Navigation:  Marketing > Marketingové manipulace >

Nastavení data aktivity

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud využívá uživatel marketingových akcí pro sledování potencionálních velkých zakázek, pro marketingové zpracování informací o těchto zakázkách, pro vyhodnocování efektivity práce obchodníků nad těmito zakázkami atd., uvítá jistě možnost, která je do systému marketingových akcí zabudována. Jde o pojem „ Datum poslední aktivity“. Jedná se o datum, kdy došlo k nějaké aktivitě nad touto marketingovou akcí.

Takto navržený systém data poslední aktivity pracuje na tom principu, že uživatel použije funkci pro hromadnou změnu data aktivity nad marketingovými akcemi. Sám se rozhodne u kterých akcí chce toto datum nastavit pomocí výběrových kritérií pro výběr marketingových akcí, které chce vyhodnocovat. Poté se rozhodne jaký čas bude brán v potaz jako aktivita. Může se tedy rozhodnout, že se jako aktivita budou brát v potaz pouze jednání a vytvořené nabídky. V tu chvíli systém umožní vygenerování nového data (data aktivity) do všech karet marketingových akcí a toto datum bude obsahovat nejvyšší datum z těchto dvou pořízených záznamů. Uživatel tedy volí, jaká informace v systému znamená aktivitu a na základě tohoto výběru systém vyhledá nejvyšší datum této činnosti a zapíše ji do marketingové akce jako datum poslední aktivity. Pomocí tohoto data je potom možné vyhledávat, vyhodnocovat a statisticky zpracovávat marketingové akce. Lze tedy zadat vyhledání všech marketingových akcí s termínem na příští kvartál, kde datum poslední aktivity je starší než např. tři měsíce. Systém tedy vyhledá veškeré marketingové akce, které by příští měly vyjít a přitom nedošlo k žádné aktivitě obchodníka nad touto marketingovou akcí v době delší než tři měsíce. O tom, co je tou aktivitou rozhoduje uživatel při použití funkce: Hromadné generování data aktivity v marketingových akcích. Může to být úkolový management, nová vygenerovaná položka, jednání, nabídka atd. Mohou to být všechny tyto věci dohromady nebo třeba jen jediná.

data.aktiv