Navigation:  Strategie > Procesní panely >

Přehled definic panelů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled definic panelů vám zobrazí seznam všech položek (definic panelů) evidovaných v systému Soft-4-Sale.

Procesní panely

Procesní panely nám slouží k rychlému a přehlednému sledování zvolených hodnot. Jedná se o funkci, kterou docení především manažeři, ale díky velké variabilitě možnosti nastavení jednotlivých panelů, může procesní panely prakticky využívat kdokoliv.

Sestavení procesního panelu

Musíme vybrat zdroj pro procesní panel. V praxi to znamená, že např. když chcete na procesním panelu sledovat vaše nesplněné úkoly, musíte nejdříve otevřít položku Přehled úkolů, modul Marketing – Úkoly – Přehled úkolů. Podle výběrových kritérií nastavit úkoly, které chcete sledovat (Vaše), případně po jaké období a zvolit výběr.
Následně v nástrojové liště klikneme na ikonu Výběr zdroje pro procesní panel
Otevře se Vám nastavení, kde musíte zvolit panel umístění, případně barvy atd.
V případě přidání dalšího sledovaného okna do procesního panelu opakujte předchozí kroky

Novinky v procesních panelech

V poslední době doznaly procesní panely výraznou změnu. Na první pohled viditelnou změnou je struktura menu. Strategie - Správa panelů:

přehled definic panelů
přehled hodnot panelů
konfigurace
křížové tabulky definic panelů
křížové tabulky hodnot panelů
panel reaguje na zvoleného uživatele (každý může mít jinak)
panel reaguje na zvolený rozsah v rámci konfigurace
umístění na obrazovce má nové značení (RC...RowColumn, př. 12: řádek 1, sloupec 2)

Doposud byl maximální počet sledovaných hodnot v rámci jednoho panelu 9, nyní existuje volba zadaní více panelů než 9 (procesní panel s definovanou výškou a šířkou dle přání uživatele). Konfigurovatelný rozsah panelu: max 9 x 9 = 81 položek jednoho panelu, reálně na 6 x 5 = 30 doporučená velikost.

panel_001

V definiční kartě si uživatel může definovat vlastní barvu pozadí a popředí. Barevností si uživatel usnadní orientaci v Procesním panelu.

Procesní panely pro tiskové sestavy

definice směřuje k parametrům a volbě tiskové sestavy (pravidelný report). Panel může mít zdroj tiskovou sestavu a pamatuje si ji včetně filtrace (i relativní), ale při přepočtu netiskne a nevytváří PDF.
interval realizace tiskového výstupu
volba tiskárny, satelitu, uživatele, PC kde proběhne tisk při výrobě dat satelitu, při spuštění aplikace, v rámci sledovače (příklad nastavení na předešlém obrázku)
archiv sestav PDF s možnosti tisku a ukázky (ukládá se do adresáře nebo dovnitř s4s jako objekt - replikace). Pokud je u panelu se zdrojem tisková sestava a je zadán režim uchovávat PDF soubory pak :
přepočet realizuje tisk do souboru PDF (logika uchovávat data jednou za týden funguje i zde)
soubory ukládá dle konfigurace do adresáře a připojuje je jako připojené objekty k danému panelu, konfigurace zobrazena výše. Dále uloží datový řádek podobně jako když by počítal hodnotu. Na řádku je ovšem odkaz k připojenému objektu (doubleclick na řádek otevře kartu připojeného objektu s možností otevřít sestavu)
na panelu místo tlačítka Graf se zobrazuje tlačítko PDF a to přímo otvírá tiskovou sestavu naposledy vytvořenou z tohoto panelu

Rozšíření funkcionality:

