Navigation:  Zboží > Bonusový systém >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace bonusového systému

Konfigurátor bonusového systému se nachází v menu ZBOŽÍ / BONUSOVÝ SYSTÉM / KONFIGURACE. Pomocí něho uživatel definuje od kdy bonusový systém platí – jaké doklady se budou hodnotit – dále režim vzniku nároku na bonusové body, za jakých podmínek zákazník bonusové body získá, ale také za jakých podmínek bonusové body ztrácí. Konfigurace je systémová to znamená, že platí pro všechny uživatele Soft-4-Sale stejně.

 

Základní nastavení

 

BonusovySystemZakladniNastaveni

 

Datum BonusovySystemPlatnost nastavuje, od kterého data systém platí. Toto datum je rozhodné pro přidělení, ale i případnou ztrátu bonusových bodů. Tedy pozor, pokud dále zvolíte jako rozhodující kriterium pro přidělení čí ztrátu bodů „datum uhrazení …“ mohou se v bonusovém systému objevovat i „staré“ faktury (typicky ztráta za pozdní platbu - doklad byl sice vystaven dávno před startem bonusového systému, ale k jeho úhradě došlo až po startu bonusového systému).

Datum BonusovySystemPrepocet umožňuje později omezit interval (tedy i množství) zpracovávaných dokladů při použití hromadného nástroje pro „přepočet“ bonusových účtů (například při změně pravidel přidělování či ztráty bodů v průběhu bonusového systému. Pokud datum není vyplněno bere se jako mezní datum platnosti systému.

Přepínačem Firemní / Osobní lze rozhodnout, zda body budou přidělovány na firmu (bez ohledu na kontaktní osobu) nebo budou připisovány konkrétní osobě, která za zákazníka obchody realizuje. Může tedy potom existovat více osobních účtů v rámci jednoho zákazníka.

 

Kdy budou body přiděleny?

 

BonusovySystemKdyPridelitBody

 

V této sekci konfigurační karty lze rozhodnout, co je rozhodnou událostí pro připsání bonusových bodů na bonusový účet. POZOR tato konfigurace má vliv pouze na získání bonusových bodů !! Ztráta bonusových bodů se řeší VŽDY při vystavení (provedení) faktury nebo prodejky.

Rozhodnou událostí mohou být tedy dvě data a to buď

Datum vystavení dokladu – body se na bonusový účet zapíší ihned při „provedení“ dokladu (při opakovaném uložení dokladu se již znovu nepřidělují).

Datum uhrazení dokladu – body se na bonusový účet zapíší v okamžiku provedení platby jestliže celková uhrazená částka je rovna nebo větší než částka požadovaná k úhradě (částečné úhrady žádné body nepřipisují). Samozřejmou podmínkou pro přidělení bodů v tomto případě bývá, že platba proběhla v řádném termínu splatnosti. V tomto směru můžete definovat i jakousi toleranci – pokud dojde k úhradě například do 7-mi dnů po splatnosti, ještě budou body přiděleny. POZOR – není-li pole vyplněno vůbec, znamená to, že body budou přiděleny při zaplacení bez ohledu na datum splatnosti.

BonusovySystemAutomatickyNezakladat Touto volbou lze rozhodnout, zda se budou bonusové body přidělovat jen zákazníkům s existujícím bonusovým účtem (předem připraveným), nebo zda budou bonusové účty vznikat automaticky postupně pro všechny zákazníky, na které budou vystavovány doklady.

 

Jak získat bonusové body

 

BonusovySystemJakZiskatBody

 

V této části určujete, kolik bodů bude zákazníkovi přiděleno. První tři definice přidělují body „za doklad“ a to jako celek. Hlavním rozhodujícím kriteriem tedy je ZA KOLIK - celková hodnota dokladu (všechny uváděné a hodnocené částky jsou bez DPH !!). Bude-li zatrženo více variant současně, sčítají se body za jednotlivé varianty!!

 

BonusovySystemJakZiskatBody-01

 

Zákazník, který nakoupil více než po roce a jeho nákup přesáhl 3 000,- Kč, může získat za tento doklad jednorázově 100 bodů. Pokud nebude částka minimální hodnoty vyplněna, získá 100 bodů jen za to, že po více než roce opět nakoupil.

 

BonusovySystemJakZiskatBody-02

Zákazník, kterému je vystaven prodejní doklad v minimální hodnotě 3000,- Kč může získat za každých započatých 1 000,- Kč z hodnoty dokladu 100 bodů. Minimální zisk z takového dokladu je pro zákazníka 300 bodů. Bude-li hodnota dokladu 2 999,- Kč, nezíská body žádné. Pokud nebude částka minimální hodnoty vyplněna, získá 100 bodů už za prvních 1 000,- Kč hodnoty dokladu – minimální zisk bude tedy už 100 bodů.

