Navigation:  Sklad > Prodej >

Nová prodejka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Nová prodejka slouží k vytvoření nového prodejního dokladu.

V souvislosti s úpravami systému v souladu s novelou zákona o DPH, byly provedeny změny i Prodejce - platba kartou není považována za "hotovostní" způsob platby a platí pro něj tedy jiná pravidla než pro platbu hotovými penězi..

Byl lehce pozměněn dosavadní design dokladu, aby postupně zapadal do již implementovaných změn na některých jiných dokladech (rozmístění stejných prvků na stejných místech dokumentu).

Karta Prodejky "v přípravě" - (design 2019)

Karta Prodejky "v přípravě" - (design 2019)

 

Zásadní úprava spočívá v tom, že pro realizaci prodeje je na formuláři už jen jediné tlačítko prodejka_ButonPRODEJ.

Způsob platby je řešen pomocí přepínačů:

prodejka_PrepinacHotove- Zaokrouhlí celkovou částku dokladu na celé koruny. Vygeneruje pokladní doklad v pokladně, která je v Konfiguraci prodeje zadána jako 'Pokladna' (pro evidenci plateb v hotovosti). (výchozí stav při každém vytvoření nové prodejky).
prodejka_PrepinacKartou- Celkovou částku NEzaokrouhluje! Jestliže byla prodejka již dříve zaokrouhlena, po přepnutí se toto zaokrouhlení odstraní. Doklad bude vystaven s přesností na haléře. Vygeneruje pokladní doklad v pokladně, která je v Konfiguraci prodeje zadána jako 'Pokladna - karta' (pro evidenci plateb platební kartou).

 note2Na již realizované Prodejce nejsou tyto přepínače dostupné!

 note2Přepnutí přepínačů v průběhu nákupu vyvolá okamžité propočítání celkové aktuální ceny dokladu a úpravu jejího zaokrouhlení.

 

ButonPLUS-Zlute- Propočítá celkovou aktuální cenu dokladu a případně upraví zaokrouhlení podle právě vybraného přepínače.

 pozor DOPORUČUJEME toto tlačítko použít nejpozději před samotným uskutečněním prodeje (provedením dokladu).

prodejka_ButonPRODEJ- Propočítá celkovou aktuální cenu dokladu a případně upraví zaokrouhlení podle právě vybraného přepínače. Vygeneruje pokladní doklad v pokladně podle právě vybraného přepínače. Vygeneruje výdejku zboží ze skladu definovaného v Konfiguraci prodeje. Doklad uzamkne proti další editaci.

 

ZAOKR.DPH- needitovatelné pole, zobrazující metodu, která byla použita při přepočtu dokladu (A01 - aritmeticky na haléře).
PŘENÉST DO KH:- kód, který se předává do modulu Ekonomika (má význam pouze pro uživatele využívající tento modul) a určuje v jaké sekci Kontrolního hlášení bude Prodejka figurovat. Kód se nastavuje automaticky při propočítání dokladu v závislosti na výši celkové ceny prodejky a odběratele (plátce / neplátce DPH).

 pozor Zjistěte si předem, zda chce zákazník doklad na určitého odběratele! Na dodatečnou změnu Odběratele, až po uskutečnění prodeje, už doklad automaticky NEREAGUJE! Změnu kódu je pak potřeba zadat ručně!

 

Doporučený postup realizace prodeje:

Načtěte postupně položky zboží do Prodejky
PROPOČTĚTE doklad a sdělte zákazníkovi konečnou částku k úhradě.
Zjistěte, jakým způsobem zákazník hodlá platit a zvolte na dokladu odpovídající přepínač (jako výchozí je nastavena hotovost).
Požaduje-li zákazník nějakou dodatečnou změnu (přidat/odebrat položku, změnit množství, změnit odběratele, změnit způsob platby), proveďte tuto úpravu a znovu doklad PROPOČTĚTE a sdělte zákazníkovi novou konečnou částku k úhradě.
Tlačítkem PRODEJ prodej realizujte.

 

 

Další Ovládací prvky prodejky

Vygeneruje nové číslo dokladu
Provede součet cen všech řádků prodejky
Provede prodej (současně i výdej ze skladu a aktualizuje stav finanční hotovosti v pokladně)
Provede tisk prodejky na implicitní tiskárně ve dvou kopiích (2x A5 na jednom listě)
Ukáže tiskovou sestavu prodejky na obrazovce
Provede storno vystavené prodejky (současně provede storno výdejky a změnu stavu hotovosti v pokladně). Tlačítko je dostupné pouze na realizovaných Prodejkách.
(ikona v nástrojové liště aplikace) Vytvoří novou prázdnou Prodejku (rychlý přechod k dalšímu prodeji)
Otevře okno s funkcemi pro hromadné opravy výdejky
Provede nastavení parametrů prodeje (pokladna, prodejce, sklad, kód pohybu ...)
odmenyOtevře formulář s nabídkou "věcných odměn za odběr zboží" (je-li tato možnost definována)
kontrola3Provede test přidělení výrobních čísel (u položek s evidencí výrobních čísel)

 

 

Opravné tlačítko na prodejce

Na Prodejce existuje opravné tlačítko stejné jako na faktuře. Jedná se o tlačítko "Změna", které umožňuje převést Prodejku, která je již prodaná do editovatelného stavu a provést v ní opravu. Toto tlačítko je chráněno systémovým heslem. Uživatel tak může opravit již dříve vystavený doklad v situaci, kdy se jedná o chybu ovládání nebo zadání. Je třeba připomenout, že pokud bude prodejka opravována zpětně pomocí změnového tlačítka, musí se tato oprava ručně promítnou i do souvisejících dokladů (výdejky, pokladního dokladu).

 

Automatického rozdělení Prodejky

Systém nabízí automatické vygenerování rozdělení při provedení Prodejky s možností konfigurace:

finančně převládající oblast doplňovat do faktury
rozdělení negenerovat
rozdělení generovat automaticky vždy
rozdělení generovat jen je-li více oblastí
rozdělení výnosů a oblast přepisovat automaticky bez dotazu uživateli
neotvírat okno s rozdělením?

konfig.prevod