled všech vzorových penalizačních dopisů, s možností vytvořit i odtud nový vzorový dopis nebo opravit existující.

 

Nová vzorová upomínka

Vzorová upomínka představuje textový vzor, který bude použit pro tisk hromadných upomínek, nebo pro tisk penalizačních faktur. Konkrétní upomínka bude obsahovat adresu dlužníka i seznam dlužných částek. Při vyplňování vzorového dopisu musí uživatel tento vzor pojmenovat a případně zadat popis daného vzoru. (např. UPO1, první upomínka ve 3 týdnech po splatnosti). Podle těchto informací bude uživatel volit vzor, ale tyto informace nebudou použity pro tisk. Pro tisk jsou připraveny tři bloky textu. Úvodní, uvozující a závěrečný. Uživatel předplní i jméno obchodníka a místo odkud jsou upomínky odeslány. Text v uvedených 3 blocích není nijak omezen velikostí a u každého bloku je logický přepínač pro volbu, zda bude tisk proveden v tučném nebo normálním písmu.

 

Tisk evidence upomínek / penalizačních faktur

 

bleděmodře podbarvený sloupec pro ruční označení (zde uživatel může označit faktury a realizovat tak ruční výběr faktur)

UPOMÍNKAobsahuje datum a číslo poslední upomínky
PENÁLEprocentuální vyjádření
PLÁN obsahuje aktuální plánované penále v Kč pro faktury dosud nezaplacené ke dnešnímu datumu a pro faktury zaplacené pak opravdu naběhlé penále, ke dni zaplacení
DAT. PEN.: datum odeslání penalizační faktury
v Kč: částka na penalizační faktuře
PENAL.FAK.: číslo odeslané penalizační faktury

 

Upomínka

Pro tisk upomínky proveďte nejdříve požadovaný výběr faktur (např. nezaplacené, po splatnosti, s datem splatnosti do 15.2.2017, které nebyly dosud upomínány). Nad tímto výběrem můžeme ještě provést ruční označení faktur, které chceme upomínat a pak použijeme tlačítko Upomínka. Otevře se dialogové okno, kde uživatel vidí kolik faktur bylo vybráno, musí zvolit některý ze vzorových textů a zadat číslo upomínky. Standardně se nabídne nejvyšší číslo upomínky z daného výběru + 1. Uživatel volí způsob třídění. Pokud zvolí dle odběratele, pak bude pro každého odběratele tištěna jedna jediná upomínka i v případě, že má několik faktur po splatnosti, které jsou upomínány. Na jeho upomínce se objeví přehled upomínaných faktur se součtem dlužné částky. Pokud zvolíte třídění podle čísla faktury, pak pro vícenásobného dlužníka bude tištěno více upomínek. Na každou fakturu vznikne jedna upomínka.  Výkonné tlačítko Ukaž zobrazí pouze upomínkové dopisy v ukázce před tiskem. Tlačítko Označ a ukaž provede do vybraných faktur zápis čísla a data upomínky a také ukáže upomínky v ukázce před tiskem.

 

Penále

Pro tisk penalizační faktury platí stejná pravidla. Předcházet musí výběr faktur (např. zaplacené, ale po splatnosti, s datem splatnosti do 1.2.2017, urgované, dvěma upomínkami, které nebyly dosud penalizované). Tento výběr může být také doplněn o ruční označení faktur - pak je nutné do výběru přidat příznak označené. Pro tisk generování penalizačních faktur použijte tlačítko Penále. Opět se otevře speciální dialogové okno, ve kterém je nutné vybrat vzorový dopis a kde je nutné požádat o vygenerování nového variabilního symbolu, nebo v případě první penalizační faktury v systému tento variabilní symbol zadat ručně. Výkonné tlačítko Zapiš a ukaž zapíše do každé faktury den a číslo vystavení penalizační faktury, částku na penalizační faktuře a příznak penalizace.

 

 

Upomínky a Penále - možnost filtrace "cizí měny"

Možnost filtrace faktur v cizí měně.

Možnost filtrace faktur v cizí měně.

 

 

Formuláře pro upomínky a penalizační faktury v anglickém jazyce

Z hlediska zahraničního obchodu jsou nové formuláře pro upomínky a penalizační faktury v anglickém jazyce, které uživatel může navolit těsně před tím než zvolí tisk upomínkového dopisu. Systém tedy vyžaduje jako přípravu na tisk anglicky psané upomínky nutnost vytvoření vzorového anglického upomínkového dopisu, který je potom před tiskem navolen a kromě toho musí uživatel zvolit anglickou variantu tisku upomínky. Při tisku upomínky pro jednu jedinou firmu může dojít k tomu, že upomínáme 6 faktur, z nich polovina je v dolarech a druhá polovina je v markách. V rámci upomínkového dopisu jsou v zahraničních fakturách použity různé měny. Systém provede mezisoučet penalizačních hodnot a dlužných částek pro jednotlivé měny.

 

 

Záznamy o odeslání upomínek

Po zapsání upomínek k fakturám je připravena možnost vygenerovat hromadně záznamy spisové služby s volbou vzorového dopisu

Na kartě Tisk upomínek najdete tlačítko: a nabídka vzorových dopisů .

 

Po tisku upomínek lze tedy vygenerovat sadu záznamů spisové služby.

obsah záznamu odpovídá vzorovému dopisu
firma je dle faktury
zdroj jednání je se odkazuje na fakturu - tento záznam spisové služby bude mezi souvisejícími doklady faktury

upominky