 

BonusovySystemJakZiskatBody-03

Zákazník za vystavený prodejní doklad, jehož celková hodnota je minimálně 3 000,- může jednorázově získat 100 bodů – více už ne. Na skutečnou celkovou hodnotu déle není brán zřetel.

 

Dalších pět variant již přiděluje bonusové body za strukturu nákupu. To znamená, že v tomto případě je již také rozhodující CO zákazník nakoupil. Lze tedy přidělení bonusových bodů podmínit nákup pouze určitého konkrétního zboží, nebo nákup určitého sortimentu zvýhodnit oproti jinému. Počet bodů se v tomto případě definuje na ceníkové kartě konkrétního zboží.

 

BonusovySystemJakZiskatBody-04

Zákazník za každou měrnou jednotku nakoupeného zboží, které má na ceníkové kartě vyplněny bonusové body může tyto body získat. Body se definují na cenové kartě konkrétního zboží v záložce Bonusy.

BonusovySystemJakZiskatBody-04-Zbozi

Při nákupu 10-ti kusů tohoto zboží může zákazník získat 20 bodů (10x 2 body)

 

BonusovySystemJakZiskatBody-05

Obdobná definice jako předchozí - zákazník za každou měrnou jednotku nakoupeného zboží, které má na ceníkové kartě vyplněny bonusové body může tyto body získat. Rozdíl je ovšem v tom, že můžete navíc získání bodů podmínit odběrem určitého množství, nebo různé množství ohodnotit jinou výší bodů. Body se definují na cenové kartě konkrétního zboží v záložce Varianty bonusů. (tvorba variant bonusů viz. kapitola Varianty bonusů)

BonusovySystemJakZiskatBody-05-Zbozi

Při nákupu 10-ti a více kusů tohoto zboží může zákazník získat 20 bodů (10x 2 body). Při nákupu pod 10 ks nezískává nic, při nákupu například 23 ks naopak může získat 46 bodů.

 

BonusovySystemJakZiskatBody-06

Obdobná definice jako předchozí - zákazník za každou měrnou jednotku nakoupeného zboží, které má na ceníkové kartě vyplněny bonusové body může tyto body získat. Rozdíl je ovšem v tom, že můžete navíc získání bodů podmínit celkovým množstvím zboží na dokladu. Body se definují na cenové kartě konkrétního zboží v záložce Varianty bonusů. (tvorba variant bonusů viz. kapitola Varianty bonusů)

 

BonusovySystemJakZiskatBody-07

BonusovySystemJakZiskatBody-08

Obdobné definice jako předchozí – rozhodným kriteriem pro přidělení bodů je hodnota zakoupeného zboží.

 

BonusovySystemJakZiskatBody-09

Tato volba slouží pro případ, že uživatel chce poskytnuté slevy na zboží zohlednit i do počtu přidělených bonusových bodů.

Pro pochopení: v případě základní prodejní ceny chci přidělovat za každých 1000 Kč obratu 15 bodů. V případě slevy se tento příděl musí redukovat – čím větší sleva tím méně bodů. Zároveň platí, že čím větší rabat máme, tím méně “drastická“ musí redukce být (při stejné úrovni slevy). Vystihuje to následující vzorec:

Skutečný příděl bodů = 15 x (1 – (skutečná sleva/rabat)) Tak při rabatu 42% a slevě 15% dojde k redukci bodů na 9,64. Hodnotu “15“ si budete konfigurovat zvlášť v rámci současných možností Konfigurace bonusového systému.

Hodnoty pro vyhodnocení vzorce

vypočtená sleva položky z řádku dokladu
hodnota obvyklého rabatu z “DEALER CENIK“ (nové pole) – zadávat se bude do definice dealerských slev a přepočtem dealerských slev se dostane do této tabulky.

Redukce probíhá jen pro varianty produktové (z řádků dokladů)

 

Jak ztratit bonusové body

 

BonusovySystemJakZtratitBody

Zákazník, který za svoje nákupy může získávat bonusové body a tedy určité výhody, by se měl podle toho také chovat, což se ovšem v praxi často neděje. Je třeba mít tedy možnost i takové zákazníky řádně „ohodnotit“. Jedním z obranných mechanizmů už je možnost volby připsání bonusových bodů až na základě proběhnuté platby. Jestliže zákazník zaplatí pozdě, žádné body nedostane a už není nutné nějak zvlášť řešit, že zákazník stále získává body a výhody a při tom neplatí.

Konfigurace v této sekci tedy umožňuje nastavit řešení ztrát bodů v různých situacích a do jisté míry i jako motivační nástroj pro dosažení pravidelnosti nákupů či platební morálky.