definice zobrazení grafu panelu z těchto pohledů - časový limit pro tisk grafů a typ grafu. V definici panelu, sekce "čas.relativita" je pole max. hloubka zobrazovaného grafu (ve dnech). Pokud je 0 nebo nevyplněno pak hloubka grafu není omezena.
možnost sledovat data v jiném intervalu než denním pohledu (týdenní maxima, týdenní minima, týdenní konečná hodnota + konverze bývalých dat na nový typ sledování). V rámci panelu je možné definovat v následujících intervalech:
       denně
       sudé dny
       týdně
       14 denní
       měsíčně
       kvartálně
       pololetně
       ročně
systém sice realizuje přepočet denně ale přepisuje záznam do té doby než se datum změní tak, aby došlo k posunu období (např. jiný týden)
výmaz starých dat + replikace výmazu, uživatel u každého panelu může definovat hloubku (počet uchovávaných záznamů). Pokud v rámci přepočtu dojde k navýšení počtu záznamů a systém zjistí, že překročil povolený počet, smaže data. Při replikaci přepočtu je logika na straně příjmu repliky stejná a dojde tedy k výmazu dat.
v záložce Automat volba nastavení, zda se má panel přepočítat vždy při spuštění S4S. Cílem je vybrat mezi svými panely několik, u kterých požaduji aktualizaci při každém mém spuštění S4S. Bude tedy přepočteno velmi omezené množství mých panelů.
export a import definic, kde pojem uživatel a obchodník pokud je použit v panelu bude relativní. Export a import je připraven nad definici celého jednoho panelu

panel_003

Strukturované zdroje

Další novinkou v Procesním panelu jsou Strukturované zdroje. Znamená to, že jako zdroj procesního panelu může vstoupit křížová tabulka. Křížová tabulka poskytuje celkovou hodnotu (součet všech buněk dané křížové tabulky), která může být využívána pro jednoduchou evidenci jediné sledované hodnoty. Při hledání zdroje pro procesní panel může uživatel využívat nově libovolnou křížovou tabulku fakturace, skladových pohybů, počtu jednání. Tato situace je nová. Jejím cílem je využití křížových tabulek jako zdroje procesního panelu. Cílem tedy není využít celkové hodnoty v křížové tabulce pro podporu sledování hodnot, ale využít strukturu informací tak, aby při sledování např. počtu odvedených obchodních jednání v aktuálním měsíci dostával vedoucí oddělení informaci o počtu jednání a také se zde dozví, který obchodník jaká jednání vedl. Zjistí tak, jak si jednotliví obchodníci vedou. Proto je tak zajímavé sledovat  Procesním panelem strukturovanou informaci. Prakticky znamená nastavení této strukturované informace pouze správné nastavení křížové tabulky před tím, než zmáčknete tlačítko „Najdi zdroj“. Jako struktura se převezmou do Procesního panelu řádky křížové tabulky. Pokud je ve sloupcích např. datum, stav nebo oblast, bude tato informace v Procesním panelu zpracovávána, ale rozhoduje to, co je v křížové tabulce uvedeno na řádcích. Pokud tedy jsou na řádcích obchodníci, bude Procesní panel strukturován po obchodnících, pokud na řádcích budou střediska, bude Procesní panel strukturován podle středisek, atd.

Po aktivaci zdroje pro Procesní panel z křížové tabulky systém naplní jak klasický SQL dotaz, tak strukturovaný SQL dotaz a uživatel může pod tlačítkem „Zdroj SQL“ rozhodnout, zda bude využívat i strukturovaný zdroj. Je třeba si uvědomit, že Procesní panel je přepočítáván v podstatě každý den. Pokud by tedy struktura na řádcích odpovídala např. číslům zboží, fakturovaných v rámci posledního měsíce, pak by data Procesního panelu mohla být velice rozsáhlá. Struktura na řádcích by tedy neměla být příliš rozsáhlá, jinak by sledovaná data byla příliš velká a zároveň by pravděpodobně neměla už potřebnou vypovídací schopnost pro daného uživatele.

Výsledkem využití křížových tabulek pro Procesní panel uživatel pochopí při použití tlačítka grafu, kde se systém zeptá, ve chvíli, kdy zjistí, že sleduje i strukturovaný zdroj informací, zda chce uživatel graf vykreslit pouze v jednoduchém formátu (jednobarevně) a nebo strukturovaně (každá struktura – obchodník, oblast) má svou vlastní barvu v tomto grafu.

panel_005

 

Přepočet panelů

Přepočet panelů nově umožnuje přepočíst procesní panely pro vybrané uživatele. Po vybrání akce "přepočíst procesní panely" je možné poklepáním nad parametrem1 otevřít seznam uživatelů a vybrat požadovanané uživatele, pro které se přepočtou procesní panely.

Multivýběr obchodníka byl upraven tak, aby zobrazoval seznam uživatelů při použití z křížových tabulek přístupových práv a z naplánovaných úloh.

prepocet.akci

 

Přepočet procesního panelu uživatele jako nová automatická úloha.

Rozšířena sada automatických úloh ! Parametr 1 - musí být vyplněno jméno uživatele.

akce.panel