Navigation:  Marketing > Marketingové manipulace >

Hromadné opravy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nástroj pro hromadné zadávání charakteristik firem obsahuje spoustu možností. Uživatel se může opřít o konkrétní výběr firem, podle kterého chce zadat určitou charakteristiku, což souvisí s možnostmi vygenerovat výběr podle dokladu, o tento výběr se opřít a podle něj nastavit určitou charakteristiku firmy.

Marketingový modul, který je založen na práci adres, bude fungovat jako tzv. databázový marketing. To znamená, že tato databáze bude tak kvalitní informačně, že bude dobře podporovat běžné potřeby obchodníků, bude podporovat efektivněji než dříve a bude schopna vytvořit určitou analýzu marketingu, analýzu postavení firmy na trhu, analýzu úspěšnosti jednotlivých marketingových akcí, atd.. Aby toto všechno mohlo fungovat, měly by být vyplněny základní marketingové údaje a mělo by se s těmito údaji pravidelně pracovat. Zásadní problém je, že těchto údajů je hodně a jejich zadávání a udržování je velice pracné. Funkce hromadného zadávání charakteristik firem slouží k zjednodušení a urychlení práce s těmito parametry.

Okno pro hromadné zadávání charakteristik firem je rozděleno na dvě části s několika výkonnými butony. Tyto dvě části představují vlastní vnitřní filosofii této funkce. V levé světle šedé části jsou parametry pro výběr skupiny firem, se kterou chce uživatel pracovat. V pravé části, tmavě šedé, je možné vyplnit hodnoty, které chce uživatel do vybrané skupiny firem naplnit. Výběr je možné definovat pomocí existujících kritérií. Je ho ale možné definovat podle již dříve vytvořeného marketingového výběru firem i pomocí nově zavedené informace datum poslední aktivity. Kromě toho je uživatel schopen vybrat firmy ručním označením (zakliknutím). Takto může uživatel velice detailně a přitom rychle vybrat firmy, u kterých chce nastavit určité marketingové kritérium, např. firmy, které obeslal pozvánkami na veletrh uvede do stavu rozpracovanosti A1 mail, což je stav, že byly obeslány mailem. Uživatel si najde již dříve vytvořený výběr, je schopen v tomto výběru pomocí tlačítka Označ tento výběr doladit,  v pravé části vybere konkrétní stav rozpracovanosti, který chce uložit do těchto firem a promáčkne tlačítko Nastav a provede se hromadné nastavení tohoto konkrétního stavu rozpracovanosti všem vybraných firmám.

Tato funkce může sloužit i ke klasickému marketingovému filtru, kdy do systému vstoupí 500 firem, které byly obeslány, poté postupně obtelefonovány, firmy reagovaly, telefonistka potom na základě výsledku rozhovoru může označit, které firmy mají postoupit do druhého kola, převede je do jiného stavu a v dalších dnech se pracuje s firmami ve stavu např. 2 (ty firmy, které reagovaly převést do stavu 3).

Současně toto okno umožňuje doplnit určité charakteristiky, které slouží k běžné práci a k marketingovým analýzám. Je dobré, aby byl u firem marketingový zdroj, funkční oblast zájmu, obchodník a sektor. Hromadné zadávání charakteristik firem samozřejmě zcela korektně navazuje na systém replikací tzn. veškeré změny takto prováděné jsou zaznamenány do databáze změn a jsou replikovány po ostatních satelitech v případě, že sytém replikací je aktivován. Je třeba si pouze uvědomit, že v případě, že firma replikuje a zadá určitému marketingovému pracovníkovi, aby dal pomocí tohoto nástroje databázi adres do pořádku, je třeba si uvědomit, že je tento člověk schopen ovlivnit tyto dva nástroje a takto roztáhlou změnovou informaci rozeslat na pobočky. Pokud současně tyto pobočky aktivně pracují s databází kontaktů, dojde k přepsání změn díky tomu, že tento hromadný nástroj je schopen promítnout velice rychle informaci do kompletní báze změn. Znamená to např. že pokud zapíšeme do databáze změn příznak zodpovědného obchodníka jednotlivých zodpovědných obchodníků, může to znamenat rozeslání 4000 změn pomocí replikačního mechanismu.

V marketingových výběrech firem a osob došlo k rozšíření, které směřuje k tomu, že pokud je zpracován marketingový výběr osob nebo firem, uživatelé často potřebují vidět z tohoto výběru pouze sekci, za kterou zodpovídají. Tzn. marketingový výběr TOP zákazníků může obsahovat 150 zákazníků a příslušný obchodník si najde pouze ty klienty, které odpovídají jeho zodpovědnosti v daném městě, teritoriu nebo za jeho konkrétní osobu. Stejně tak k nim může přistupovat servisní technik, který je uveden v poli Realizace u daných firem.

Možnost nastavení a filtrace dle V1a V2 a  rozšíření možnosti hledání a opravy  DIČ a IČO.

29.4