 

BonusovySystemJakZtratitBody-01

Na každém bonusovém účtu je evidováno datum posledního nákupu (datum vystavení posledního prodejního dokladu). Jestliže datum vystavení následujícího dokladu je větší než nastavená „mrtvá doba“ dojde ihned při provedení tohoto dokladu ke ztrátě uvedeného počtu bodů z bonusového účtu. Je-li v definici počtu bodů uvedena „0“ nula, dojde ke ztrátě všech kladných bodů, tedy k vynulování účtu. V bonusovém účtu je o tom záznam:

BonusovySystemJakZtratitBody-01-Vypis

Pokud je aktuální stav bonusového účtu záporný (což se v praxi stát klidně může), žádná změna se na něm neděje. Vynulováním účtu by takovému zákazníkovi byla poskytnuta spíše výhoda než restrikce.

Vynulování bonusového účtu probíhá jako první akce nad dokladem. Dojde tedy nejprve k vynulování bonusového účtu, ale v zápětí mohou být zákazníkovi připsány body za aktuální doklad.

 

BonusovySystemJakZtratitBody-02

Tato volba může mít několik podob.

Ať se bonusové body přidělují při „vystavení“ nebo „zaplacení“ dokladu, je vždy při vystavení nového dokladu vyhledána nejstarší nezaplacená faktura, zjistí se jak dlouho je po své splatnosti a do bonusového účtu zákazníka se zapíše záznam s vazbou na tuto nejstarší fakturu o ztrátě příslušného počtu bodů dle definice.

BonusovySystemJakZtratitBody-02-Vypis

Při vystavení dalšího dokladu, pokud tato faktura je stále nezaplacená, se nezapisuje další řádek s vyšší ztrátou, ale již existující řádek se aktualizuje (ztráta na této faktuře tedy postupně narůstá).

BonusovySystemJakZtratitBody-02-Vypis-2

Další situace, která ovšem může nastat jen v režimu, kdy bonusové body jsou přidělovány až při zaplacení, je taková, že faktura, která dostala příznak „zaplaceno“ (respektive zaplacená částky je vyšší nebo rovna částce k úhradě) vyhodnotí sama sebe s ohledem na datum splatnosti. Dojde tedy k jakémusi konečnému uzavření bonusového řádku příslušné faktury a v bonusovém účtu se objeví záznam s tímto zněním:

BonusovySystemJakZtratitBody-02-Vypis-3

 

V tomto případě může dokonce nastat situace i taková, že zákazník zaplatil fakturu sice po splatnosti, ale ještě v rámci tolerance popsané v sekci přidělování bodů. Systém tedy za fakturu body přidělí, ale současně odebere příslušný počet bodů za pozdní platbu. Na bonusovém účtu to potom může vypadat takto – zákazník 508 bodů získal, ale současně 350 bodů ztratil:

BonusovySystemJakZtratitBody-02-Vypis-4

Další akce, při které dojde ke zjištění nezaplacené faktury a podle toho přidělení ztrátových bodů je Hromadný přepočet, který je dostupný v menu ZBOŽÍ / BONUSOVÝ SYSTÉM / HROMADNÉ AKCE. Po spuštění tohoto nástroje dojde u všech bonusových účtů ke smazání všech řádků automaticky přidělovaných bodů a k rekonstrukci těchto řádků (jak zisků, tak ztrát) dle platných pravidel. V tomto případě budou ale nalezeny všechny nezaplacené faktury po splatnosti a za každou takovou fakturu bude do bonusového účtu zapsán záznam. Nejstarší nezaplacené faktura bude tedy jakoby aktualizována a navíc přibudou záznamy o dalších nezaplacených fakturách po splatnosti.

 

Další z možností, jak si poradit se zákazníkem, který nedodržuje dohodnutá pravidla je volba:

BonusovySystemPozastavit

V takovém případě, pokud je zjištěna nezaplacená faktura přesahující datum splatnosti o uvedený počet dnů, nepřipíší se zákazníkovi na jeho účet žádné kladné body. Bonusový účet je blokován pokud existuje dlužná částka, která je po splatnosti. Tuto volbu lze doplnit o vyhodnocování dlužné částky včetně finančního limitu dluhu. Pokud je tedy celková dlužná částka po splatnosti menší než limit dluhu konkrétního zákazníka, není jeho bonusový účet zablokován.

 

Ostatní nastavení

V této sekci konfigurace se nachází volba, která umožní zákazníka informovat

BonusovySystemOstatniNastaveni-01

Jejím zapnutím se po přepočtení prodejního dokladu (žluté tlačítko BonusovySystemOstatniNastaveni-01Plus na prodejním dokladu) se do dokladu doplní informace o stavu bonusového účtu a předpokládané změně formou dynamického textu.